Na začiatku podnikania potrebujete živnosť, založte si ju, poradíme, ako na to, vôbec to nie je ťažké

Úspešné založenie živnosti začína tým, že si presne stanovíte, v akom odbore budete podnikať. Úradné názvy môžu byť mätúce, preto je ideálne vedieť, čo budete presne robiť, pozrieť si zoznamy voľných, remeselných a viazaných živností a vybrať názvy činností, ktoré zodpovedajú rozsahu vášho podnikania.

04.08.2023 06:00
Pracovníčka v gastre Foto:
Ilustračná foto.
debata (1)

Živnosť je najjednoduchší spôsob podnikania ako fyzická osoba. Živnosť je možné založiť osobne na miestne príslušnom okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania v mieste trvalého bydliska, na jednotných kontaktných miestach alebo elektronicky cez portál slovensko.sk. Využiť možno aj firmy, ktoré živnosť založia za vás, a to on-line spôsobom.

Ako a kde vybaviť živnosť a kedy začínate platiť zdravotné a sociálne odvody?
Video
Zdroj: TV Pravda

Pokiaľ ohlasujete živnosť remeselnú alebo viazanú, je potrebné k formuláru na založenie živnosti priložiť aj doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť.

V prípade, že remeselnú alebo viazanú živnosť budete prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu, je potrebné vo formulári na založenie živnosť vyplniť aj príslušné údaje o jeho ustanovení do funkcie a priložiť k nemu doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť.

zamestnanec, pracovník, stavbár, Čítajte viac Živnostníci môžu platiť aj dobrovoľné odvody, pomôžu k lepšej penzii

Od 1. 10. 2020 sú osvedčenia o živnostenskom oprávnení iba elektronické. Ak ho potrebujete v listinnej podobe, je potrebné si ho vyžiadať osobne na ktoromkoľvek okresnom úrade.

Za založenie živnosti sa platia polatky. Aj na tých však možno ušetriť. Rátať musíte so správnym poplatkom vo výške 5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť.

Poplatok je možné uhradiť prostredníctvom platobného terminálu (tzv. kiosku) priamo na úrade, zakúpením potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok) na pošte alebo prostredníctvom mobilnej alebo webovej aplikácie eKolok.

Ak budete živnosť vybavovať elektronicky, tak sa poplatok neplatí pri voľných živnostiach a 7,50 eura za každú remeselnú alebo viazanú živnosť.

V tomto prípade ho na základe platobného predpisu doručeného do elektronickej schránky zaplatíte platobnou kartou, bankovým prevodom či zosnímaním QR kódu, ale je možné využiť napríklad aj spomínaný platobný terminál (tzv. kiosk) a aplikáciu eKolok.

daň, daňové priznanie, kalkulačka, účtovník Čítajte viac Chcete zrušiť alebo pozastaviť živnosť? Kedy vám živnosť zruší úrad?

Ideálny čas na založenie živnosti môže byť začiatok kalendárneho roka. Môžete tak využiť naplno odvodové prázdniny do Sociálnej poisťovne. Napríklad ak vám živnostenské oprávnenie vznikne v januári 2024, odvodové prázdniny do Sociálnej poisťovne máte až do 1. 7. 2025.

Oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu si po založení živnosti splníte prostredníctvom jednotného kontaktného miesta alebo živnostenského ú­radu.

Fyzická osoba má po založení živnosti povinnosť zriadiť elektronický prístup na komunikáciu s daňovým úradom.

živnostník, práca, poistenie, práca z domu Čítajte viac Aké odvody budete platiť od júla? O koľko sa zdvihnú? Tu je kalkulačka

Od 1. 7. 2018 majú všetci podnikatelia fyzické osoby povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Môže sa stať, že prvýkrát budete potrebovať s daňovým úradom komunikovať až v období podávania prvého daňového priznania, ale je lepšie, ak si vybavíte elektronický prístup skôr, aby ste v čase, keď budete potrebovať doručiť nejaký dokument Finančnej správe, mali prístup aktivovaný. Oznamovať daňovému úradu číslo vášho účtu už od roku 2020 nie je potrebné.

Chcete si založiť živnosť?

Pri výbere živností máte na výber medzi voľnou, remeselnou a viazanou.

Pri voľnej živnosti stačí, ak podnikateľ spĺňa všeobecné podmienky – vek aspoň 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.

K remeselnej a viazanej živnosti treba mať výučný list, kvalifikáciu, osvedčenie alebo oprávnenie. Viazaná činnosť si vyžaduje odbornú spôsobilosť, ktorá je súhrnom vedomostí, znalostí a zručností získanými vzdelaním, vyučením a praxou v danom odbore.

Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti na jej prevádzkovanie je buď upravený osobitnými predpismi, alebo uvedený priamo pri týchto živnostiach v prílohe k živnostenskému zákonu.

Remeselných živností existuje viac ako 30 a sú uvedené v zákone o živnostenskom podnikaní. Vyžaduje sa pri nich odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. Preukázať ju možno výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení odboru, prípadne praxou.

Ohlásenie živnosti

V prípade, ak chcete prevádzkovať živnosť, ste povinný to ohlásiť príslušnému živnostenskému úradu (podľa bydliska).

Ohlásenie živnosti osobne sa vykonáva na okresných úradoch, odbor živnostenského podnikania, bývajú označované tiež ako jednotné kontaktné miesta.

