Dávky, ktoré môžete dostať od štátu pri úraze či úmrtí. A príklady

Ak pri práci dôjde k úrazu alebo úmrtiu, poskytuje Sociálna poisťovňa rôzne dávky. Aké sú ich podmienky a súčasné sumy?

18.10.2021 08:00
pracovný úraz, zranenie, ošetrenie, obväz,... Foto:
Náhrada za bolesť je dávka, ktorá sa poskytuje jednorazovo. Tento rok je na určenie sumy náhrady za bolesť platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 22,66 eura.
debata

Úrazový príplatok

 • poskytuje sa zamestnancovi počas péenky v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Jej účelom je v určitej miere nahradiť rozdiel medzi čistým príjmom, ktorý zamestnanec dosahoval v čase, keď bol pracovne aktívny pred vznikom pracovného úrazu alebo pred zistením choroby z povolania, a náhradou príjmu alebo nemocenským, ktoré sa mu poskytujú počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Podmienky nároku: nárok vzniká zamestnancovi, ak je na péenke v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a súčasne ak má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia.

Výška dávky: suma úrazového príplatku je 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa péenky vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do jej tretieho dňa, 25 % denného vymeriavacieho základu od štvrtého dňa péenky vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Výplata dávky: vypláca sa mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.

penzisti, dôchodcovia, seniori, smiech Čítajte viac Dôchodky, materské, nemocenské či úrazové dávky. Kde ich vybavíte?

Úrazová renta

 • je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, teda činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Podmienky nároku: nárok na ňu vzniká poškodenému, ak je jeho pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa posudku vydaného posudkovým lekárom sociálneho poistenia väčší ako 40 % a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

Výška dávky: základná suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) poškodeného určeného z príslušného rozhodujúceho obdobia a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

Výplata dávky: vypláca sa vopred v pravidelných mesačných lehotách. V januári 2021 vzrástla o 2,3 %.

Príklady výpočtu

Príklad č. 1: Poškodený, ktorému vznikol od 1. mája 2020 pracovný pomer u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze, utrpel 20. januára 2021 pracovný úraz. Po posúdení poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty určil posudkový lekár sociálneho poistenia v dôsledku pracovného úrazu 70 % pokles pracovnej schopnosti poškodeného od 5. mája 2021. Keďže sa ale stal zamestnancom tohto zamestnávateľa počas roka, ktorý predchádza roku, v ktorom utrpel pracovný úraz, a obdobie nemocenského poistenia od vzniku tohto pracovného pomeru, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, trvalo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol pracovný úraz, denný vymeriavací základ (DVZ) na výpočet sumy úrazovej renty bol určený v sume 41,0959 eura. Suma invalidného dôchodku, ktorú poškodený poberá ku dňu priznania úrazovej renty, je 330,60 eura. Rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za vznik pracovného úrazu je 100 %.
Postup pri výpočte úrazovej renty:

 1. Výpočet mesačnej sumy úrazovej renty

  Úrazová renta = [(30,4167 × 0­,80 × 41,0959 e­ur) x 0,70] = 700,00093045 eura = 700,10 eura

  Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok

  700,10 eura – 330,60 eura = 369,50 eura

 2. Zvýšenie úrazovej renty o 2,3 %

  369,50 eura + (369,50 eura x 2,3 %) = 369,50 eura + 8,49850000 = 378,00 eura

  Takto určená mesačná suma úrazovej renty bude poškodenému vyplácaná do zmeny podmienok rozhodujúcich na priznanie nároku na úrazovú rentu, na jej výplatu a na určenie jej sumy podľa zákona od júna 2021.

 3. Výpočet pomernej časti mesačnej úrazovej renty za máj 2021

  Mesačná suma úrazovej renty určená podľa § 89 ods. 1 až 3 zákona po zvýšení v roku 2021 podľa zákona sa vydelí počtom kalendárnych dní v mesiaci máj 2021 a vypočítaná suma úrazovej renty pripadajúca na jeden deň sa vynásobí počtom dní, za ktoré má v mesiaci máj 2021 poškodený nárok na úrazovú rentu odo dňa jej priznania. Uvedeným postupom sa určí pomerná časť mesačnej sumy úrazovej renty od 5. mája 2021 do 31. mája 2021 zodpovedajúca počtu dní od dátumu jej priznania do konca daného kalendárneho mesiaca:

  (378,00 eura : 31) x 27 dní = 329,30 eura

únava, stres, vyčepanosť, vyhorenie Čítajte aj Vyhorenie súvisí s dlhodobým preťažovaním organizmu

Príklad č. 2: Poškodený utrpel 20. januára 2021 pracovný úraz, v dôsledku ktorého bol dočasne práceneschopný do 31. marca 2021. Na základe žiadosti o úrazovú rentu podanej v apríli 2021 bol po ukončení péenky posúdený posudkovým lekárom, ktorý vo vydanom posudku určil jeho pokles pracovnej schopnosti o 50 % s dátumom vzniku 1. apríla 2021. Súčasne bol poškodenému na základe žiadosti o invalidný dôchodok v dôsledku jeho nepriaznivého zdravotného stavu po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti priznaný od 1. apríla 2021 invalidný dôchodok (ID) v sume 308,50 eura. Zamestnávateľ určil mieru zavinenia poškodeného na vzniku pracovného úrazu 30 %, o ktorú sa znížil rozsah jeho zodpovednosti na 70 %. Denný vymeriavací základ (DVZ) poškodeného bol určený v sume 37,3334 eura.
Postup pri výpočte úrazovej renty:

 1. Výpočet mesačnej sumy úrazovej renty

  Úrazová renta = [(30,4167 × 0­,80 × 37,3334 e­ura) x 0,50] = 454,30 eura

  Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok

  454,30 eura – 308,50 eura = 145,80 eura

 2. Suma úrazovej renty upravená podľa rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa

  145,80 eura x 70 % = 102,10 eura

 3. Zvýšenie úrazovej renty v roku 2021 o 2,3 %

  102,10 eura + (102,10 eura x 2,3 %) = 102,10 eura + 2,34830000 = 104,50 eura

  Takto určená mesačná suma úrazovej renty bude poškodenému vyplácaná do zmeny podmienok rozhodujúcich na priznanie nároku na úrazovú rentu, jej výplatu a jej sumu podľa zákona od mesiaca apríl 2021.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #úrazové poistenie #úrazové dávky