Príspevok na bývanie. Ak splníte podmienky, môžete si mesačne prilepšiť o desiatky eur

Príspevok na bývanie je podľa zákona určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním. Dostane ho každý človek, ak oň požiada? Kto ho vypláca a v akej výške?

03.03.2024 06:00
UP Seniori Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Príspevok na bývanie je:

 • 95,20 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,
 • 161,60 eura mesačne, ak ide o domácnosť s dvomi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu dvomi nájomcami, ktorí sú členmi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 • 205,10 eura mesačne, ak ide o domácnosť s tromi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu tromi nájomcami, ktorí sú členmi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 • 248,60 eura mesačne, ak ide o domácnosť so štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu štyrmi nájomcami, ktorí sú členmi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 • 291,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viac ako štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu viac ako štyrmi nájomcami, ktorí sú členmi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
UP Seniori Čítajte viac Máte nízky dôchodok? Kedy vám štát bude dávať mesačne 95,20 eura k penzii? A treba o to žiadať?

Príspevok na bývanie patrí, ak niektorý člen domácnosti je

 • vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý domácnosť užíva na bývanie,
 • nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, ktoré domácnosť užíva na bývanie.

Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť býva v

 • zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku alebo
 • v byte alebo v rodinnom dome na základe práva zriadeného vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti; preukazovanie uhrádzania nákladov za služby spojené s bývaním sa nevyžaduje.

Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť alebo člen domácnosti

 • v byte podľa odseku 3 písm. a) uhrádza náklady za služby spojené s bývaním a daň z nehnuteľnosti alebo v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov za služby spojené s bývaním, predloží dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára,
 • v rodinnom dome podľa odseku 3 písm. a) uhrádza daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad,
 • v byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie podľa odseku 3 písm. b) uhrádza nájomné a náklady za služby spojené s bývaním, ak je to dohodnuté v nájomnej zmluve, alebo v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov za služby spojené s bývaním, predloží dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára,
 • platí úhradu za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb alebo úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
UP Seniori Čítajte viac Chcete popri predčasnom dôchodku pracovať? Kedy môžete? A v ktorých prípadoch vám vezmú penziu? +príklady

Podmienky sa prehodnocujú každý rok

Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa opätovne prehodnotia po uplynutí 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od predchádzajúceho preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok na bývanie.

Príspevok na bývanie v jednom byte, v rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie patrí len raz bez ohľadu na počet domácností užívajúcich byt, rodinný dom alebo obytnú miestnosť v zariadení určenom na trvalé bývanie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #príspevok na bývanie #náklady na bývanie