Ste v dôchodku a priznaná penzia vám nestačí na životné potreby? Kedy vám štát pomôže?

Základné životné podmienky sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. Občan má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak jeho príjem nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.

09.04.2023 06:00
Senior žena Foto:
Ilustračná foto.
debata (10)

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou alebo predajom majetku zabezpečiť, alebo zvýšiť príjem.

Domácnosť má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak príjem jej členov nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone. Zákon hovorí o tom, ktorý príjem sa pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci považuje za príjem a v akej výške, napr. pri posudzovaní hmotnej núdzi sa za príjem nepovažuje 25 % z invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotského dôchodku, vdovského a vdoveckého, ak vdova lebo vdovec dovŕšili dôchodkový vek, alebo 25 % zo starobného a z predčasného starobného dôchodku, pričom dôchodcovi, ktorý odpracoval viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného a predčasného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia.

Na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich rodinné, príjmové, bytové a majetkové pomery, úrad práce posúdi, na akú dávku a príspevky spĺňa rodina nárok a rozhodne o výške pomoci v hmotnej núdzi.

Suma pomoci sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov uvedených v zákone a úhrnom súm príjmu členov domácnosti.

Fyzická osoba a členovia domácnosti nie sú v hmotnej núdzi, aj keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom, ak si majetkom alebo uplatnením nárokov môžu zabezpečiť základné životné podmienky a riešiť si hmotnú núdzu.

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu žiadateľa alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.

Konanie o posúdenie hmotnej núdze sa začína podaním písomnej žiadosti na úrade práce, oddelení pomoci v hmotnej núdzi. Nárok na pomoc vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o jej priznaní a vypláca sa mesačne pozadu.

Ako sa posudzuje hmotná núdza

Zisťuje sa posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti. Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou sa neskúma, ak ide o osobu, ktorá dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, ak sa osobne, každodenne a riadne stará o osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem predajom majetku alebo prenájmom majetku sa neskúma, ak ide o

  • nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie; na primeranosť trvalého bývania sa neprihliada, ak všetci členovia domácnosti dovŕšili dôchodkový vek,
  • poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,
  • hnuteľnú vec, ktorá nepodlieha exekúcii alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka, dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
Seniori Čítajte viac Komu štát zvýši penziu a prečo? Kto dostane namiesto starobného dôchodku penzijné minimum?

Čo je pomocou v núdzi

Dávka v hmotnej núdzi je:

  • 74,00 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
  • 140,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
  • 128,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
  • 192,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
  • 205,50 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
  • 259,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Ochranný príspevok je poskytovaný v sume 75,70 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý si z objektívnych dôvodov (najmä z dôvodu veku, zdravotného stavu) nemôže zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou: dosiahol dôchodkový vek, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, stará sa o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie, je poberateľom predčasného starobného dôchodku;

Príspevok na bývanie:

63,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti, 101,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #pomoc #dôchodok #hmotná núdza