Pravidlá nájmu pozemku. Kto môže byť nájomcom?

Pozemok môže slúžiť aj na poľnohospodársku činnosť pri prevádzkovaní podniku. Nájomcom môže byť právnická osoba založená alebo zriadená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom.

17.02.2023 08:00
farmár, poľnohospodár, traktor, urbár Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na päť rokov. Ak zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku je uzavretá na určitý čas, čas nájmu je najviac 15 rokov.

Zmluva o nájme

Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na určitý čas možno uzavrieť

  • a) najviac na 25 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu ovocného sadu,
  • b) najviac na 30 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu škôlky pre ovocné dreviny alebo okrasné dreviny, založenie alebo obnovu vinohradu, založenie alebo obnovu chmeľnice,
  • c) najviac na 15 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu porastu špargle alebo porastu drobného ovocia,
  • d) najmenej na 50 rokov, ak ide o zriadenie repozitória, ktoré je registrované,
  • e) najmenej na desať rokov, ak ide o zriadenie riešiteľského pracoviska, ktoré je registrované.

Čo treba vedieť

Nájomca je oprávnený využívať prenajatý pozemok na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, primerane druhu pozemku a v súlade s predpismi.

Nájomca môže vykonať zmenu druhu pozemku alebo inú zmenu na pozemku len s písomným súhlasom vlastníka pozemku a v súlade s predpismi, ktoré upravujú zmenu druhu pozemku alebo inú zmenu na pozemku.

manželia, muž, žena Čítajte aj Nájomná zmluva? Nájomca nesmie ťahať za kratší koniec

Na vznik zmluvy o nájme pozemku podľa vyššie uvedeného písmena a) alebo písm. c) sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia, pričom výška nájomného je najmenej 1 % z hodnoty poľnohospodár­skej pôdy.

Na vznik zmluvy o nájme pozemku podľa vyššie uvedeného písmena. b) sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia, pričom výška nájomného, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je najmenej dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v danom katastrálnom území. Obdobne sa určí výška odplaty za užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy v areáli poľnohospodárskeho podniku zastavanom stavbami na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991, ak slúži na poľnohospodár­ske účely.

Ak priemerné ceny poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú predmetom regulácie trhu s poľnohospodár­skymi výrobkami, pestovaných na prenajatých poľnohospodárskych pozemkoch, v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokoch klesli alebo stúpli o viac ako 20 %, môže prenajímateľ alebo nájomca požadovať pomernú úpravu nájomného, a to počnúc najbližším obdobím, za ktoré sa nájomné platí.

Nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Spôsob a čas podnájmu je nájomca povinný prenajímateľovi oznámiť do 30 dní. Ak bol pozemok daný do podnájmu na dlhší čas ako jeden rok, má prenajímateľ právo na nájomné priamo voči podnájomcovi.

muž, pôda, zem, poľnohospodár Čítajte aj Pôda v nájme? Nesmie chýbať dobrá zmluva

Ak je vypočítaná výška nájomného nižšia ako dve eurá, môže sa prenajímateľ a nájomca dohodnúť na bezodplatnom užívaní pozemku. Taká dohoda sa považuje za zmluvu o výpožičke podľa § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.

Pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu nemožno dať do podnájmu, ak zákon o nájme pozemkov neustanovuje inak.

Ak nemohol nájomca dosiahnuť žiaden výnos z dôvodu, že v dôsledku podstatnej zmeny hospodárskych pomerov, ktorá sa neprejavila len u neho, sa podstatne zvýšili náklady na získavanie úžitkov z prenajatého pozemku alebo sa podstatne znížila ich hodnota, alebo ak z týchto dôvodov klesne výnos nájomcu pod polovicu obvyklého výnosu, má právo na odpustenie alebo na primeranú zľavu z nájomného obdobne ako v prípade tohto práva pre mimoriadne okolnosti

Nájomca má právo požadovať primerané zníženie nájomného, ak opatreniami alebo činnosťou iného v súlade s ním bolo sťažené alebo obmedzené užívanie prenajatého pozemku, alebo bola znížená intenzita jeho využitia. Ak ide len o dočasné vplyvy, nájomca má právo na primeranú zľavu z nájomného, ak výnos z prenajatého pozemku klesol pod polovicu bežného výnosu. Náhrady a príspevky z verejných prostriedkov alebo iné platby prijaté nájomcom v súvislosti s týmito vplyvmi sa pripočítajú k úžitkom z prenajatého pozemku.

debata chyba
Viac na túto tému: #pôdohospodárstvo #poľnohospodárska pôda #nájom pozemkov #nájomcovia