Chcete prevádzkovať remeselnú živnosť?

Odborná prax sa od 1. augusta bude preukazovať jednoduchšie. Živnostníkom sa zjednoduší preukazovanie odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, vrátane zníženia lehôt na jej preukázanie.

29.07.2021 08:00
kuchár, šéfkuchár Foto:
Aktuálny zoznam remeselných živností obsahuje až 35 odborov. Je tu napríklad pohostinská činnosť, zámočníctvo, kaderníctvo, murárstvo, tesárstvo, kozmetické služby či klenotníctvo.
debata

Živnosti sú:

a) remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore
b) viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak
c) voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.

Remeselné živnosti

Remeselné živnosti presne vymenováva príloha č. 1 živnostenského zákona.

Do augusta platilo, že odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Tieto doklady o odbornej spôsobilosti sa pre potreby živnostenského zákona nahrádzajú:
a) výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
c) dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b), a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
e) osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo
f) dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky.

Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.

žena, papier, čítanie Čítajte viac Živnosť sa bude dať pozastaviť podľa aktuálnych potrieb

Viazané živnosti

Viazané živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 2 živnostenského zákona.

Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 2 živnostenského zákona alebo ustanovená touto prílohou.

Voľné živnosti

Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 živnostenského zákona a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách.

Na prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname.

daňový úrad, daňové priznanie, Čítajte aj Dobrý či zlý živnostník? Daniari vás môžu potrestať, aj keď ste nič neurobili

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #odborná prax