Novinka vo vdovských dôchodkoch: Kto ho dostane rok a kto dva? A kto vychoval dieťa, bude mať ďalšiu výnimku. Akú?

Vdove alebo vdovcovi, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa, sa zníži veková hranica opätovného vzniku nároku na pozostalostný dôchodok z dôchodkového veku na vek 57 rokov. Dlhšie bude aj obdobie poberania tejto dávky: namiesto jedného roka ju pozostalá manželka alebo manžel dostanú dva roky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament. Platiť začne od januára budúceho roka.

12.11.2022 06:00
smútok, žena, doma, nostalgia, psychiater,... Foto:
Ilustračná fotografia.
debata (1)

„Zákon ustanovuje podmienky, po splnení ktorých má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku aj po uplynutí jedného roka od smrti manžela. Sú to prípady, ak sa stará o nezaopatrené dieťa, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, vychovala aspoň tri deti alebo vychovala dve deti, dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti alebo dovŕšila dôchodkový vek. Právna úprava teda zakotvuje určité zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali dve deti a ešte výraznejšie zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali tri a viac detí. Nehovorí ale žiadnych zvýhodneniach pre vdovy, ktoré vychovali jedno dieťa, oproti tým, ktoré nevychovali žiadne dieťa. Novinka počíta s ponechaním zvýhodnenia v prípade vychovania dvoch detí alebo aspoň troch detí, dopĺňa však aj zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa. V takýchto prípadoch by nárok na pozostalostný dôchodok vznikol dovŕšením veku 57 rokov,“ píše sa v dôvodovej správe k novele zákona o sociálnom poistení z dielne nezaradeného poslanca Martina Čepčeka.

Čo sa mení od januára 2023?

 • Vdovám sa bude vyplácať vdovský dôchodok namiesto súčasného jedného roka po smrti manžela až dva roky.
 • Vdovám, ktoré vychovali jedno dieťa, sa po uplynutí jedného roka po smrti manžela bude vdovský dôchodok vyplácať už po dovŕšení 57 rokov. Podľa súčasne platných pravidiel má opätovný nárok na túto dávku až po dosiahnutí dôchodkového veku.
dievča, žena, smútok, rozmýšľanie, depresia Čítajte aj Tisíckam invalidných dôchodcov prepočítajú penzie. Niektoré porastú o stovky eur

Poberanie vdovského či vdoveckého dôchodku jeden rok zároveň podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Jozefa Hlinku (Sme rodina) nepredstavuje dostatočne dlhé obdobie na prispôsobenie sa novým okolnostiam. Vdove, ktorej sa skončil nárok na výplatu vdovského dôchodku v trvaní jedného roka od smrti manžela, ak ku dňu účinnosti zákona neprešli dva roky od smrti manžela, sa od 1. januára 2023 obnoví nárok na výplatu pozostalostnej penzie za zostávajúce obdobie. Vdovský dôchodok sa jej teda bude vyplácať za obdobie od 1. januára 2023 až do uplynutia dvoch rokov od smrti manžela.

Ako je to dnes:

Nárok na pozostalostnú dávku má vdova/vdovec po manželovi/manželke, ktorý/ktorá

 • ku dňu smrti poberal/a starobný, invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný dôchodok,
 • ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo
 • ku dňu smrti získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, alebo
 • zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (to znamená, že zomretý/zomretá manžel/ka nemusel/a získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia – zamestnania).

Po splnení týchto podmienok u zomretého/zom­retej vdova/vdovec poberá dôchodok minimálne jeden rok, ak sa nevydá/neožení.

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manžela/manželky (uvedenom v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho/mŕtvu).

Nárok na výplatu pozostalostnej dávky je jeden rok od smrti manžela/manželky. Po uplynutí jedného roka trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok:

 • stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (teda vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
 • je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %,
 • vychovala/vychoval aspoň tri deti,
 • dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti,
 • dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek, pričom stačí, aj je splnená jedna z podmienok.

Ako to bude od januára 2023

Podľa novely zákona o sociálnom poistení bude mať vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku dva roky od smrti manžela. Po uplynutí dvoch rokov od smrti manžela jej bude tento druh penzie vyplácaný iba v prípade, ak:

 • sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa,
 • je invalidná a má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %
 • vychovala aspoň tri deti (bez ohľadu na jej vek)
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti
 • dovŕšila vek 57 rokov a vychovala jedno dieťa
 • dovŕšila dôchodkový vek

Ak žena nesplní ani jednu z týchto podmienok, pozostalostný dôchodok sa jej prestane vyplácať. Neznamená to ale, že by jej zanikol nárok naň. Výplatu tejto penzie jej Sociálna poisťovňa obnoví v prípade, že:

 • sa začne starať o nezaopatrené dieťa
 • sa stane invalidnou s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti
 • dovŕšila vek 57 rokov a vychovala jedno dieťa
 • dovŕšila dôchodkový vek
kalkulácia, peniaze, kalkulacka, Čítajte aj Aký 14. dôchodok dostanete v decembri? Vypočítajte si ho pomocou kalkulačky

Napríklad ak poistenka ovdovela 1. februára 2022, nárok na výplatu vdovského dôchodku by jej, za súčasných podmienok, trval do 31. januára 2023. Od januára 2023, po nadobudnutí účinnosti zákona, by jej však nárok na dávku trval až do 31. januára 2024.

Základnou podmienkou nároku na dávku, ktorá zostáva zachovaná aj po januári, je skutočnosť, že nárok na ňu má len pozostalá manželka alebo manžel. Aj to len do chvíle, kým neuzatvorí nové manželstvo. Rozvedený manžel ani manželka na pozostalostnú dávku nárok nemajú.

Ak mi raz bude priznaný pozostalostný dôchodok, budem ho poberať navždy?

Nie tak úplne. Vdovský alebo vdovecký dôchodok patrí v súčasnosti štandardne jeden rok od smrti manžela/manželky. Od januára budúceho roka sa táto doba predĺži o ďalší rok. Po uplynutí jedného (od januára dvoch rokov) roka trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov), je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, vychovala/vychoval aspoň tri deti, dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti, dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.

Príklad: Žena, ktorá ovdovela, nepoberá žiaden dôchodok. Jej zosnulý manžel tiež nepoberal žiaden dôchodok, nedosiahol totiž ešte penzijný vek. Manželke bol priznaný vdovský dôchodok v sume 350,50 eura. Manželia mali jedno dieťa, a tak dnes bude pozostalá manželka dostávať dávku jeden rok. Napríklad aj jej manžel zomrel 13. júna tohto roka, podľa dnes platných pravidiel by dostávala dávku do 12. júna 2023. Po zmene zákona však bude pozostalostný dôchodok dostávať do 12. júna 2024.

Ak mi bude pozastavená výplata pozostalostnej penzie, budem môcť ešte niekedy požiadať o obnovenie jej výplaty?

Ak vdove/vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku, pretože uplynie jeden rok (od januára 2023 dva roky) a prestane spĺňať niektorú z uvedených podmienok a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku sa jej/mu obnoví. O uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom) ústredie Sociálnej poisťovne, v ktorom žiadateľ uvedie identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu) a skutočnosť, že žiada o uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou/vdovcom po zomretom/zomretej manželovi/manželke (že sa napr. znovu nevydala/neoženil), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok. Januárová zmena v zákone zavádza novinku. Ovdovená žena, ktorá vychovala aspoň jedno dieťa, nebude musieť na opätovné vyplácanie pozostalostnej dávky čakať až do penzie, dostane ju už po dovŕšení 57 roku veku.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #vdova #vdovec #vdovecký dôchodok #pozostalostná dávka