Kedy možno požiadať o dôchodok a aká je suma minimálneho dôchodku? Kto má nárok na minimálnu penziu?

Treba o minimálny dôchodok žiadať? Kedy sa zmení nízky predčasný dôchodok na minimálny? Prinášame odpovede na otázky o penzijnom minime a jeho sume.

13.04.2023 06:00
Dôchodkyňa Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Narodila som sa 10. 6. 1961. Kedy by som mohla požiadať o starobný dôchodok a aká je suma minimálneho dôchodku?

Neuvádzate, koľko detí ste vychovali, a preto nie je možné určiť váš dôchodkový vek, od ktorého môžete požiadať o starobný dôchodok. Pre výpočet dôchodkového veku môžete použiť kalkulačku na výpočet dôchodkového veku, ktorá sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne – www.socpoist.sk. Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku ak: získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia; výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok. Kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia). Od 1. januára 1993 sa započítajú len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1% priemernej mzdy. Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou) a obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Suma minimálneho dôchodku 334,30 eura je najnižšia suma minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Od júla tohto roka nastane v posudzovaní nároku na penzijné minimum zmena. Bude sa opäť posudzovať podľa sumy životného minima. Suma za 30 kvalifikovaných rokov bude tiež vyššia.

Poberám vdovský dôchodok. Zaujímalo by ma, ak mi vyjde penzia nižšia ako minimálny dôchodok za odpracované roky, či dostanem sumu minimálneho dôchodku + polovicu vdovského, alebo sa vdovský zratúva s dôchodkom a až potom sa porovnáva s minimálnym dôchodkom?

Ak vznikne súčasne nárok na starobný a vdovský dôchodok, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jednej polovice. Z toho vyplýva, že v polovičnej sume sa nemusí vyplácať len vdovský dôchodok. Môže to byť aj starobný dôchodok, ak je jeho suma nižšia ako suma vdovského dôchodku. Pre nárok na minimálny dôchodok sa posudzujú všetky dôchodkové príjmy. To znamená, že ak úhrn starobného a vdovského dôchodku je vyšší ako suma minimálneho dôchodku za odpracované roky, starobný dôchodok nie je možné zvýšiť na sumu minimálneho dôchodku.

Chcela by som požiadať o predčasný dôchodok, vyšla mi suma 260 eur. Zaujímalo by ma, či po dosiahnutí dôchodkového veku mi táto suma bude zvýšená na minimálny dôchodok. Mám započítaných 39 rokov a momentálne som na invalidnom dôchodku a poberám 130 eur.

Pre nárok na predčasný dôchodok je potrebné, aby poistenec splnil tieto podmienky: získal najmenej 15 rokov poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. A ak je poistenec aj sporiteľom v II. pilieri, súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Od novembra 2022 je suma, od ktorej vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok, 375,10 eura. Ak vám vychádza suma 260,00 eura, nemáte nárok na predčasný starobný dôchodok. Dovŕšením dôchodkového veku Sociálna poisťovňa automaticky posudzuje nárok na zvýšenie sumy starobného dôchodku na minimálny dôchodok, ak sú splnené všetky podmienky, Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok na sumu minimálneho dôchodku a vydá o tom písomné rozhodnutie.

žena s úsmevom Čítajte viac Minimálny dôchodok sa už nekráti. Prečo je to tak + príklad ako sa priznáva minimálna penzia

Mám požiadať o minimálny dôchodok?

Nie, o zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázaných poberateľmi dôchodkov. Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získaného v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení.

Môj starobný dôchodok je vyšší ako 334,30 eura. Mám nárok na minimálny dôchodok?

Výška minimálneho dôchodku 334,30 eura je najnižšia výška minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov obdobia. Či vznikne nárok na minimálny dôchodok, sa bude porovnávať vždy s výškou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom obdobia. Ak poberateľ dôchodku vo výške 304,50 eura mesačne získal 45 rokov obdobia, výška jeho minimálneho dôchodku bude 410,00 eura mesačne.

Mám odpracovaných 23 rokov, chcem vedieť, aký budem mať minimálny dôchodok?

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak: získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia; výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku). Ak poistenec nezíska aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, nemá, žiaľ, nárok na minimálny dôchodok.

Poberám predčasný dôchodok v sume 342 eur. Od 12. marca mám nárok na starobný dôchodok. Mám odpracovaných 39 rokov. Zvýši sa mi predčasný dôchodok na minimálny?

Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok. Predčasný dôchodok dovŕšením dôchodkového veku je možné zvýšiť na sumu minimálneho dôchodku, len ak sú splnené podmienky nároku na minimálny dôchodok. Pre nárok na minimálny dôchodok je potrebné splniť zákonom o sociálnom poistení stanovené podmienky. Jednou z nich je získanie aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

Mám 59 rokov, pracoval som už od 15 rokov. Ako 56-ročnému mi priznali invalidný dôchodok. Som penzista s mierou poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, ale moja penzia je len 230,80 eura. Prečo sa na mňa nevzťahuje minimálny dôchodok?

Nárok na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Čitateľ, poberateľ invalidného dôchodku, má 59 rokov a nedovŕšil ešte dôchodkový vek. Nemá teda nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok bude možné posúdiť až po dovŕšení dôchodkového veku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #starobný dôchodok #minimálny dôchodok #penzijné minimum