Živnosť sa bude dať pozastaviť podľa aktuálnych potrieb

Novela živnostenského zákona začne platiť od 1. augusta a prináša pre podnikateľov viacero zmien. Mení sa výška pokút, povinnosti pri zakladaní živnosti alebo aj podmienky na pozastavenie živnosti.

28.07.2021 10:00
žena, papier, čítanie Foto:
Do konca tohto mesiaca platí, že živnosť ste si mohli pozastaviť najmenej na šesť mesiacov a najviac na tri roky.
debata

Zmeny v zákone o živnostenskom podnikaní sa snažia podľa ministerstva vnútra najmä zjednodušiť podmienky na podnikanie z pohľadu živnostníkov. Zákon sa snaží predovšetkým o zníženie administratívnej záťaže pri ohlasovaní živnosti využívaním informácií z registra obyvateľov. Živnostníci nebudú už po novom musieť predkladať živnostenskému úradu niektoré údaje. Ide najmä o údaje, ktoré si vie sám zabezpečiť z príslušných registrov, ako je miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko občana SR, údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Zmenili sa aj podmienky, za ktorých si možno pozastaviť živnosť. Do konca tohto mesiaca platí, že živnosť ste si mohli pozastaviť najmenej na šesť mesiacov a najviac na tri roky. Od augusta sa ruší minimálna aj maximálna doba prerušenia živnosti. Podľa novely živnostenského zákona bude platiť, že „podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti a účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom“.

muži, práca, rozhovor, kolegovia, spolupráca Čítajte viac Ako sa zmenili odvody živnostníkov od 1. júla

V prípade, ak podáte teda oznámenie o pozastavení živnosti 10. augusta, živnosť sa vám pozastaví nasledujúci deň, prípadne v deň doručenia oznámenia. Cieľom zmeny je umožniť, aby doba pozastavenia prevádzkovania živnosti nebola zákonom limitovaná. Podnikateľ bude teda oprávnený oznámiť živnostenskému úradu dobu pozastavenia živnosti na ním určenú dobu – s ohľadom na svoje aktuálne potreby a možnosti.

Živnostenský zákon ukladá aj pokuty. Za neohlásenie zriadenia alebo zrušenia prevádzkarne zaplatia od nasledujúceho mesiaca živnostníci nižšiu pokutu, a to až skoro o tisíc eur. Živnostenský úrad v sídle kraja bude môcť uložiť živnostníkovi pokutu do sumy 663 eur, ak živnostník neohlási zriadenie prevádzkarne alebo neohlási zrušenie prevádzkarne. Vzhľadom na neprimeranú prísnosť právnej úpravy pri ukladaní pokuty za neohlásenie prevádzkarne živnostenskému úradu sa najvyššia prípustná hranica pokuty znížila z 1 659 eur na 663 eur.

Novela živnostenského zákona zrušila niektoré remeselné živnosti na vykonávanie činnosti – galvanizácia kovov, smaltovanie. Ak ale máte živnostenské oprávnenia vydané práve na túto činnosť, tak tieto zostanú naďalej zachované. Záujem o vznik živnostenského oprávnenia na galvanizáciu kovov, smaltovanie bol za posledné roky minimálny, preto budú tieto činnosti po novom už len voľnou živnosťou.

daňový úrad, daňové priznanie, Čítajte aj Dobrý či zlý živnostník? Daniari vás môžu potrestať, aj keď ste nič neurobili

Čo sa zmení v živnostenskom zákone od 1. augusta

Novela zákona o živnostenskom podnikaní prináša najmä zjednodušenie podmienok z pohľadu živnostníkov. Ide predovšetkým o zníženie administratívnej záťaže pri ohlasovaní živnosti využívaním informácií z registra obyvateľov.

Najdôležitejšie zmeny sú:

  • okresné úrady si údaje na účely získania výpisu z registra trestov overia priamo cez register obyvateľov, ohlasovateľ živnosti ich nemusí dokladovať
  • vypúšťa sa povinnosť okresných úradov žiadať vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory v rámci konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti
  • lehoty na oznámenie zriadenia prevádzkarne sa predlžujú, a to až do 15 dní, v súčasnosti musia podnikatelia túto skutočnosť oznamovať najneskôr v deň jej zriadenia.
  • v nadväznosti na potreby praxe sa zavádza väčšia variabilita inštitútu pozastavenia prevádzkovania živnosti, a to odstránením minimálnej a maximálnej doby pozastavenia. Cieľom je umožniť, aby doba pozastavenia prevádzkovania živnosti nebola zákonom limitovaná. Podnikateľ bude oprávnený oznámiť živnostenskému úradu dobu pozastavenia živnosti na ním určenú dobu – s ohľadom na svoje aktuálne potreby a možnosti
  • rovnako ako dosiaľ bude mať priestor kedykoľvek v priebehu pozastavenia oznámiť živnostenskému úradu zmenu doby pozastavenia prevádzkovania živnosti
  • vzhľadom na neprimeranú prísnosť právnej úpravy pri ukladaní pokuty za neohlásenie prevádzkarne živnostenskému úradu sa najvyššia prípustná hranica pokuty zníži z 1 659 eur na 663 eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #SZČO #podnikatelia #zmeny v zákone #živnostníci