Zomrel vám blízky človek? Aké povinnosti vás čakajú?

Úmrtie príbuzného prináša pozostalým viacero povinností. Musia zariadiť pohreb, ale zároveň aj komunikovať s viacerými úradmi a inštitúciami.

28.11.2022 06:00
penzista, úmrtie príbuzného, pozostalý, dôchodkyňa Foto:
Príbuzní nemusia informovať zdravotnú poisťovňu o úmrtí. Túto povinnosť plní Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý túto informáciu získava z matričných úradov.
debata (2)

Ktorým úradom a inštitúciám treba úmrtie nahlásiť a vrátiť doklady? Treba odhlásiť dôchodok? Treba ísť do banky, odhlásiť odber energií alebo zmluvu u mobilného operátora?

Ak mal zosnulý cestovný pas a vodičský preukaz, príbuzní by mali odovzdať jeho doklady na polícii. Netýka sa to však občianskeho preukazu. Platí totiž, že kto obstaráva pohreb občana, je povinný bezodkladne odovzdať občiansky preukaz zomretého ktorémukoľvek úradu, ktorý občianske preukazy vydáva, ak nebol občiansky preukaz odovzdaný inou osobou. Občiansky preukaz možno odovzdať aj obci príslušnej podľa miesta posledného trvalého pobytu občana, ktorý zomrel.

Obec neodkladne zabezpečí jeho odovzdanie okresnému riaditeľstvu Policajného zboru. Medzi doklady patrí aj zbrojný preukaz. Ten stráca platnosť dňom úmrtia držiteľa. Odovzdať ho treba do siedmich dní tomu, kto zbrojný preukaz vydal – príslušnému oddeleniu Policajného zboru. Polícii treba oznámiť aj miesto uloženia zbrane, ktorú mal občan v držbe. Polícia následne zabezpečí jej prevzatie a uloží ju do dočasnej úschovy. Zbraň je účasťou dedičského konania a znovu môže byť vydaná len držiteľovi zbrojného preukazu – dedičovi alebo inej osobe, ktorá je držiteľom zbrojného preukazu a od dediča túto zbraň legálne získala.

Ak zosnulý vlastnil auto, motorové vozidlo sa dá prehlásiť na nového držiteľa – vlastníka – až od okamihu, keď bolo vozidlo zahrnuté do dedičského konania a toto konanie nadobudlo právoplatnosť. Takéto vozidlo sa dá prehlásiť priamo na inú osobu bez toho, aby vozidlo bolo najprv prehlásené na dediča.

vdovec, smútok Čítajte aj Pozostalostná penzia? Pozor! Ak o ňu nepožiadate, nedostanete ju!

Oznámiť úmrtie treba aj dodávateľom energií. Urobiť tak možno písomne, e-mailom alebo listom na poštovú adresu, alebo osobne. Kým ešte neprebehlo dedičské konanie, môže oznámiť úmrtie odberateľa ktorýkoľvek z pozostalých, ktorý disponuje oznámením o úmrtí. Výnimočne oznámenie o úmrtí môže poslať príslušná obec v ktorej území mal zosnulý trvalý pobyt. Úmrtie zákazníka je potrebné nahlásiť aj telekomunikačnému operátorovi a preukázať sa úmrtným listom.

Video
Ako sa dedí a čo s dlhmi? Dá sa dedičstva vzdať či ručíme za dlhy aj vlastným majetkom?

V prípade, ak zosnulý príbuzný poberal dávky od Sociálnej poisťovne, napríklad dôchodok, pozostalí ju nemusia informovať o jeho úmrtí. Úmrtie každej fyzickej osoby jej nahlasuje príslušná matrika. Keďže tak ale robí v mesačných intervaloch, vo vlastnom záujme môžu pozostalí o úmrtí informovať Sociálnu poisťovňu čo najskôr aj sami – vždy príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne, v ktorej boli fyzické osoby registrované alebo ktorá im vyplácala dávku. Čo sa týka zdravotného preukazu, príbuzní ho nemusia vracať do príslušnej zdravotnej poisťovne.

V prípade, ak mal poručiteľ úver alebo hypotéku, banky príbuzným odporúčajú, aby čo najskôr banku informovali o úmrtí blízkeho a predložili úmrtný list. Banka vtedy prestane posielať upomienky. Pri úveroch, kde bol zosnulý klient jediným dlžníkom, zastavuje banka úroky z omeškania na úvere.

smútok, žena, doma, nostalgia, psychiater, psychiatrička, Čítajte aj Novinka vo vdovských dôchodkoch: Kto ho dostane rok a kto dva? A kto vychoval dieťa, bude mať ďalšiu výnimku. Akú?

