Povinnosti absolventov voči Sociálnej poisťovni? Takmer žiadne

Ktorí študenti patria medzi výnimky a povinnosti majú? Kedy začnú plynúť povinnosti voči nej už každému? A ako je to so sirotským dôchodkom?

, 21.06.2021 08:00
študentka, radosť, palec hore Foto:
Ak sa študent po ukončení školy zamestná, povinnosti voči Sociálnej poisťovni zaňho rieši jeho zamestnávateľ.
debata

Študent (žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy) nie je počas štúdia povinne poistený na sociálne poistenie a nie je ani poistencom štátu. Preto nemá z právneho postavenia študenta voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia ani po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti. To znamená, že z dôvodu začiatku, ukončenia, prípadne prerušenia štúdia študent nemusí Sociálnej poisťovni nič oznamovať ani platiť poistné.

„Len z postavenia študenta teda študentovi nevyplýva povinnosť platiť poistné na žiadny druh sociálneho poistenia. Túto povinnosť za nich nemá ani štát. Štát platil poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie za študentov len do konca roku 2003,“ uviedla hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Ak sa študent po ukončení školy zamestná, povinnosti voči Sociálnej poisťovni zaňho rieši jeho zamestnávateľ. Zamestnávateľ absolventa školy ako svojho zamestnanca zaregistruje v Sociálnej poisťovni a odvádza z jeho vymeriavacieho základu (mzdy) poistné na všetky druhy sociálneho poistenia.

Výnimky, keď študent povinnosti má:

Ak študent už popri štúdiu začne vykonávať nejaký druh zárobkovej činnosti, povinnosti mu vzniknú. Ide o tieto situácie:

  • Ak pracuje na dohodu o brigádnickej práci študenta, nemusí to oznamovať Sociálnej poisťovni – do registra Sociálnej poisťovne ho zaeviduje jeho zamestnávateľ. Čo sa týka platenia poistného, aj to za neho odvádza priamo z príjmu jeho zamestnávateľ. Jedinou výnimkou, keď študent-brigádnik poistné neplatí, je situácia, keď si čestným vyhlásením u svojho zamestnávateľa uplatní tzv. odvodovú výnimku. Vtedy mu zamestnávateľ nebude z príjmu do 200 eur mesačne odvádzať poistné na dôchodkové poistenie. Ak zarobí viac, z príjmu nad 200 eur už poistné na dôchodkové poistenie platí (v budúcnosti sa mu to zaráta do obdobia dôchodkového poistenia pri nároku na dôchodkovú dávku). Takúto výnimku na úľavu na poistnom pri príjme do 200 eur mesačne si pritom môže študent uplatniť len na jednu dohodu o brigádnickej práci študenta. Ak má dohôd uzavretých viac (u jedného či viacerých zamestnávateľov), tak z ostatných dohôd už poistné odvádza.
  • Ak začne napríklad študent po ukončení štúdia podnikať, prvé mesiace/resp. rok (podľa toho, kedy začne vykonávať činnosť SZČO) nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti – ani sa registrovať, ani platiť poistné. Povinnosti mu môžu vzniknúť až v ďalšom roku po podaní daňového priznania za predchádzajúci rok. Ak začne podnikať napr. od 1. 7. 2021, podľa výšky jeho príjmov a jeho daňového priznania za rok 2021 mu môže vzniknúť povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie až v budúcom roku od 1. júla 2022. Vtedy – po podaní daňového priznania za rok 2021 – Sociálna poisťovňa posúdi, či mu od júla 2022 vznikne, alebo nevznikne povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie a oznámi mu to.
dievča, žena, študentka, notebook, práca, učenie Čítajte viac Absolventi zarábajú už počas štúdia. Len polovica vo svojom odbore

Sirotský dôchodok a povinnosti študentov

Isté povinnosti voči Sociálnej poisťovni majú študenti-siroty, keď žiadajú o sirotský dôchodok, alebo keď menia školu, prerušia či ukončia štúdium. Aby im mohol byť sirotský dôchodok vyplácaný, musí byť preukázané tak ich vek, ako aj to, či ešte študujú alebo nie. Vyžaduje to zákon o sociálnom poistení a treba to overiť potvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to Sociálna poisťovňa overuje sama v registri ministerstva školstva, avšak študenti-siroty z tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra a obrany), sú povinní takéto potvrdenie Sociálnej poisťovni predložiť sami. Potvrdenie predkladajú aj študenti – siroty študujúce v zahraničí.

