Nezamestnaní dostávajú čoraz viac peňazí. Štát im vypláca desiatky miliónov eur mesačne, aké sú podmienky nároku na dávku

Dávku v nezamestnanosti na Slovensku dostalo v septembri tohto roka 37,8 tisíca osôb. Oproti augustu išlo o nárast o 509 ľudí, v porovnaní s koncom minulého roka dostávalo tieto dávky o 2,5 tisíca ľudí viac.

25.10.2023 10:54
výpoveď, odchod z práce, zamestnanec Foto:
Ilustračné foto.
debata

Priemerná suma dávky v nezamestnanosti v septembri dosiahla 609 eur. Medziročne stúpla o 59 eur. Na výplatu nezamestnaneckých dávok Sociálna poisťovňa v minulom mesiaci vynaložila 25 miliónov eur, čo bolo o 3,5 milióna eur viac ako v septembri minulého roka. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa nezamestnanému najviac pol roka. Podmienkou nároku na nezamestnaneckú dávku je získanie najmenej 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu, resp. dennej hrubej mzdy zamestnanca. S rastom miezd zamestnancov tak stúpa aj priemerná suma dávky v nezamestnanosti.

pracovny pohovor praca Čítajte viac Získajte svoju vysnívanú prácu: Tipy na úspešný pracovný pohovor

====== Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti? Je možné si dať peniaze vyplatiť naraz? ======

Ak sa stanete nezamestnaným a máte dostatok odpracovaných mesiacov, môže vám vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti, teda na finančná pomoc, ktorú poskytuje štát nezamestnaným osobám na krytie ich základných životných nákladov.. Výška dávky je stanovená zákonom a závisí od predchádzajúceho príjmu a odpracovaných mesiacov.

Vznik nároku:

Poistencovi vzniká nárok na dávku odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Zánik nároku

Poistencovi zaniká nárok na dávku:

 • uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (šesť mesiacov),
 • dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • dňom smrti poistenca,
 • jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.

Prerušenie nároku

Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých má nárok na výplatu:

 • nemocenského,
 • ošetrovného,
 • materského,
 • a počas ktorých sa mu vypláca rodičovský príspevok.

Po ukončení výplaty uvedených dávok sa naďalej pokračuje vo vyplácaní dávky v nezamestnanosti.

Nárok na dávku za zostávajúcu časť podporného obdobia

Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, to znamená, že nevyčerpal celé šesťmesačné podporné obdobie, má nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia:

 • ak v období najviac dvoch rokov bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie,
 • výška dávky bude vyplácaná v tej istej sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti

Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti

Poistenec má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia,

 • ak poberal dávku v nezamestnanosti najmenej tri mesiace a
 • ak o jej vyplatenie písomne požiada na formulári Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti, ktorú nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne
 • nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Rozhodujúce obdobie

Za rozhodujúce obdobie sa považujú dva roky, ktoré predchádzajú dňu zaradenia do evidencie na úrade práce. Z tohto obdobia sa použijú príjmy pri výpočte denného vymeriavacieho základu a následne sa určí výška dávky v nezamestnanosti.

Výpočet výšky dávky v nezamestnanosti, ak v rozhodujúcom období:

