Na Slovensku platí zákaz delenia pozemkov. Kedy nemôžete zdedenú poľnohospodársku a lesnú pôdu deliť?

Zdedený pozemok nie je vždy možné rozdeliť a musí sa predať ako celok alebo si musia vlastníci vysporiadať vlastnícke vzťahy.

10.06.2023 06:00
dohoda, dom, kúpa Foto:
Ilustračné foto.
debata

Podmienky delenia pozemkov upravujú právne predpisy a vymedzujú, ktoré pozemky pri prevode vlastníctva nemožno deliť.

Zákaz drobenia sa podľa zákona vzťahuje na lesné a poľnohospodárske pozemky v extraviláne (mimo zastavaného územia obce).

Viac o dedení povedala odborníčka v relácii Ide o právo
Video
Zdroj: TV Pravda

Pri poľnohospodárskych pozemkoch nemôže právnym úkonom, rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 3 000 m2 (pri lesných pozemkoch je to 5 000 m2).

Poľnohospodárskym pozemkom sa rozumie pôda evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Farmár Čítajte viac Postup: Ako získať potvrdenie o vydržaní pozemku

Výnimka zo zákazu drobenia sa podľa vzťahuje na prípady, ak:

  • a) sa pozemok rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav.
  • b) ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu
  • c) sa odčleňuje časť pozemku od pozemku a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok.
  • d) ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady.

Výnimka podľa písmena a) a b) sa preukazuje stanoviskom obce, že na danom území je prípustná výstavba alebo zriadenie záhrad. Určujúca pre stanovisko je územnoplánovacia dokumentácia danej obce.

Právne úkony v rozpore so zákazom drobenia sú neplatné v zmysle paragrafov Občianskeho zákonníka a z právneho hľadiska nemajú už od počiatku žiadne právne účinky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #delenie pozemkov