Neinformovanie banky o úmrtí klienta môže mať za následok omeškanie sa so splátkami a následné platenie upomienok. Do úvahy treba zobrať, že nie je možné splácať splátky z účtu zosnulého klienta až do konca dedičského konania, keďže aj tento účet je predmetom dedičského konania. Pozostalí môžu vkladať peniaze priamo na úverový účet. V prípade, že uprednostňujú vyplatenie úveru, môžu pristúpiť k záväzku ešte pred začatím dedičského konania. Od tohto okamihu môžu s úverom nakladať ako dlžníci vrátane všetkých zmien na úvere.

Odhlásiť treba aj mobil, internet, elektrinu či plyn

Mobilný operátor: Úmrtie klienta možno nahlásiť na predajnom mieste, v špecifických prípadoch ak to nie je možné, pozostalí tak môžu urobiť aj prostredníctvom webového formulára. Úmrtie môže nahlásiť ktokoľvek, podmienkou je preukázanie sa úmrtným listom. Na zrušenie zmluvy z dôvodu úmrtia je potrebné oznámenie o úmrtí a úmrtný list, postačujú kópie. Zrušenie zmluvy je bezplatné. Operátor následne vystaví vyúčtovaciu faktúra za služby do momentu odpojenia čísla – oznámenia o úmrtí).

V prípade úmrtia vyzve pozostalých na úhradu vymáhanej pohľadávky a v prípade neuhradenia pohľadávku môžeme prihlásiť do dedičského konania. Ak si chce niekto z pozostalých rodinných príslušníkov ponechať telefónne číslo, môže požiadať o prevod daného čísla na svoj fakturačný profil podpismi dohody o prevode a zmluvy o poskytovaní verejných služieb, musí však o to požiadať hneď pri oznámení o úmrtí (odovzdaní kópie úmrtného listu), v ostatných prípadoch je číslo okamžite zrušené.

Plyn, elektrina: Pozostalí by mali kontaktovať dodávateľa energií, aby im poskytol informácie, ako majú ďalej postupovať. V prípade úmrtia zákazníka poskytovatelia energií odporúčajú požiadať o zmenu odberateľa, čím sa ukončí zmluva zosnulého a uzatvorí sa zmluva s novým zákazníkom. V prípade, že sa pozostalí rozhodnú elektrickú energiu ďalej nevyužívať, je možné ukončiť existujúcu zmluvu. Zmenu odberateľa alebo ukončenie zmluvy, možno urobiť písomnou formou, prostredníctvom určeného formulára, ktorý mávajú spoločnosti uverejnené na webovej stránke.

Tiež je možné požiadať o zaslanie formulára mailom alebo navštíviť zákaznícke centrum. Dokladom na zmenu odberateľa alebo na ukončenie zmluvy o odbere energií je záver z dedičského konania, z ktorého je jasné, kto je dedičom nehnuteľnosti, do ktorej bol dodávaný plyn alebo elektrina. V prípade viacerých dedičov sa vyžaduje súhlas dedičov s celkovo nadpolovičným spoluvlastníckym podielom s prepisom odberného miesta, prípadne s ukončením zmluvy.

žena, dôchodkyňa, vdova Čítajte aj Pozostalostný dôchodok: Kto ho dostane rok a kto dlhšie?

V prípade úmrtia jedného z manželov je možné prepísať zmluvu na žijúceho manžela, prípadne na ukončenie zmluvy, aj na základe predloženia úmrtného listu (na nahliadnutie) za predpokladu, že žijúci manžel má vzťah k nehnuteľnosti v čase podania žiadosti, teda je spoluvlastníkom prípadne spolunájomníkom danej nehnuteľnosti. Takýto vzťah k nehnuteľnosti môže preukázať prostredníctvom listu vlastníctva, nájomnej zmluvy, prípadne aj čestným vyhlásením.

Banka po úmrtí klienta blokuje účet

Príbuzným pozostalého banky odporúčajú, aby čo najskôr banku informovali o úmrtí blízkeho a predložili úmrtný list. Po získaní takejto hodnovernej informácie o úmrtí klienta banka zablokuje bežný účet proti debetným transakciám, zastaví spoplatnenie účtu a zasielanie výpisov.

