Ako sa zakladá a ruší pozemkové spoločenstvo? Tu je návod

Založenie pozemkového spoločenstva upravuje zákon o pozemkových spoločenstvách. Vyžaduje si spísanie zmluvy o pozemkovom spoločenstve. Následne je potrebný zápis do registra pozemkových spoločenstiev.

25.10.2022 12:00
ruky, hlina Foto:
Ilustračné foto
debata

Podľa zákona o pozemkových spoločenstvách možno za spoločenstvo pokladať:

a) lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahovali osobitné predpisy a ktoré vzniklo podľa osobitných predpisov

b) lesné spoločenstvo, pasienkové spoločenstvo alebo pozemkové spoločenstvo založené podľa osobitných predpisov

c) spoločenstvo vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti

d) spoločenstvo založené vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou je poľnohospodársky pozemok alebo lesný pozemok, ktorého vlastník spolu s inými vlastníkmi takýchto pozemkov zakladá spoločenstvo s cieľom ich spoločného obhospodarovania a užívania.

Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2 000 m2.

darovacia zmluva, darovanie majetku, dom Čítajte viac Urbáre majú špeciálne pravidlá. Ako v nich možno prevádzať vlastnícke práva?

Spoločenstvo sa podľa zákona o pozemkových spoločenstvách zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve uzavretou vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov alebo nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch, ktoré sa majú stať spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou.

O založení spoločenstva a voľbe členov orgánov spoločenstva sa vyhotoví notárska zápisnica, ktorej súčasťou je prezenčná listina vlastníkov nehnuteľností alebo ich zástupcov prítomných na hlasovaní. Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti, ktorý nechce byť členom spoločenstva, môže pri zakladaní spoločenstva ponúknuť svoj podiel na prevod inému vlastníkovi podielu spoločnej nehnuteľnosti.

Spoločenstvo vzniká dňom zápisu spoločenstva do registra.

Názov spoločenstva musí obsahovať označenie „pozemkové spoločenstvo“ alebo skratku „pozem. spol.“, alebo „p. s.“ Názov spoločenstva nesmie byť zhodný s názvom iného spoločenstva.

Zmluva o spoločenstve

Zmluva o spoločenstve musí byť písomná a musí obsahovať

a) názov spoločenstva

b) adresu sídla spoločenstva

c) údaj, či ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností

d) orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti

e) spôsob voľby, odvolávania a volebné obdobie orgánov spoločenstva

f) práva a povinnosti členov spoločenstva

g) druh činnosti spoločenstva

h) údaj, či spoločenstvo bude vykonávať podnikateľskú činnosť

i) počet podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá fond, alebo ktoré spravuje právnická osoba

j) ďalšie skutočnosti podľa odseku 2, § 13 ods. 1 písm. d), § 13 ods. 4 a 5, § 15 ods. 1, 3 a 4 zákona o pozemkových spoločenstvách

k) dôvody vypovedania alebo odstúpenia od zmluvy o spoločenstve, ak ide o vlastníka spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, a spôsob a rozsah úhrady alebo vyrovnania nákladov skutočne a účelne vynaložených na obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania

Spoločenstvo vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upravia najmä práva a povinnosti členov spoločenstva, vnútornú organizáciu spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia valného zhromaždenia (ďalej len „zhromaždenie“), hlasovací poriadok zhromaždenia a zásady hospodárenia spoločenstva, ak tieto skutočnosti neupravuje zmluva o spoločenstve.

Súčasťou zmluvy o spoločenstve je aj

a) zoznam členov spoločenstva

b) zoznam údajov o spoločnej nehnuteľnosti alebo o spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach vo vlastníctve členov spoločenstva

Spoločenstvo vydá na požiadanie členovi spoločenstva jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve a jedno vyhotovenie stanov, ak ich spoločenstvo vydalo; vyhotovenie zmluvy o spoločenstve alebo vyhotovenie stanov možno členovi spoločenstva vydať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

žena, dievča, laptop, notebook Čítajte viac Ako získať výpis z registra pozemkových spoločenstiev

Zrušenie a zánik spoločenstva

Spoločenstvo sa zruší

a) znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť

b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť

c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku

d) rozhodnutím zhromaždenia

Člen spoločenstva môže podať na súd návrh na zrušenie spoločenstva, ak

a) spoločenstvo nevykonáva činnosť a

b) výbor ani dozorná rada nemajú minimálny počet členov a nenastúpil náhradník alebo nie sú zvolení členovia výboru a dozornej rady alebo výboru a dozornej rade uplynulo funkčné obdobie a ani opakovane nie je zvolený nový výbor alebo nová dozorná rada

Ak sa spoločenstvo zruší s likvidáciou, na likvidáciu spoločenstva sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností 6), ak tento zákon neustanovuje inak.

Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, môže vykonávať len úkony smerujúce k svojmu zániku. Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, je do 30 dní odo dňa zrušenia spoločenstva povinné zabezpečiť starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo určiť obhospodarova­teľa lesa.

Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra. Spoločenstvo nemôže zmeniť právnu formu na družstvo alebo na obchodnú spoločnosť 9) ani na inú právnickú osobu 10), tým nie je dotknuté právo členov spoločenstva založiť družstvo, obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemkové spoločenstvá #urbáre