Za čo všetko môžete dostať pokutu, ak porušíte dopravné predpisy? Pozrite si prehľad aj výšku pokút

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto:

07.09.2023 06:00
dopravná polícia, kontrola, rýchlosť, meranie, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Alkohol

 • ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie

(pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov)

(Blokové/rozkazné konanie – do 650 eur)

Ide o právo s Janou Alušíkovou
Video
Prikazuje vám niečo mestská polícia? Kedy mestského policajta uposlúchnuť musíte a kedy nie? Premiéra 30. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Účasť pri dopravnej nehode

priestupku sa dopustí ten, kto:

 • ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,

1. ak ide o dopravnú nehodu

(pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov)

2. ak ide o škodovú udalosť, ktorá sa považuje za dopravnú nehodu podľa zákona

(pokuta od 200 eur do 1000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov)

(Blokové/rozkazné konanie – do 650 eur)

polícia, meranie rýchlosti, radar, dopravná polícia, vodiči, šoféri Čítajte viac Musí vám polícia dokázať, že ste urobili dopravný priestupok? Môžu policajti vaše dôkazy, že ste nevinný, odmietnuť?

Vedenie motorového vozidla

priestupku sa dopustí ten, kto vedie vozidlo:

 1. bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca, ak prítomnosť spolujazdca vyžaduje osobitný predpis alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu, vedie motorové vozidlo v kurze základnej kvalifikácie, podrobuje sa skúške z odbornej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu,
 2. akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel,

(pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov)

(Blokové/rozkazné konanie – do 650 eur)

 • vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu,

(pokuta od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov) (Blokové/rozkazné konanie – do 650 eur)

priestupku sa dopustí aj ten, kto:

 • ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu 3a) alkohol ešte nachádza v jeho organizme, okrem cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich v obci a cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou,

(pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov) (Blokové/rozkazné konanie – do 650 eur)

 • ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu návyková látka ešte nachádza v jeho organizme,

(pokuta od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov) (Blokové/rozkazné konanie – do 650 eur)

 • poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku

(pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov) (Blokové/rozkazné konanie – do 650 eur)

 • ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením,

1. v obci najviac o 20 km/h alebo mimo obce najviac o 30 km/h

(pokuta do 100 eur, v blokovom/roz­kaznom konaní do 50 eur),

2. v obci 21 až 50 km/h alebo mimo obce o 31 až 60 km/h

(pokuta od 150 eur do 600 eur, v blokovom/roz­kaznom konaní od 30 eur do 400 eur),

3. v obci o viac ako 50 km/h alebo mimo obce o viac ako o 60 km/h

(pokuta od 500 eur do 1000 eur a zákaz činnosti od šesť mesiacov do troch rokov, v blokovom/roz­kaznom konaní od 250 eur do 800 eur),

dopravná polícia, kontrola, rýchlosť, meranie, Čítajte viac Sú platné doklady odfotené v mobile? Musíte mať pri sebe občiansky a vodičský preukaz? Kedy môže polícia kontrolovať vaše doklady?

priestupku sa ďalej dopustí aj ten, kto:

použije vozidlo, ktoré

 1. nie je schválené na prevádzku v cestnej premávke, je vyradené z cestnej premávky, je vyradené z evidencie alebo je dočasne vyradené z evidencie,
 2. má umiestnenú tabuľku s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu,
 3. prekračuje najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla,
 4. prekračuje svojimi rozmermi a hmotnosťami ustanovené najväčšie povolené rozmery a ustanovené najväčšie povolené hmotnosti bez povolenia na zvláštne užívanie ciest,
 5. pri preprave skaziteľných potravín nespĺňa podmienky podľa zákona č. 183/2023 Z. z.

(pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov) (Blokové/rozkazné konanie – do 650 eur)

ako vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo ako vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg vojde na pozemnú komunikáciu, na ktorej je jazda takéhoto vozidla alebo takejto jazdnej súpravy zakázaná,

(pokuta 1500 eur) (Blokové/rozkazné konanie – do 1 000 eur)

 • iným spôsobom ako vyššie uvedenými spôsobmi sa dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa osobitného predpisu,(od 60 do 300 eur, do 2 rokov) (blokovo do 150 eur, rozkazom do 150 eur)
 • iným konaním, ako sa uvádza vyššie, poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ( do 100 eur, blokovo do 50 eur) (rozkazom do 50 eur).
 • Na rozdiel od predošlého stavu, vo väčšine prípadov sankcií samotný zákonodarca určil jej najnižšiu hranicu, pričom orgán oprávnený ukladať pokuty nesmie zo zákona uložiť sankciu nižšiu. Pri určení druhu sankcie a jej konkrétnej výmery potom policajt prihliada na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.

Zdroj: ministerstvo vnútra

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pokuta #alkohol za volantom #pokuty za dopravné priestupky #dopravné priestupky