Opatrovateľom môže byť aj príbuzný. Ako vybaviť príspevok

O peňažný príspevok na opatrovanie môže požiadať člen rodiny, ktorý chce opatrovať príbuzného s hendikepom na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

24.05.2021 06:00
invalidný vozík, opatrovanie, pomoc, ZŤP, auto Foto:
Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.
debata (1)

Príspevok však dostane iba vtedy, ak jeho príbuzný, ktorý potrebuje opatrovanie, nemá priznanú opatrovateľskú službu alebo osobného asistenta. Záujemca o príspevok musí k žiadosti doložiť potvrdenie o svojom príjme zo zamestnania za mesiac, v ktorom žiadosť podáva.

Ak poberá starobný alebo výsluhový dôchodok, doloží rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní príslušnej dávky. Pretože výška príspevku je naviazaná na životné minimum, vždy v júli sa príspevok aj spolu s príjmom poberateľa prehodnocuje. Platí potom vždy do júna nasledujúceho roka.

Príspevok na opatrovanie

 • slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.
 • poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.
 • oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a: je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo býva s fyzickou osobou s ŤZP.
 • peňažný príspevok sa poskytuje: len jednej oprávnenej osobe
 • ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP
 • ak si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.
dôchodkyňa, opatrovanie, sestrička Čítajte viac Opatrovateľstvo: Nedocenené povolanie

Osoba môže vykonávať opatrovanie, ak: je plnoletá, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, je dôchodkovo poistená, ak: nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a jej nebol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, alebo nedovŕšila dôchodkový vek.

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: opatrovanie vykonáva oprávnená osoba, sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie, ak úrad práce vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Naopak, nedostanete ho, ak sa osobe s ŤZP poskytuje: peňažný príspevok na osobnú asistenciu, opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne, týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste alebo v zariadení núdzového bývania).

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Žiadosť o príspevok

 • sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
 • je vhodné sa pred podaním žiadosti informovať na príslušnom úrade práce o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Konanie o príspevku

 • sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
 • ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Sumy príspevku na opatrovanie

209,77 eura mesačne je najnižšia suma... Foto: SHUTTERSTOCK
peňaženka, peniaze, bankovky, euro 209,77 eura mesačne je najnižšia suma príspevku, aká sa poskytuje.

Pre poberateľov v „produktívnom veku“ je tzv. základná výška peňažného príspevku na opatrovanie:

 • 476,74 eura mesačne pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
 • 634,06 eura mesačne pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb s ŤZP

Pri poberateľoch v produktívnom veku sa už nebude poskytovať príspevok v nižšej výške z dôvodu, že opatrovanej osobe s ŤZP je poskytovaná ambulantná sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

Pre poberateľov, ktorí poberajú dôchodok, je výška peňažného príspevku:

 • 238,37 eura mesačne pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP
 • 317,03 eura mesačne pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb s ŤZP
 • 209,77 eura mesačne pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne
 • 294,84 eura mesačne pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb s ŤZP, ktorým sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne
 • 307,52 eura mesačne pri opatrovaní viacerých osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne.

Pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa zrušilo znižovanie príspevku v prípade hospitalizácie opatrovanej osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti presahujúcej 30 dní, a to bez ohľadu na to, či poberateľ príspevku sprevádza osobu s ŤZP v zdravotníckom zariadení. Táto zmena sa týka tak poberateľov v produktívnom veku, ako aj poberateľov, ktorým je poskytovaný dôchodok.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #opatrovateľské služby #príbuzný