Hneď ako sa banka dozvie informáciu o úmrtí klienta, zablokuje jeho bežný účet, čím sa znemožnia všetky debetné a kreditné transakcie. Zrušené je spravidla i spoplatnenie účtu a zasielanie výpisov. Výber a prevod peňazí po smrti blízkeho teda nie je možný. Účet ostáva zablokovaný až do skončenia dedičského konania. Po jeho skončení predložia dediči banke právoplatné uznesenie o dedičstve, na základe ktorého môžu znovu nakladať s finančnými prostriedkami na účte zosnulého.

Výnimkou sú prípady, keď klient ustanovil disponenta, ktorý môže s účtom manipulovať. Vtedy k zablokovaniu účtu po smrti nedôjde. Mať disponenta účtu po smrti sa odporúča, pokiaľ ide o účet, z ktorého odchádzajú trvalé príkazy či inkasá týkajúce sa spoločného majetku, alebo je hlavným zdrojom peňazí. Nehrozí tak, že rodina ostane až do skončenia dedičského konania bez prostriedkov.

Čo s úvermi?

S bankou by ste mali komunikovať i v prípade, že mal váš blízky zosnulý spotrebný alebo hypotekárny úver. Dátumom nahlásenia úmrtia dlžníka banka zastavuje úročenie spotrebného úveru. Ak mal váš blízky v banke hypotekárny úver, ani po oznámení jeho úmrtia banka úročenie nezastavuje. Preto treba pokračovať v splácaní úveru, resp. čo najskôr zabezpečiť jeho splácanie. Máte tak možnosť pristúpiť do úveru ešte pred ukončením dedičského konania a zároveň môžete požiadať o zmenu účtu na splácanie úveru.

Na pristúpenie do úveru a jeho predčasné splatenie je potrebné predložiť úmrtný list a identifikačný doklad totožnosti osoby pristupujúcej do úveru. V prípade, že by ste banku o úmrtí blízkeho neinformovali, hrozí, že sa omeškáte so splátkami a budete musieť platiť i následné upomienky. V prípade úveru s poistením schopnosti splácať nahláste poistnú udalosť čo najskôr poisťovni.

Zdroj. Tatra banka

Zdravotná poisťovňa môže vymáhať nedoplatky a pýtať späť zdravotnícke pomôcky

  • Príbuzní nemusia informovať zdravotnú poisťovňu o úmrtí. Túto povinnosť plní Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý túto informáciu získava z matričných úradov. Preukaz do zdravotnej poisťovne musia vrátiť poistenci, ktorí menia zdravotnú poisťovňu.
  • Zdravotná poisťovňa schvaľuje poistencom niektoré kategorizované zdravotnícke pomôcky bez zmluvy o výpožičke a na niektoré kategorizované zdravotnícke pomôcky zmluvu o výpožičke uzatvára (ide o elektrické polohovacie postele, mechanické vozíky a zdviháky). Po úmrtí poistenca sa zdravotnej poisťovni vracajú iba tie zdravotnícke pomôcky, na ktoré bola uzavretá zmluva o výpožičke.

Príbuzní teda nie sú povinní vrátiť do poisťovne niektoré zdravotnícke pomôcky, ktoré mal poistenec schválené. Niektoré pomôcky ale vrátiť možné je, pretože ide o zdravotnícke pomôcky, ktoré sa repasujú, teda je možné ich poskytnúť ešte ďalším poistencom. (V prípade, že sú v dobrom technickom stave, skontrolované technikom, vydezinfikované, v prípade potreby po oprave a sú to prístroje na oxygenoterapiu k lôžku pacienta, ventilačné prístroje, ventilačné prístroje CPAP na terapiu spánkového apnoe, vozík mechanický špeciálne upravený, vozík elektrický, zdvihák vaňový, zdvihák univerzálny, posteľ polohovacia.)

  • Odbor výberu poistného spravidla do piatich dní po dodaní oznámenia o úmrtí poistenca preverí, či poistenec bol samostatne zárobkovo činnou osobou a/alebo platiteľom podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, ak áno, poisťovňa do 30 dní vyčísli pohľadávku zdravotnej poisťovne príslušnému súdu, pričom k prihláške pohľadávky do dedičského konania prikladá doklady potvrdzujúce vznik pohľadávky. Po dodaní právoplatného Uznesenia o dedičskom konaní pracovník ZP písomne vyzýva dediča/dedičov na úhradu dlhu.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #pohreb #úmrtie #poradenstvo #povinnosti pozostalých