Aké úvery banky ponúkajú pre malých a stredných podnikateľov 2

Kto a za akých podmienok si môže požičať na podnikanie? Opýtali sme sa Slovenskej sporiteľne, UniCredit banky a VÚB banky. A aké sú úvery od štátu?

, 08.12.2020 11:00
žena, robotníčka, práca, podnikanie, notebook Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kto si môže požičať na podnikanie? Aké podmienky treba splniť? Do akej výšky si možno požičať? Čím možno ručiť? Ponúkajú aj špeciálny úver pre podnikateľov na preklenutie problémov spôsobených koronakrízou? Môžu si požičať aj začínajúci podnikatelia?

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa pre podnikateľov ponúka nasledovné možnosti:
1. Financovanie investičných potrieb: Financovanie investícií potrebných na rozvoj firmy,
2. Financovanie prevádzkových potrieb: Riešenia na financovanie prevádzky a na vytvorenie finančnej rezervy na pokrytie výkyvov vo vašom cashflow,
3. Fiancovanie pre agropodnikateľov,
4. Financovanie pre začínajúcich podnikateľov,
5. Úvery na zmiernenie dopadov Covid-19: Úver zabezpečený EXIMBANKA SR antikorona zárukou poskytnutou štátom, Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom, Úver na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pre mikro, malé a stredné podniky zabezpečený portfóliovou zárukou SIH antikorona záruka. Viac informáciií nájdete na www.slsp.sk

Začínajúci podnikatelia v slobodných povolaniach, ako napr. lekári, farmaceuti, právnici, audítori, daňoví poradcovia, ktorí nemajú ucelené výkazy, môžu získať financovanie aj bez nutnosti predkladania účtovných výkazov do 8 500 eur. Všetkých ostatných, bez ohľadu na právnu formu, vieme financovať aj vyššou sumou (až do 100 tisíc) na základe biznis plánu, ktorý je voľne dostupný na stiahnutie na www.zacinamepodnikat.sk. Ak záujemca o podnikanie ešte nemá firmu, naši špecialisti pre začínajúcich podnikateľov s ním prejdú celý biznis plán, finančné hospodárenie. Ak podnikateľ ešte nie je pripravený na biznis, odporučíme mu, aby si to v menšom otestoval (napr. popri práci). Stáva sa aj to, že očakávania začínajúceho podnikateľa sú nereálne a v takom prípade im odporučíme biznis plán nerealizovať.

UniCredit bank

Segment malých a stredných podnikov veľmi dobre poznáme, banka patrí v oblasti financovania malých a stredných podnikov k dlhodobým lídrom na lokálnom trhu. Poznáme firmy, ich potreby, sme s nimi v dennodennom kontakte. Vieme posúdiť kvalitu podnikateľských subjektov a pomáhať pri rozvoji a napredovaní firiem. Klientom poskytujeme rôzne formy prevádzkového financovania, či podporujeme ich rozvoj cez spolufinancovanie ich investičných zámerov prostredníctvom úveru, či veľmi známej formy – prostredníctvom lízingu.

Úvery ponúkame: prevádzkové, investičné, úvery pre bytové domy, kreditné karty, lízing áut a strojov.

Rovnako disponujeme zdrojmi na výhodnejšie financovanie kvalitných regionálnych projektov. Klienti sa môžu uchádzať o zvýhodnené úvery a garancie. Oceňujú najmä ľahší prístup k takýmto zdrojom, rovnako ich cenovú dostupnosť či nižšie požiadavky na zábezpeku. Neustále pracujeme na zjednodušovaní procesu poskytovania úverov, resp. prístupnosti výhodných zdrojov pre malých a stredných podnikateľov, prispôsobujeme sa aktuálnej ekonomickej situácii. Keď prídu do banky, tá od nich žiada vysvetlenie finančných projekcií. A majiteľ, výrobca, obchodník a ekonóm v jednej osobe zistí, že to nie je také jednoduché. Naša úloha je v tomto ohľade aj poradná. Niekedy prichádzame na to, že financovanie, ktoré požaduje, vlastne nepotrebuje, resp. ho potrebuje v inej štruktúre.

Banka aj naďalej pokračuje v zodpovednom úverovaní firiem, v súlade s individuálnym prístupom a zodpovedným posudzovaním rizika. Stojíme za svojimi klientmi a snažíme sa ich podporovať v ich potrebách zodpovedným prístupom a profesionálnym poradenským servisom.

UniCredit Bank je súčasťou garančných programov. Nové garančné programy sú zamerané na segment podnikateľov a na malé a stredné podniky, ale i na segment veľkých firiem s väčším počtom zamestnancov – podpora sa tak dostane prakticky ku všetkým ekonomickým subjektom na slovenskom trhu. Zároveň z pohľadu klienta sú úvery poskytované za veľmi výhodných cenových podmienok, keď pri splnení definovaných podmienok nie je nutné navyše platiť poplatok za záruku + záruku je možné použiť na prevádzkové aj investičné financovanie, môžu ich využiť firmy zo všetkých regiónov na Slovensku a súčasťou je i možný odklad splátok na prvých 12 mesiacov. Výsledné programy sú prístupné prakticky pre každého, od podnikateľov až po veľké podniky.

