Po výpovedi môžete požiadať o dávku v nezamestnanosti. Kedy vám ju priznajú?

Po skončení pracovného pomeru prináleží niektorým zamestnancom dávka v nezamestnanosti. Kto má na ňu nárok?

08.04.2022 10:00
prepúšťanie, dávka v nezamestnanosti, strata... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Povinne poistená osoba v nezamestnanosti – zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený

je to fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa zákona o sociálnom poistení, okrem:

 • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov
 • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek, invalidný výsluhový dôchodok
 • žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe
 • fyzickej osoby v pracovnom pomere alebo štátnozamestna­neckom pomere, ak
 • bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestna­neckého pomeru
 • dlhodobo nezamestnaný občan a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestna­neckého pomeru. Ak k tomu istému dňu vzniklo viac pracovných pomerov alebo štátnozamestna­neckých pomerov, za ten, ktorý bol dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, sa považuje ten pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, na ktorého základe bola podaná prihláška do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako prvá, alebo
 • vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestna­neckého pomeru
 • suma jej mesačného príjmu z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestna­neckého pomeru nie je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestna­necký pomer
 • jej nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti
 • voči jej zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa neeviduje ku dňu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestna­neckého pomeru pohľadávku na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktorú možno predpísať a ktorá je splatná k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý dva mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol tento pracovný pomer alebo štátnozamestna­necký pomer
 • jej zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tejto fyzickej osoby a odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestna­neckého pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov.
 • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu.
otec, dieťa, home office, práca z domu, telefonovanie, písanie, výchova Čítajte viac Home office: Na čo máte nárok?

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti:

 • je fyzická osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená
 • je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má na území Slovenska trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a
 • je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená alebo má prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby
 • od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prepúšťanie #výpoveď #dávka v nezamestnanosti #strata zamestnania