Desaťtísícom Slovákov štát vydal chybné pasy, overte si, či taký nemáte aj vy + návod ako vybaviť nový cestovný doklad

Ak ste o vydanie cestovného pasu požiadali medzi 11. novembrom 2022 a 30. januárom 2023, overte si podľa čísla dokladu, či bol vyrobený s odchýlkou zápisu údajov v čipe. Tá spôsobuje, že niektoré automatizované hraničné prechodové terminály nedokážu načítať údaje z cestovného pasu a cestujúci musí absolvovať štandardný proces vybavenia. Aj pasy s odchýlkou zápisu v čipe sú ale platné a umožňujú prekračovanie hraníc.

02.06.2023 06:00
žena, turistka, cestovanie, letisko Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Spomínaná chyba v pase v praxi spôsobuje, že niektoré automatizované hraničné prechodové terminály nedokážu načítať úplne všetky cestovné pasy. Následne sú cestujúci presmerovaní na fyzické kontrolné miesta, kde už boli vybavení. Všetky cestovné pasy vydané v uvádzanom období sú platné a umožňujú prekračovanie hraníc. A ako zistiť, či je váš pas poškodený? Ministerstvo vnútra ponúka službu, pomocou ktorej si môžete overiť, či ste držiteľom pasu s odchýlkou zápisu údajov v čipe, ktorá spôsobuje, že niektoré prechodové terminály nenačítajú dáta z pasu. Držiteľmi takýchto pasov môžu byť osoby, ktoré o pas požiadali medzi 11. novembrom 2022 a 30. januárom 2023. Zistiť čo medzi držiteľov takéhoto pasu patríte aj vy, môžete na https://www.minv.sk/?… Ak patríte do tejto kategórie držiteľov pasov, dostanete SMS alebo e-mailovú správu od polície, ktorou vás bude informovať o bezplatnej výmene dokladu na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Pri výmene dokladu si treba zvoliť službu „Výmena dokladu z úradnej moci“.  Ak na konkrétnom pracovisku takáro možnosť nie je, bude žiadateľ uprednostnený na základe predloženého pasu s odchýlkou zápisu v čipe.

Ako vybaviť nové cestovné doklady, čo všetko musíte predložiť a koľko vás to bude stáť?

 • Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva osobne občan starší ako 15 rokov v mieste trvalého alebo prechodného pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený.
 • Občan žijúci v zahraničí môže podať žiadosť o vydanie cestovného pasu aj na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Občan musí byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomný. Pracovníci oddelení dokladov nasnímajú podobu tváre a podpis v elektronickej forme priamo pri podaní žiadosti – nie je potrebné priniesť fotografiu.

Čo musí občan predložiť

Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu občan predkladá:

 • občiansky preukaz, ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu, predkladá rodný list SR a osvedčenie, prípadne potvrdenie o štátnom občianstve SR, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov, pričom štátne občianstvo SR je možné preukázať platným cestovným pasom SR
 • ďalší matričný doklad ak došlo k zmene matričnej udalosti (sobáš, narodenie); ak došlo k zmene matričnej udalosti v zahraničí je potrebné predložiť sobášny, resp. rodný list vydaný Osobitnou matrikou,
 • skôr vydaný cestovný pas Slovenskej republiky,
 • správny poplatok

Platnosť pasu

 • Cestovný pas sa občanovi po dovŕšení 16 rokov vydáva s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 16 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.
 • Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydáva cestovný pas s platnosťou na 1 rok.
 • Ak je občan držiteľom platného cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov a požiada o vydanie druhého cestovného pasu, pričom bude následne držiteľom dvoch platných cestovných pasov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.
rodina, dovolenka, letná dovolenka, rodinná dovolenka Čítajte viac Blíži sa dovolenková sezóna, skontrolujete si doklady. Potrebujete nový cestovný pas alebo občiansky preukaz?
 • Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca, iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník, ktorý vyhotovený cestovný pas prevezme. K žiadosti o vydanie cestovného pasu sa predkladá rodný list Slovenskej republiky a prípadne vyššie uvedené náležitosti.
 • Občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Osvedčenie podpisu sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva alebo zastupiteľským úradom.
 • Ak sú rodičia rozvedení a nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu vo veciach týkajúcich sa cestovného pasu (podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu, prevzatie vyhotoveného cestovného pasu), prípadne nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, môže vybavovať tieto záležitosti ktorýkoľvek z rodičov, pričom súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje.
 • Každý občan, bez ohľadu na vek, je povinný byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomný a poskytnúť svoje biometrické údaje pre potreby vydania cestovného pasu. Výnimkou sú občania, ktorí tak nemôžu urobiť pre bezvládnosť. Bezvládnym občanom sa žiadosť o vydanie cestovného pasu prijme prostredníctvom mobilného pracoviska, po dohode so žiadateľom. Žiadosť za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne podať žiadosť o vydanie cestovného pasu, môže podať jemu blízka osoba, iný občan môže podať žiadosť za takéhoto občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie lekára.
 • Vo vydaných cestovných pasoch sa nevykonávajú žiadne dodatočné zmeny údajov, ak občan požaduje vykonať zmenu údajov, napr. zapísanie titulu alebo úradného záznamu, je potrebné požiadať o vydanie nového cestovného pasu.

