Kedy nesmie dať firma výpoveď zamestnancovi so zdravotným postihnutím? Aký súhlas je potrebný?

Zamestnanec so zdravotným postihnutím patrí k najzraniteľnejším účastníkom pracovnoprávneho vzťahu a zo zákona mu prináleží osobitná ochrana. Zamestnávateľ môže dať tomuto zamestnancovi výpoveď len po predchádzajúcom súhlase príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná.

06.05.2023 06:00
Muž s papiermi Foto:
Ilustračná foto.
debata

Tento súhlas sa nevyžaduje, ak je výpoveď dávaná:

  • zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok,
  • z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
  • z dôvodu, pre ktorý by mohol zamestnávateľ so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer,
  • z dôvodu menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, pričom zamestnanec bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.
dôchodca, penzista, senior na notebooku, premýšľanie Čítajte aj Minimálny dôchodok od júla: Koľko peňazí dostanete po novom? + tabuľka
Video
Odkladať 10 eur mesačne a naozaj mať na konci až 78-tisíc? Ako sme dospeli k takejto sume?

Od 1. apríla minulého roka pribudla zamestnávateľovi nová povinnosť, a to bezodkladne oznámiť zamestnancovi so zdravotným postihnutím, že podal žiadosť úradu práce o udelenie predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa.

Zákonom o službách zamestnanosti sa skrátila lehota úradu práce na vybavenie takejto žiadosti z 30 na sedem pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Muž na vozíku Čítajte viac Ste invalidný a chcete pracovať? Ako je to s penziou, prídete o ňu alebo nie?

Ak úrad práce v stanovenej lehote rozhodnutie nevydá, zo zákona sa bude predpokladať, že bolo vydané súhlasné rozhodnutie.

Za deň doručenia takéhoto rozhodnutia sa bude považovať tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Nezanikla ale povinnosť zamestnávateľa výpoveď vopred prerokovať aj so zástupcami zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia, inak je výpoveď neplatná.

Rovnakú povinnosť má aj služobný úrad, ak ide o skončenie štátnozamestna­neckého pomeru výpoveďou zo strany služobného úradu.

Zdroj: ip.gov.sk
debata chyba
Viac na túto tému: #výpoveď z práce