Ste dôchodca žijúci v zahraničí? Aké sú vaše povinnosti a ako často musíte dokladovať žitie a kto tak už urobiť nemusi?

Žijete počas poberania dôchodku v zahraničí? Aké sú vaše povinnosti?

, 10.03.2023 10:00
penzisti, dôchodcovia, seniori, manželský pár Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ako preukážem žitie?

  1. Stiahnite si formulár Potvrdenie o žití podľa krajiny, v ktorej žijete
  2. Vyplnené, podpísané a úradne overené potvrdenie zašlite: poštou na adresu ústredia Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1) alebo elektronicky na e-mailovú adresu – lifecertification@socpoist.sk.
  3. Potvrdenie o žití je potrebné zasielať:
  • jedenkrát ročne, ak máte bydlisko v štátoch EHP alebo vo Švajčiarskej konfederácii, a to vždy do 31. januára, resp. do 30 dní od plánovaného doručenia dôchodku,
  • štyrikrát do roka, ak máte bydlisko mimo EHP alebo Švajčiarskej konfederácie, a to vždy do 15. apríla (za 1. štvrťrok), do 15. júla (za 2. štvrťrok), do 15. októbra (za 3. štvrťrok) príslušného kalendárneho roka a do 15. januára nasledujúceho roka (za 4. štvrťrok).
  • Potvrdenie o žití nemusíte Sociálnej poisťovni zasielať, ak ste dôchodca s bydliskom v Českej republike.

Kde treba úradne overiť tlačivo?

Pravosť vášho podpisu môžete úradne osvedčiť notárom, resp. spôsobom obvyklým v mieste vášho bydliska alebo môžete tlačivo podpísať po preukázaní svojej totožnosti pred zamestnancom inštitúcie sociálneho poistenia príslušnej podľa miesta vášho bydliska. Tlačivo vám potvrdia aj v ústredí alebo v pobočkách Sociálnej poisťovne v prípade, ak sa práve zdržiavate v Slovenskej republike.

Ako často budem dostávať dôchodok do zahraničia?

Ak žijete v niektorom zo štátov EHP alebo vo Švajčiarskej konfederácii, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, dôchodok vám bude Sociálna poisťovňa vyplácať vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich termínoch. Ak žijete v niektorom zo štátov, s ktorým má Slovenská republika medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, dôchodok vám bude vyplácaný pozadu v trojmesačných lehotách vždy po predložení potvrdenia o žití.

žena, seniorka, dôchodkyňa Čítajte viac Povinností sa ani ako penzista nezbavíte. Na čo nesmiete zabúdať, aby ste o dôchodok neprišli?

Z akých spôsobov výplaty dôchodku si môžem vybrať?

Dôchodok vám Sociálna poisťovňa môže vyplácať na váš účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pričom máte právo sami si zvoliť banku, do ktorej bude dôchodok poukazovaný, v hotovosti, na účet manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Na poukazovanie dôchodku na účet v banke do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné uviesť číslo účtu príjemcu dôchodku v tvare IBAN s BIC (SWIFT) kódom banky.

Je spôsob výplaty dôchodku, ktorý som si vybral pri spísaní žiadosti o dôchodok, nemenný, alebo môžem požiadať o jeho zmenu? Ak áno, ako?

Žiadosť o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku treba podať písomne s vlastnoručným podpisom. Ak žiadate o poukazovanie dôchodku na účet, treba použiť tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke so sídlom mimo Slovenska. O poukazovanie dôchodku na účet v banke môžete požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou, ktorá musí obsahovať vaše identifikačné údaje (rodné číslo, meno, priezvisko, adresu bydliska), číslo bankového účtu a identifikačný kód banky, dátum, váš úradne osvedčený podpis a potvrdenie banky o tom, že ste majiteľom tohto bankového účtu.

Ak požiadam o zmenu v spôsobe výplaty penzie, ako dlho trvá, kým dostanem dôchodok novým spôsobom?

Podľa zákona musí Sociálna poisťovňa postupovať tak, aby bol dôchodok vyplatený novým spôsobom najneskôr od splátky dôchodku splatnej v treťom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená (v prípade dôchodkov poukazovaných do iného než členského štátu EÚ, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP, alebo Švajčiarskej konfederácie môže byť časový úsek medzi podaním žiadosti o zmenu spôsobu výplaty a prvou výplatou dôchodku novým spôsobom dlhší, keďže dôchodky sú vyplácané v trojmesačných lehotách).

Sociálna poisťovňa žiadosti o zmenu v spôsobe výplaty vybavuje bezodkladne, pričom zákonom stanovená maximálna lehota na vykonanie zmeny v spôsobe poukazovania dôchodku vychádza z možností technológie spracovania výplaty dôchodkov. Ak poberateľ dôchodku požiada o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku z poukazovania na účet v banke na výplatu v hotovosti (alebo o poukazovanie na iný bankový účet), súčasne odporúčame, aby nezrušil svoj účet v banke skôr, kým sa táto zmena zrealizuje, o čom ho Sociálna poisťovňa písomne upovedomí.

Aké najdôležitejšie povinnosti musím splniť ako príjemca dôchodku?

Každý príjemca dôchodku je okrem iného povinný písomne oznámiť zmenu mena a priezviska, zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, a v písomnom styku uviesť rodné číslo osoby, ktorej sa vec týka (svoje alebo inej osoby). Ďalšie povinnosti závisia od druhu poberaného dôchodku. Napríklad pri poberaní predčasného starobného dôchodku vzniká povinnosť oznámiť vznik povinného dôchodkového poistenia alebo ukončenie jeho prerušenia, aj keď takéto poistenie vznikne v zahraničí, vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku vzniká povinnosť oznámiť zmenu stavu (opätovné uzavretie manželstva) a ukončenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa, sirotského dôchodku vzniká povinnosť oznámiť ukončenie alebo prerušenie štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole. Príjemca dôchodku je povinný oznámiť tieto skutočnosti v lehote ôsmich dní.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #seniori #Zahraniční Slováci