Prevzatie cestovného pasu

 • Vyhotovený cestovný pas vrátane urýchleného (do 2 pracovných dní alebo do 10 pracovných dní), si občan vyzdvihne v mieste podania žiadosti o vydanie – teda na oddelení dokladov, kde bola prijatá žiadosť.
 • Vyhotovený cestovný pas môže za občana staršieho ako 15 rokov vyzdvihnúť aj iná osoba – ale na základe úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Rodič, prarodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa držiteľa cestovného pasu môžu vyhotovený cestovný pas prevziať bez úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie.
 • Ak občanovi staršiemu ako 15 rokov má jeho vyhotovený cestovný pas prevziať iná než blízka osoba, nie je potrebné predkladať osvedčenú plnú moc na zastupovanie, postačuje ak žiadateľ túto skutočnosť uvedie priamo do žiadosti o vydanie cestovného pasu pri jej podaní.
 • Za občana mladšieho ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca alebo osoba ktorá žiadosť podala, napr. pestún, budúci osvojiteľ, osoba, ktorej bolo zverené dieťa do výchovy. Táto osoba sa podľa všeobecného predpisu o správnom konaní nemôže dať zastupovať.

Biometrické pasy

 • Od 15. januára 2008 sa na oddeleniach dokladov vydávajú nové cestovné pasy s biometriou. Prvým biometrickým údajom je podoba tváre. Druhým biometrickým údajom sú odtlačky prstov.
 • Slovenský biometrický pas je klasický papierový pas so zabudovaným RFID čipom. V čipe je zaznamenaný biometrický údaj – digitálna mapa tváre.
 • V nových pasoch je uložený biometrický údaj o tvári, ktorý je pre každého človeka jedinečný a nedá sa zmeniť. Je to napríklad tvar brady, nosa, vzdialenosť očí, kosti nadočnicových oblúkov a podobne. Nesníma sa teda pokožka tváre, ale body, ktoré vytvárajú jedinečný obraz tváre. Zo zdravotných alebo z náboženských dôvodov zákon umožňuje nasnímať podobu tváre na biometrické pasy s prikrývkou hlavy, za predpokladu že to neznemožňuje identifikáciu.
 • Cestovné doklady majú 34 strán označených deväťmiestnym kódom a majú štyri rôzne farby obalov, podľa toho, kto je ich držiteľom. Cestovný, diplomatický a služobný pas majú obal bordový. Cestovný doklad cudzinca, tzv. utečenecký pas, má obal modrej farby. Cudzinci bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom na území SR majú pas s obalom tmavomodrej farby a cudzinecký pas má čierny obal.
 • Biometrické údaje možno použiť výlučne na overovanie pravosti cestovného dokladu a overenie totožnosti občana pomocou osobných údajov zapísaných v cestovnom doklade, prípadne porovnanie biometrických údajov zapracovaných v dátovom nosiči prostredníctvom technického zariadenia umožňujúceho porovnanie aktuálne zobrazených biometrických údajov občana s biometrickými údajmi spracúvanými v dátovom nosiči cestovného dokladu.
muž s peňaženkou, doklady Čítajte viac Kedy si musíte vymeniť občiansky preukaz, aj keď ten starý je stále platný + návod ako to urobiť

Poplatky za vydanie cestovného dokladu

Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:
do 30 dní 33 eur
do 10 pracovných dní 66 eur
do 2 pracovných dní 99 eur
Občan od 6 do 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:  
do 30 dní 13 eur
do 10 pracovných dní 26 eur
do 2 pracovných dní 39 eur
Občan mladší ako 6 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu  
do 30 dní 8 eur
do 10 pracovných dní 16 eur
do 2 pracovných dní 24 eur

Občan, ktorému sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí, uhradí správny poplatok vo výške polovice príslušnej sadzby. Ak občan žiada o zapísanie tohto údaja, je potrebné predložiť doklad „Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom". Po predložení predmetného dokladu za vydanie cestovného pasu ako náhrady za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí uhradí správny poplatok vo výške:

Občan starší ako 16 rokov
do 30 dní 16,50 eura
do 10 pracovných dní 33 eura
do 2 pracovných dní 49,50 eura
Občan od 6 do 16 rokov  
do 30 dní 6,50 eura
do 10 pracovných dní 13 eura
do 2 pracovných dní 19,50 eura
Občan mladší ako 6 rokov  
do 30 dní 4 eurá
do 10 pracovných dní 8 eur
do 2 pracovných dní 12 eur

Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov:

Občan starší ako 16 rokov
do 30 dní 30 eur
do 10 pracovných dní 60 eur
do 2 pracovných dní 90 eur
Občan mladší ako 16 rokov  
do 30 dní 8 eur
do 10 pracovných dní 16 eur
do 2 pracovných dní 24 eur

Oslobodenie od poplatku:

 • od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom pase zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného pasu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný pas vydal
 • od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #cestovanie #cestovný pas #cestovné doklady