Seniorom s nízkymi penziami pomôže od októbra štát eurami navyše k penzii, desiatky až stovky eur mesačne ale dostanú aj títo ľudia

Sumy pomoci v hmotnej núdzi sa od začiatku októbra tohto roka výraznejšie zvýšili. Zvýšenie sociálnych dávok od októbra tohto roka vyplýva zo zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Vyššie sociálne dávky bude dostávať približne 62,2-tisíca domácností.

19.10.2023 06:00
žena, muž, seniori, penzia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Finančná pomoc stúpla o rovnaké percento

Finančná pomoc pre sociálne odkázaných ľudí stúpla o rovnaké percento, o aké sa od začiatku tohto roka zvýšili sumy životného minima. Sumy pomoci v hmotnej núdzi preto vzrástli o 14,7 percenta. O tieto dávky môžu žiadať aj seniori, ktorí majú nízku penziu.

O tieto percentá sa zvýšili dávky v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie. Od začiatku októbra sa zvýšila dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca bez detí o 10,90 eura mesačne, pre jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi o 20,70 eura mesačne a pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi o 30,20 eura mesačne.

U dvojice bez detí ide o nárast o 18,90 eura mesačne, u dvojice s jedným až štyrmi deťmi o 28,30 eura mesačne a u dvojice s viac ako štyrmi deťmi o 38,10 eura mesačne. Zvýšené dávky prídu na účet osôb v novembri.

Príspevok na bývanie

Suma ochranného príspevku išla nahor o 11,10 eura mesačne, aktivačný príspevok sa zvýšil takisto o 11,10 eura mesačne a príspevok na nezaopatrené dieťa stúpol o 3 eurá mesačne.

Príspevok na bývanie vzrástol o 12,20 eura mesačne, ak domácnosť tvorí iba jedna osoba, o 20,70 eura mesačne, ak domácnosť tvoria dva osoby, o 26,30 eura, ak domácnosť tvoria tri osoby, o 31,90 eura, ak domácnosť tvoria štyri osoby a o 37,40 eura mesačne, ak domácnosť tvorí päť a viac osôb.

rodina, ruky Čítajte viac Tisícky domácností dostanú od októbra pomoc od štátu až v stovkách eur. Ako ich možno získať? + Prehľad súm v tabuľke

Dávka pre jednotlivca

Dávka pre jednotlivca dosahuje 84,90 eura. Pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi ide o 161,40 eura. Jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi dostáva po novom 235,70eura, dvojica bez detí sumu 147, 50 eura.

Pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi dávka tvorí 220,70a a pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi 290, 50 eura.

Suma ochranného príspevku

Suma ochranného príspevku je 86,80 eura pre osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek, je invalidná, osamelým rodičom, ktorý sa stará o dieťa alebo sa stará o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Aktivačný príspevok pre člena domácnosti, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, dosahuje takisto 86,80 eura.

Pomoc v hmotnej núdzi je:

 • dávka v hmotnej núdzi,
 • ochranný príspevok,
 • aktivačný príspevok,
 • príspevok na nezaopatrené dieťa,
 • príspevok na bývanie.

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi má:

 • občan Slovenskej republiky,
 • cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi nemá občan počas:

 • výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo umiestnenia v zariadení na základe rozhodnutia o zaistení podľa zákona o pobyte cudzincov,
 • členstva v komunite, reholi, spoločnosti alebo obdobnom spoločenstve založenom cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ak podľa ich vnútorných predpisov má zabezpečené základné životné podmienky,
 • zahraničného študijného programu alebo zahraničného študijného pobytu zabezpečovaného prostredníctvom štipendia alebo grantu, ak dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a podľa podmienok zahraničného študijného programu alebo podmienok zahraničného študijného pobytu má zabezpečené základné životné podmienky.

Čo sa považuje za príjem?

 • príjmy a štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme.
peniaze Čítajte viac Štát ide zvyšovať príspevky pre pracujúcich, niekto dostane 255,90 eura mesačne, niekto aj viac ako tisíc eur. Kto má nárok?

Čo za príjem nepovažuje?

 • 25 % z príjmu zo závislej činnosti alebo obdobného príjmu v cudzine; ak sa členovi domácnosti poskytuje osobitný príspevok, príjmom nie je 50 % z jeho príjmu z pracovného pomeru alebo z obdobného pracovného vzťahu alebo z obdobného príjmu v cudzine a 25 % z jeho ostatného príjmu zo závislej činnosti alebo z obdobného príjmu v cudzine,
 • 25 % zo starobného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku a z predčasného starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu a vyplácaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia,
 • 25 % z materského, invalidného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotského dôchodku, vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku, ak vdova alebo vdovec dovŕšil dôchodkový vek, a z vyrovnávacieho príplatku,
 • prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa alebo dávka toho istého druhu vyplatená v inom členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo vo Švajčiarskej konfederácii najviac vo výške prídavku na dieťa,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa,
 • nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou,
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci a dotácia poskytnutá iným orgánom štátnej správy, ktorá je určená na riešenie mimoriadnej krízovej situácie,
 • príjem žiaka strednej školy a študenta vysokej školy, ktorí sú nezaopatreným dieťaťom a študujú dennou formou štúdia, získaný za 12 mesiacov, ak tento príjem neprevyšuje 3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
obed, jedlo za počítačom, pizza, práca z domu Čítajte viac Státisíce zamestnancov si už čoskoro prilepšia, dostanú k výplatám o desiatky eur viac
 • príspevky poskytované v súvislosti s aktívnymi opatreniami na trhu práce okrem príspevku poskytovaného v rámci projektu alebo programu na podporu opätovného začlenenia a udržania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý bol členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, na trhu práce,
 • finančná podpora alebo finančný príspevok z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov získané v bežnom roku najviac do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a nepeňažné plnenia určené na podporu a posilnenie účinkov pomoci v hmotnej núdzi získané v bežnom roku,
 • príjem za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
 • odmena za produktívnu prácu žiakovi a hmotné zabezpečenie žiaka,
 • odmena za výkon funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie a príjem za výkon činnosti asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov,
 • vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na daň z príjmov v sume najviac 50 eur,
 • vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie v sume najviac 50 eur,
 • suma zvýšenia dôchodkovej dávky za obdobie od 1. januára do dňa, ktorý predchádza výplatnému termínu splátky dôchodkovej dávky v januári,
 • materiálne zabezpečenie dobrovoľníka,
 • opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru,
 • výživné uhradené povinnou osobou vo výške sumy náhradného výživného, ktoré je člen domácnosti povinný vrátiť,
 • osobitný príspevok,
 • suma výživného určená na tvorbu úspor,
 • príspevok za ubytovanie odídenca,
 • príjem z platenia úhrady za poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine.

(ÚPSVaR SV)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky v hmotnej núdzi #dávky od štátu #pomoc v hmotnej núdzi