Kto každý má nárok na úrazové dávky? A kedy vám zamestnávateľ nič platiť nemusí?

Kto má nárok na dávku? Kedy sa zamestnávateľ môže zbaviť zodpovednosti úplne a kedy len sčasti?

09.11.2023 06:00
peniaze, dávka, úraz, pracovný úraz Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa má zamestnanec po splnení ustanovených podmienok podľa Zákonníka práce i zákona o sociálnom poistení.

Úrazové dávky v elektronickom účte poistenca
Video
Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne / Zdroj: TV Pravda

Nárok má aj:

  • žiak strednej školy: ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo odbornej praxi.
  • vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy: ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výcviku alebo pri plnení úloh denného režimu.
  • vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh: ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky.
  • fyzická osoba združená v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v iných občianskych združeniach: prípadne s jeho vedomím osobne pomáhala pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej udalosti alebo pri odstraňovaní ich následkov a pri výkone týchto činností utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania.
  • fyzická osoba: ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, prípadne s jeho vedomím osobne pomáhala pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej udalosti alebo pri odstraňovaní ich následkov a pri výkone týchto činností utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania.
  • dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža: ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výkone zdravotníckych služieb pri športovom podujatí alebo spoločenskom podujatí.
  • dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba: ktorí na výzvu horskej služby a podľa jej pokynov osobne pomáhali pri záchrannej akcii v teréne a pri výkone tejto činnosti utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania.
  • manžel (manželka), nezaopatrené dieťa po fyzických osobách: ktoré zomreli v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a fyzická osoba, voči ktorej mala fyzická osoba v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť.
úraz, pracovný úraz, pád Čítajte viac Mali ste pracovný úraz? Kedy máte nárok na dávku a v akom prípade ju nedostanete

Posudzovanie miery zodpovednosti

Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, aj keď dodržal povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa zodpovednosti nezbaví.

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom

Zamestnávateľ sa môže zodpovednosti zbaviť celkom, ak preukáže, že jedinou príčinou škola bola skutočnosť, že škoda bola spôsobená tým, že postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo škodu si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti sčasti

Zamestnávateľ sa môže zbaviť zodpovednosti sčasti, len ak preukáže, že postihnutý zamestnanec porušil svojím zavinením právne predpisy alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený, a že toto porušenie bolo jednou z príčin škody. Pri posudzovaní, či zamestnanec porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo osobitné predpisy, sa nemožno dovolávať len všeobecných ustanovení, podľa ktorých si má každý počínať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a zdravie iných.

Alebo bola jednou z príčin škody bolo, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. Alebo ak zamestnancovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania sa tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo osobitné predpisy, konal ľahkomyseľne a musel si pritom byť vzhľadom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti vedomý, že si môže privodiť ujmu na zdraví. Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce z rizika práce.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracovný úraz #úrazové poistenie #úrazové dávky