Nárok na výplatu sirotského dôchodku totiž zaniká dňom, keď jeho poberateľ prestáva byť nezaopatreným dieťaťom, teda v prípade študenta ukončením štúdia. Platí zároveň aj to, že nárok na sirotský dôchodok a jeho výplatu zaniká vždy dovŕšením 26 rokov veku.

Mladí ľudia by mali vedieť, že sociálne poistenie a platenie poistného slúži na to, aby si neskôr, ak ich postihne nejaká životná udalosť, ako je choroba či strata zamestnania, mohli uplatniť nárok na dávku – napríklad nemocenskú, materskú, tehotenské či dávku v nezamestnanosti. Rovnako sa im neskôr pre budúci dôchodok zhodnotí aj obdobie dôchodkového poistenia.

Kým sú študentmi, žiadne poistné neplatia, preto im ani nemôže bezprostredne po ukončení školy vzniknúť nárok na dávku zo sociálneho poistenia. Na každú dávku treba byť poisteným isté obdobie – pri materskej či tehotenskej dávke je to napr. 270 dní v posledných dvoch rokoch.

Do zdravotnej poisťovne povinne

Na rozdiel od Sociálnej poisťovne, voči ktorej maturanti a skončení vysokoškoláci nemajú žiadne mimoriadne povinnosti, zdravotné poistenie je povinné.

Za študenta strednej školy platí poistné štát najdlhšie do 31. augusta. Od 1. septembra je však povinný si platiť poistné ako samoplatiteľ v prípade, ak nepokračuje v štúdiu, ak sa nezaeviduje na úrade práce, ak sa nezamestná alebo nezačne podnikať. Ak študent po skončení strednej školy bude v tom istom roku pokračovať v štúdiu na vysokej škole, je poistencom štátu aj v období prázdnin do zápisu na vysokú školu.

Výhodu posledných školských prázdnin však nemá absolvent vysokej školy. Štát za neho platí poistné iba do dňa vykonania štátnej záverečnej skúšky. Teda deň štátnic, nie deň promócie je dňom skončenia štúdia na vysokej škole. Dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť za neho poistné, teda na druhý deň po skončení vysokej školy, si musí tento poistenec začať platiť poistné sám, ak sa však neprihlási na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, nezačne podnikať alebo sa nezamestná. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí sa rozhodujú, či budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Ak áno, prípadné zaplatené poistné im poisťovňa na základe žiadosti vráti.

Ak sa absolvent strednej alebo vysokej školy zaeviduje na úrade práce alebo začne podnikať, je povinný tieto skutočnosti oznámiť zdravotnej poisťovni do 8 dní od ich vzniku. Je vhodné, aby tak urobil a doložil potvrdením zo školy, prípadne predložil maturitné vysvedčenie, v prípade pokračovania štúdia potvrdenie z VŠ, v prípade absolventov VŠ doklad o absolvovaní záverečnej skúšky.

Doklady, bez ktorých sa v zdravotnej poisťovni nezaobídete

Po ukončení strednej školy:
Tlačivo: Oznámenie poistenca/platiteľa poistného
Doklady: doklad o ukončení štúdia na strednej škole (napr.: doklady vystavené školou alebo kópia maturitného vysvedčenia a podobne), potvrdenie o nástupe na VŠ, ak by štúdium pokračovalo ďalej v štúdiu na VŠ.

Po ukončení vysokej školy:
Tlačivo: Oznámenie poistenca/platiteľa poistného
Doklady: doklad o ukončení VŠ, ktorý vystaví VŠ, na ktorej študoval, alebo iný doklad o ukončení štúdia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #absolventi #povinnosti #vysokoškolskí absolventi
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy