Ako získať výpis z registra pozemkových spoločenstiev

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev obsahuje všetky informácie, ktoré sa do registra zapisujú a sú v ňom uvedené ku dňu vyhotovenia výpisu.

, 07.04.2022 12:00
žena, dievča, laptop, notebook Foto:
Ilustračné foto.
debata

Úradný výpis obsahuje:

 • názov spoločenstva
 • sídlo spoločenstva
 • identifikačné číslo organizácie
 • katastrálne územie a čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti podľa druhu pozemku
 • meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia volených členov orgánov spoločenstva,
 • meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb oprávnených konať, za spoločenstvo a rozsah oprávnenia konať za spoločenstvo
 • údaj, či spoločenstvo vykonáva inú podnikateľskú činnosť
 • dátum zápisu spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev
 • zrušenie spoločenstva a dôvod jeho zrušenia
muž, zima, sneh, pôda, pozemok, tráva Čítajte viac Nájomcovia pôdy pozor, pri zmluvách platia nové pravidlá
 • pozemkové spoločenstvá registrujú podľa zákona o pozemkových spoločenstvách okresné úrady, pozemkový a lesný odbor na základe príslušnosti. Príslušným je ten okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, v ktorého územnom obvode je celá alebo väčšia časť spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností pozemkového spoločenstva.
 • verejný charakter registra pozemkových spoločenstiev oprávňuje každého, aby požiadal príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o úradný výpis bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem.
 • pozemkové spoločenstvá registrujú podľa zákona o pozemkových spoločenstvách okresné úrady, pozemkový a lesný odbor na základe príslušnosti. Príslušným je ten okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, v ktorého územnom obvode je celá alebo väčšia časť spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností pozemkového spoločenstva.
 • pozemkové spoločenstvo sa v registri vyhľadáva podľa názvu uvedeného v názve súboru.
 • za vyhotovenie a vydanie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev sa vyberá správny poplatok kolkovou známkou (resp. známkami ) v hodnote 5 eur
žena, farmár, pôda, papier, zmluva, radosť, dohoda, predaj Čítajte viac Chcete výhodne predať pôdu? Zmeňte ju na stavebný pozemok

Výpisy z registra na internete

 • výpis z registra pozemkových spoločenstiev získaný z internetu nie je použiteľný pre právne úkony. Pokiaľ potrebujete právne použiteľný (úradne platný) výpis, je nutné obrátiť sa na príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.
 • výpis na internete je úplným výpisom. Úplný výpis obsahuje aktuálne aj historické údaje o spoločenstve nachádzajúce sa v databáze registra. Platné a neplatné (neaktuálne, historické) údaje sú rozlíšené farebne pre jednoduchú orientáciu. Výpis na internete obsahuje len údaje, ktoré sú vedené v registri ku dňu vygenerovania daného výpisu v súlade s poslednou aktualizáciou databázy. Dátum poslednej aktualizácie je uvedený na internetovej stránke.

Ako požiadať o výpis z registra?

Vzor žiadosti od pozemkového spoločenstva

Názov pozemkového spoločenstva, meno, priezvisko a adresa štatutárneho zástupcu

Adresát (príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor)

Vec: Žiadosť o vyhotovenie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev

Ako zástupca pozemkového spoločenstva s názvom.....žiadam o vyhotovenie aktuálneho/ úplného výpisu z registra pozemkových spoločenstiev, ktorý vedie váš úrad v zmysle zákona č. 97/2103 o pozemkových spoločenstvách

podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu

Príloha: poplatok v hodnote 5 eur

Vzor žiadosti od inej osoby

Meno, priezvisko a adresa žiadateľa

Adresát (príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor)

Vec: Žiadosť o vyhotovenie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev

Dolu podpísaný…žiadam o vyhotovenie aktuálneho/ úplného výpisu z registra pozemkových spoločenstiev, ktorý vedie váš úrad v zmysle zákona č. 97/2103 o pozemkových spoločenstvách

podpis žiadateľa

podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu

Zdroj: ministerstvo vnútra

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #urbáre