 • nie sú dva roky, z ktorých možno zistiť denného vymeriavacieho základu – dávka sa vypočíta z tohto kratšieho obdobia,
 • sa nenachádza žiaden vymeriavací základ z dôvodu vylúčenia povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti – dávka sa vypočíta z tzv. konštanty a vyplatí sa v minimálnej sume,
 • je len obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, za ktoré nemá vymeriavací základ a súčasne aj obdobie dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti – výška dávky sa určí z vymeriavacích základov dobrovoľne poistenej osoby, ak získala najmenej 26 týždňov poistenia ako osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti; ak toto poistenie trvalo menej ako 26 týždňov, pričom musí byť splnená podmienka zaplatenia poistenia včas a v správnej výške (toleruje sa dlžné poistné v sume najviac 5 eur) – výška dávky v nezamestnanosti sa určí z tzv. konštanty a vyplatí sa v minimálnej sume,
 • je len obdobie dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti – výška dávky v nezamestnanosti sa určí z vymeriavacích základov dobrovoľne poistenej osoby, pričom musí byť splnená podmienka zaplatenia poistenia včas a v správnej výške (toleruje sa dlžné poistné v sume najviac 5 eur),
 • je obdobie prerušenia povinného poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky počas pracovnoprávneho vzťahu – výška dávky sa určí takto:
 • 1. ak sa rovnakým dňom skončenia rodičovskej dovolenky skončí aj pracovný pomer a v rozhodujúcom období je iba obdobie čerpania rodičovskej dovolenky, výška dávky sa určí z dosiahnutého príjmu v období dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku,
 • 2. ak sa pracovný pomer skončí neskôr ako sa skončila rodičovská dovolenka a v rozhodujúcom období je obdobie čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie, za ktoré je vymeriavací základ/príjem (napr. príjem za vykonávanie práce), výška dávky sa určí z tohto vymeriavacieho základu za toto obdobie trvania pracovného pomeru po skončení rodičovskej dovolenky,
 • 3. ak počas čerpania rodičovskej dovolenky vznikol iný pracovný pomer, zakladajúci právo na pravidelný mesačný príjem (napr. dohoda), výška dávky sa určí z tohto príjmu. Na tento príjem sa však nebude prihliadať, ak tento príjem bude nižší ako príjem, ktorý bol dosiahnutý v období dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku. V takomto prípade sa výška dávky určí spôsobom uvedeným v bode č. 1.

Od čoho sa odvíja výška dávky v nezamestnanosti?

Vznikol vám nárok na dávku v nezamestnanosti a chcete si vypočítať jej približnú výšku? Od čo sa odvíja jej výška?

 • Od vašej hrubej mzdy za posledné dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Zjednodušene možno povedať, že výška dávky bude približne polovica vášho hrubého mesačného príjmu, resp. jeho priemeru za dva roky pred tým, ako ste sa zaevidovali na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Výška dávky v nezamestnanosti na jeden deň je 50 % denného vymeriavacieho základu. To znamená, že ak ste napríklad dva roky pred zaevidovaním sa zarábali 1000 eur mesačne (hrubá mzda), vaša dávka v nezamestnanosti v roku 2023 by mala byť približne 500 eur.

Výška dávky v nezamestnanosti

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ). Výška dávky v nezamestnanosti = DVZ x 50 % x počet dní v danom mesiaci, za ktorý patrí dávka. Suma dávky sa zaokrúhli na 10 eurocentov na­hor.

Denné vymeriavacie základy, teda príjmy, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti v rozhodujúcom období, sa sčítajú a vydelia sa počtom dní rozhodujúceho obdobia (do tohto počtu dní sa nezapočítavajú dni neplatenia poistného), suma DVZ sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.

DVZ = súčet vymeriavacích základov : počet dní rozhodujúceho obdobia

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti

Maximálny DVZ vychádza zo všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý sa mení vždy k 1. júlu daného roka:

 • Od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka je vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom tomu kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti,
 • od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka je vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom tomu kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Maximálny DVZ= DVZ je najviac vo výške určenej ako podiel 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu a čísla 365. DVZ max = 2 x VVZ : 365 Maximálna výška dávky je vypočítaná z maximálneho DVZ podľa: DVZ max = 2 x VVZ : 365

Výpočet sumy dávky v nezamestnanosti bez základu

Dávka v nezamestnanosti sa vypočíta z takzvanej konštanty vtedy, ak poistenec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti. Určenie konštanty vychádza z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu, ktorý je vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Konštanta = 1/12 VVZ x 50 .

Výplata dávky

Dávka sa poskytuje za kalendárne dni (nie za pracovné) a vypláca sa mesačne pozadu v lehote určenej Sociálnou poisťovňou.

Dávky sa poukazujú na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky určený príjemcom dávky, inak v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky alebo na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky, ak príjemca dávky adresu neurčil.

Ak chcete zmeniť spôsob výplaty dávky alebo ste si dávku nevyzdvihli na pošte, použite formulár, ktorý nájdete na stránkach Sociálnej poistenie.

Kedy sa bude dávka v nezamestnanosti vyplácať?

 • Dávka v nezamestnanosti sa vypláca väčšinou do 15. kalendárneho dňa v mesiaci (za predošlý mesiac), a to v prípade, že vám dávka bude vyplácaná na účet.
 • Ak budete poberať dávku v hotovosti na adresu, dostanete ju medzi 18. a 27. dňom v mesiaci.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #dávka v nezamestnanosti #nezamestnaní