Ste vdova alebo vdovec? Nie vždy máte nárok na penziu. Prečo je to tak?

Tento dôchodok sa vypláca mesačne vopred, vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne. Najprv si ale musíte podať žiadosť.

05.08.2023 06:00
Vdovec - starý muž pri pc Foto:
Ilustračné foto.
debata

O penziu treba požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde spíšete žiadosť o priznanie vdovského dôchodku.

Ide o peniaze: Ako sa pripraviť na prvý dôchodok
Video
Odpovedá Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. / Zdroj: TV Pravda

Ako prvý krok si zarezervujte termín

Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme, ktorý nájdete na webe Sociálnej poisťovne. Tu si môžete vybrať konkrétnu pobočku, teda pracovisko podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.

Nezabudnite termín potvrdiť

Po rezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.

Dostavte sa na konkrétny termín

Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska.

Predložíte doklady

Predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili, a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti.

Spíšte žiadosť

Zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne (ktorý vám bol pridelený Rezervačným systémom) spíše s vami cez elektronický formulár Žiadosť o vdovský dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení, ktoré ste predložili.

Podpíšte sa

Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti.

Aké doklady budem potrebovať?

Každé konanie a posudzovanie žiadosti je individuálne, a preto môžu byť potrebné aj ďalšie doklady, podľa toho, aké skutočnosti treba ešte dokladovať. Poradí vám zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne.

Ak zosnulý manžel poberal dôchodok a už nepracoval, treba predložiť nasledujúce doklady:

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas,
 • sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, ak bolo manželstvo uzatvorené v cudzine a nie je zapísané v osobitnej matrike,
 • úmrtný list manžela, ak manžel zomrel v cudzine a úmrtie nie je zapísané v osobitnej matrike.

Rodné listy detí:

 • ak bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, predložíte rozhodnutie príslušného orgánu o jeho prevzatí,
 • v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku predložíte aj úmrtný list alebo výpis z matriky,
 • v prípade, ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa).
 • Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke (a nepoberáte žiaden dôchodok), prineste si vyplnený a bankou potvrdený formulár zverejnený na webe Sociálnej poisťovne.
notár, zmluva, dedičstvo, podpis Čítajte viac Prečo po zosnulom manželovi nededí len manželka, ale musí sa o dedičstvo deliť s inými ľuďmi? Pozrite si príklady delenia majetku

Potrebné doklady

Ak zosnulý manžel ešte pracoval a nepoberal dôchodok, je potrebné doložiť i nasledujúce doklady:

 • doklad o ukončení vzdelania zosnulého (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo jeho štúdium, ktoré nebolo ukončené),
 • poistenci narodení od roku 1963 potrebujú aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou o trvaní vojenskej služby,
 • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Kedy sa dozviem, či mi bol dôchodok priznaný?

Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní. Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku) a rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú.

V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Dôchodok vám môže byť vyplácaný aj preddavkovo, ale len po splnení podmienok nároku na vdovský dôchodok, je však potrebné ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

hypotéka, nehnuteľnosť, dedičstvo Čítajte viac Kto dostane dom a akú veľkú časť? Ako sa delí dedičstvo medzi manžela a deti? Pozrite si príklady, ako sa dedí v prvej dedičskej skupine

Čo ak súčasne vybavujem aj sirotský dôchodok?

Sirotský dôchodok je možné vybaviť len pre nezaopatrené dieťa do 26. roku života, ktoré študuje alebo pre zlý zdravotný stav nemôže študovať ani vykonávať zárobkovú činnosť.

Ak spĺňa maloleté dieťa podmienky pre získanie nároku na sirotský dôchodok, žiadosť o sirotský dôchodok môžete podávať vy pod rodným číslom maloletého dieťaťa. (Sociálna poisťovňa)

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #vdovský dôchodok #vdovecký dôchodok #návod