Ohlásiť živnosť možno aj elektronicky a to prostredníctvom webovej stránky www.slovensko.sk. Žiadateľ ale musí mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s podpisovým certifikátom.

zamestnanec, pracovník, stavbár, Čítajte viac Živnostníci môžu platiť aj dobrovoľné odvody, pomôžu k lepšej penzii

Čo uvádza fyzická osoba v ohlásení:

 • meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len „osobné údaje"), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti
 • obchodné meno
 • predmet podnikania
 • identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo“), ak bolo pridelené
 • miesto podnikania
 • adresy prevádzkarní, ak sú zriadené
 • dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú
 • deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

Ak uvádzate v ohlásení viacero predmetov podnikania, uvedie sa na prvom mieste ten predmet podnikania, ktorý považuje za hlavný.

Fyzická osoba zároveň musí preukázať pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu.

Elektronické ohlásenie živnosti

Ohlásiť živnosť elektronicky na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) môže občan aj s občianskym preukazom s elektronickým čipom (tzv. eID), ktorý má aktivovaný certifikát pre tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), a to prostredníctvom Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto.

daň, daňové priznanie, kalkulačka, účtovník Čítajte viac Chcete zrušiť alebo pozastaviť živnosť? Kedy vám živnosť zruší úrad?

Fyzická osoba k ohláseniu živnosti priloží v elektronickej podobe dobre čitateľné (naskenované) nasledovné doklady:

 • výpis z registra trestov, ak fyzická osoba (podnikateľ) nie je občanom SR (pri zahraničnej osobe musí podmienku bezúhonnosti spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby), pre slovenskú fyzickú osobu zabezpečí výpis z registra trestov bezplatne JKM
 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť fyzickej osoby (podnikateľa) alebo jej zodpovedného zástupcu (ak podnikateľ sám nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti), v prípade, ak ohlasuje remeselnú alebo viazanú živnosť (napr. doklad o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelávania, atď.)
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie (ak ho podnikateľ ustanovuje)
 • doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť (len v prípade, ak adresa miesta podnikania fyzickej osoby je odlišná od miesta bydliska), zahraničná fyzická osoba uvedie oprávnenie užívať nehnuteľnosť miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
 • (ak sa vzťahuje) splnomocnenie na zastupovanie fyzickej osoby v konaní pred JKM.

Všetky prílohy musia byť podpísané KEP-om žiadateľa a dobre čitateľné. Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie musí byť podpísaný zodpovedným zástupcom buď vlastnoručne, alebo jeho KEP-om.

živnostník, práca, poistenie, práca z domu Čítajte viac Aké odvody budete platiť od júla? O koľko sa zdvihnú? Tu je kalkulačka

Koľko zaplatíte

 • Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť – 5 eur
 • Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú – 15 eur
 • Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení – 6 eur
 • Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení – 3 eurá

Návod, ako zrušiť alebo pozastaviť živnosť

Zrušiť alebo pozastaviť živnosť môže samotný živnostník, urobiť tak však môže aj príslušný úrad.

1. Živnostenské oprávnenie zaniká:

 • smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva
 • zánikom právnickej osoby, ak nejde o zákonom vymedzené prípady
 • uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,
 • rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia
 • ak to ustanoví osobitný zákon
 • uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením
 • dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia alebo konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona

2. Úmrtím fyzickej osoby (živnostníka) nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní živnosti pokračuje pozostalý manžel za podmienok ustanovených v živnostenskom zákone.

3. Ak v oznámení o ukončení podnikania nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

zamestnanec, pracovník, stavbár, Čítajte viac Živnostníci môžu platiť aj dobrovoľné odvody, pomôžu k lepšej penzii

4. Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

5. Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

6. Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

Kedy môže živnosť zrušiť úrad

1. Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby zruší živnostenské oprávnenie podľa živnostenského zákona, ak

 • podnikateľ už nespĺňa podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) okrem prípadu podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak bol ustanovený zodpovedný zástupca, živnostenský úrad môže namiesto zrušenia živnostenského oprávnenia z dôvodu nespĺňania podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. c) živnostenské oprávnenie pozastaviť až do času, kým podnikateľ opätovne začne túto podmienku spĺňať
 • nastanú prekážky podľa § 8 ods. 1 až 3
 • podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné
 • Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky podá podnet podľa osobitného predpisu
 • Slovenská obchodná inšpekcia podá podnet podľa osobitného predpisu
 • Úrad pre reguláciu hazardných hier podá podnet podľa osobitného predpisu
daň, daňové priznanie, kalkulačka, účtovník Čítajte viac Chcete zrušiť alebo pozastaviť živnosť? Kedy vám živnosť zruší úrad?

2. Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby môže

 • z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť, prípadne pozastaviť prevádzkovanie živnosti v prevádzkarni, ktorá je v jeho územnej pôsobnosti, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené týmto zákonom alebo inými osobitnými predpismi,
 • z vlastného alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vzniku živnostenského oprávnenia, alebo ak bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestane prevádzkovať živnosť na dobu dlhšiu ako dva roky.
živnostník, práca, poistenie, práca z domu Čítajte viac Aké odvody budete platiť od júla? O koľko sa zdvihnú? Tu je kalkulačka

3. Ak je prevádzkareň v obvode iného živnostenského úradu, prevádzkovanie živnosti môže pozastaviť živnostenský úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa prevádzkareň nachádza. O pozastavení upovedomí živnostenský úrad, ktorý osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydal.

4. Osoba, ktorej sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. c) alebo d) alebo v odseku 2 písm. a), môže ohlásiť živnosť najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #podnikanie #rady a tipy