Ako sa delí majetok manželov pri rozvode? Kto má nárok na väčší podiel?

Ak sa bývali manželia rozhodnú pre dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), musí byť dobrovoľná a musia s ňou obaja súhlasiť. To, že každý z nich si po rozvode niečo zo spoločného majetku nechal, neznamená že uzavreli dohodu. Ako teda správne postupovať?

23.05.2023 07:45
Dlhy Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ako sa delí majetok manželov pri rozvode

Ak sa bývali manželia rozhodnú pre dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), musí byť dobrovoľná a musia s ňou obaja súhlasiť. To, že každý z nich si po rozvode niečo zo spoločného majetku nechal, neznamená že uzavreli dohodu. Ako teda správne postupovať?

Každý z manželov si môže dohodu napísať sám. Pri hnuteľných veciach stačí aj ústna forma a spísanie potvrdenia o tom, ako sa vyporiadali.

Ak však ide o nehnuteľnú vec, tu je potrebná písomná forma najmä kvôli tomu, že ju treba predložiť katastru, aby potom kataster mohol podľa nej zapísať zmenu vlastníka.

No ak chcete mať istotu, že takáto dohoda obsahuje všetky náležitosti, aké má mať, je lepšie navštíviť advokáta alebo notára, pomôcť môže aj mediátor.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov BSM môže zaniknúť zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť aj za trvania manželstva.

Na použitie majetku v BSM potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas druhého manžela nepotrebuje.

Manželia Čítajte viac BSM má prísne pravidlá, čo vlastní manžel, nemusí byť aj vaše

Vyporiadanie BSM

Ak zanikne BSM, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka: ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

Ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva.

O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Pokiaľ sa dohody medzi manželmi týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.

Manželia Čítajte viac Do BSM patrí manželova výhra v lotérii aj mzda, zubná kefka je len jeho. A ako sa delí tento majetok pri rozvode?

Podiely manželov

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.

Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Aj keď platí, že by mali byť podiely oboch manželov pri vyporiadaní BSM rovnaké, ale pri uzavieraní dohody o vyporiadaní BSM sa zvyčajne uplatní dispozitívna voľnosť účastníkov občianskoprávnych vzťahov.

Advokát Čítajte viac Patrí auto používané v rámci podnikania obom manželom? Môžu ho obaja používať aj súkromne?

Preto dohoda o vyporiadaní BSM, ktorou jeden z účastníkov nadobudne podstatne menší podiel, prípadne nedostane nič, nie je neplatná pre rozpor s Občianskym zákonníkom.

Potreby maloletých detí

Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Prihliadne sa na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #BSM #dedenie majetku v BSM