VÚB banka

Pre malých a stredných podnikateľov ponúkame:

Profiúver: ide o Bezúčelový úver od 3 000 do 170 000 eur. Slúži na financovanie prevádzkových podnikateľských potrieb klienta bez potreby preukazovať účel ich použitia, s jednorazovým poskytnutím na podnikateľský bežný účet klienta.
Doba splatnosti je pri kontokorentnej forme od 6 do 12 mesiacov, pri termínovanej forme od 1 do 5 rokov.
Podmienky pre poskytnutie úveru právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ), existujúci klient – minimálne 1 rok vykonáva podnikateľskú činnosť (1 ukončené účtovné obdobie, nový klient – minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť (2 ukončené účtovné obdobia), spĺňa stanovené kritériá VÚB banky pre bonitu podnikateľského subjektu.
Zabezpečenie úveru: blankozmenka podpísaná majiteľmi spoločnosti.
Požadované doklady: žiadosť o úver, daňové priznanie a účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie a príp. k ultimu ukončeného štvrťroka/polroka aktuálneho účtovného obdobia, doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť

Profihypo úvery ponúkajú riešenie, ako získať finančné prostriedky až do výšky 500 000 eur so splatnosťou až 15 rokov. Môžete využiť nasledovnú ponuku Profihypo úverov: Profihypo úver – účelový, Profihypo úver – bezúčelový Profihypo úver – účelový pre vybraných členov komôr (napr. Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská lekárska komora, …).
Profihypo úvery vám umožňujú: investíciu do nehnuteľnosti určenej na podnikanie – nadobudnutie, výstavbu, rekonštrukciu nehnuteľnosti, splatenie existujúcich úverov jedným úverom, investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, zároveň 30 % z výšky poskytnutého účelového úveru je možné použiť bez dokladovania účelu, v prípade bezúčelového úveru je možné využiť finančné prostriedky na čokoľvek aj bez predkladania účelu ich využitia.
Podmienky pre poskytnutie Profihypo úverov: právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ), minimálne 1 rok vykonáva podnikateľskú činnosť (1 ukončené účtovné obdobie), spĺňa stanovené kritériá VÚB banky pre bonitu podnikateľského subjektu, hodnotu nehnuteľnosti stanovuje banka na základe znaleckého posudku, vypracovaného súdnym znalcom. Znalecký posudok musí byť vypracovaný podľa Vyhl. č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v programe HYPO.
Zabezpečenie Profihypo úverov: blankozmenka, vhodná tuzemská nehnuteľnosť: zapísaná v katastri nehnuteľností, na nehnuteľnosti nesmie byť obmedzený prevod vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti, poistenie nehnuteľného majetku, ktorý tvorí predmet zabezpečenia úveru, vrátane vinkulácie poistného plnenia v prospech banky.
Doklady potrebné pre posúdenie žiadosti: žiadosť o úver, daňové priznanie a účtovné výkazy za posledné ukončené účtovné obdobie a príp. k ultimu ukončeného polroka aktuálneho účtovného obdobia.
Doklady potrebné k zabezpečeniu úveru: hodnotu nehnuteľnosti stanovuje banka na základe znaleckého posudku, vypracovaného súdnym znalcom. Znalecký posudok musí byť vypracovaný podľa Vyhl. č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v programe HYPO, doklady potrebné po schválení úveru: doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť, doklady k účelu úveru (v prípade účelového úveru)

Ďalej banka ponúka aj úvery na prevádzkové financovanie a investičné financovanie.

Okrem antikorona záruk špeciálny úver nemáme. Úver SIH antikorona záruka je určený na preklenutie výpadkov príjmu v období krízových opatrení proti šíreniu koronavírusu. V schéme SIH antikorona záruky sa podarilo vytvoriť podmienky aj pre menšie podniky a firmy, ktoré tak majú rovnaké šance získať potrebné finančné prostriedky pre svoje podnikanie. Účelom je pomôcť malým a stredným podnikom vyrovnať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, ktorý je spôsobený núteným zatvorením alebo obmedzením prevádzky, v súvislosti s nariadeniami krízového štábu alebo hlavného hygienika. Takisto umožní získať potrebné finančné prostriedky na udržanie pracovných miest.

Začínajúcich podnikateľov a ich požiadavky riešime na individuálnej báze v závislosti od konkrétneho projektu.

Úvery od štátu

Slovenská záručná a rozvojová banka ponúka pre podnikateľov a firmy nasledovné úvery: Priamy úver, Kontokorentný úver, Úver SIH – „Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a“, Úver SIH – „Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2b“, Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020 a SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP na účely preklenutia nepriaznivého obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19 – prevádzkový úver poskytnutý SZRB (schéma DM – 5/2020), dňom 24.6.2020 bolo ukončené prijímanie žiadostí, EÚver – ROZVOJ (Financovanie poskytnuté na tento projekt bolo podporené z operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov), POĽNOúver, Úver MOJA PÔDA, Úver MOJA PÔDA pre mladých farmárov,Úver PÔDA, MIKROúver Úver PODNIKATEĽKA.

Úver PODNIKANIE MLADÝCH, Úver na obnovu bytového fondu pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov / pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom.Úver na prípravu a realizáciu projektov z fondov EÚ. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Slovenskej a záručnej rozvojovej banky (www.szrb.sk).

Podnikateľské úvery ponúka aj Eximbanka. Prehľad možností financovania podnikania nájdete na www.eximbanka.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôžičky #Slovenská sporiteľňa #podnikanie #Eximbanka #UniCredit Bank #VÚB banka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy