Ako sa delí dedičstvo? Majú príbuzní vždy nárok na váš majetok? + príklady, ako rozdeliť peniaze

Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a potomkom plnoletým aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona, pričom pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný. Inak môže závetca odkázať majetok hocikomu.Vynechať zo závetu podľa zákona nemôže poručiteľ potomkov (pokiaľ ich nevydedil).

02.10.2023 06:00
pomoc, dôchodca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Príklad: Zomrel poručiteľ a zanechal po sebe finančnú hotovosť v hodnote 30-tisíc eur. Po poručiteľovi zostala manželka, jedno maloleté a jedno plnoleté dieťa. Ak by sa dedilo zo zákona, každý z nich by zdedil jednu tretinu z uvedenej sumy, pretože všetci traja dedičia patria do prvej dedičskej skupiny, v ktorej každý z nich dedí rovným dielom.

Neplnoleté dieťa by teda dostalo 10–tisíc eur, teda jednu tretinu z uvedenej sumy rovnako ako dieťa plnoleté a manželka. Ak by ale poručiteľ nechal závet, tak môže so sumou vynaložiť inak. Zo závetu musí neplnoleté dieťa dostať 10-tisíc eur, teda podiel, ktorý by dostalo aj zo zákona.

Plnoletý súrodenec musí dostať sumu minimálne 5-tisíc eur, teda polovicu svojho zákonného podielu. Manželka nemusí zo závetu dostať nič, zvyšné peniaze môže poručiteľ odkázať komukoľvek, manželka medzi neopomenuteľných dedičov nepatrí, a preto zo závetu nemusí dostať žiaden majetok.

Aby sa poručiteľ vyhol čiastočnej neplatnosti závetu, musí ale obom potomkom odkázať spolu sumu 15-tisíc eur. Ak však poručiteľ tak neurobí a jedného z neopomenuteľných dedičov, teda jedno z detí, prípadne obe, opomenie, závet sa nestáva automatický neplatným. Závet bude platný dovtedy, kým sa jeden z dotknutých dedičov nezačne dovolávať neplatnosti právneho úkonu, teda neplatnosti závetu.

dedenie, rodina, pozostalí Čítajte viac Kto má nárok na najväčší podiel z dedičstva? Kedy nededia príbuzní? Môže dediť po vás váš sused?

Príklady: Kto a ako môže napísať závet?

Príklad č. 1: Rodičia chcú odkázať synovi rodinný dom, neprajú si však, aby v prípade rozvodu mala na tento majetok nárok jeho manželka.

V zmysle ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ nadobudne potomok vec dedením, bez ohľadu na to, či pôjde o dedenie zo zákona alebo zo závetu, nebude táto vec spadať do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Rovnako rodičia môžu za svojho života darovať majetok svojim deťom bez ohľadu na to, či sú vydaté/ženaté, pretože manžel/manželka obdarovaného sa nestáva spoluvlastníkom tejto veci.

právnici, advokáti, dediči, dedičské konanie Čítajte aj 30 otázok a odpovedí O dedičskom konaní, dedení, delení majetku, vydedení a dedičských podieloch

Príklad č. 2. Muž má tri deti z prvého manželstva, s druhou manželkou má jedno dieťa. Manželka vlastní majetok mimo BSM aj v rámci BSM a chystá sa napísať závet. Je povinná niečo zo svojho majetku odkázať aj manželovým deťom?

Z ustanovení Občianskeho zákonníka vyplýva, že "Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Z uvedeného vyplýva, že po manželovi budú neopomenuteľnými dedičmi všetky jeho deti. Po manželke je však neopomenuteľným dedičom len dieťa, teda deti manžela z prvého manželstva majetok po nej dediť nebudú a nie je povinná im ani nič odkázať v závete.

nemocnica, lekar, pacient, zdravotnictvo, cakaren, Čítajte aj Slovenskí lekári jej odporučili spísať závet. Dnes sa radšej lieči v Česku

Príklad č. 3: Slobodná, bezdetná žena už nemá rodičov, nechce, aby po nej dedili jej dve sestry, ale ich deti.

Keďže žena nemá deti, zo zákona neexistujú prekážky pri odkázaní majetku komukoľvek. Pri dedení zo závetu je jediné obmedzenie, že maloletí potomkovia musia dosť minimálne toľko čo by dedili podľa zákona a plnoletí potomkovia minimálne polovicu dedičského podielu zo zákona. Žena teda môže napísať závet, v ktorom odláže svoj majetok komukoľvek.

Dedičstvo Čítajte viac Ako sa dedí zo zákona? Musí vždy dediť manžel a deti?

Príklad č. 4: Pred časom poručiteľka napísala závet vlastnou rukou a pred notárom ho podpísala. Následne zomrela a na dedičskom konaní jedna z dcér závet neuznala za právoplatný, lebo dátum nie je napísaný vlastnou rukou a potvrdil to aj jej prítomný právnik. Je závet bez vlastnoručne napísaného dátumu neplatný?

Podľa ust. § 476a Občianskeho zákonníka musí byť vlastnoručný závet napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. Zákon zároveň vyžaduje, aby v každom závete bol uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.

Pre platnosť závetu sa tak vyžaduje, aby celý jeho text bol napísaný poručiteľom vlastnou rukou a závet bol vlastnoručne podpísaný (bez mechanického prostriedku (faksimile) či dokonca vedenia alebo pridržania ruky poručiteľa inou osobou).

Pretože dátum je nerozdielnou obsahovou súčasťou aj pri vlastnoručnom závete, vyžaduje sa, aby bol napísaný vlastnou rukou bez použitia mechanických prostriedkov, ako je počítač, písací stroj či dátumová pečiatka.

Rovnako, ak by dátum podpísania závetu nebol na závete uvedený poručiteľom, ale inou osobou (napríklad notárom, ako je uvedené vyššie v otázke), tiež nie sú splnené podmienky, ktoré kladie zákon na holografný závet.

Sankciou je neplatnosť závetu. Dedenie zo závetu má prednosť pred dedením zo zákona. Ak však poručiteľ zanechal závet, ktorý nie je platný, nastupuje dedenie zo zákona a dedičstvo poručiteľa bude rozdelené podľa dedičských skupín.

zväčšiť Vzory závetov. Foto: Pravda
Viete, ako napísať závet? Vzory závetov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #závet #dedenie zo zákona #delenie majetku