Rozvádzate sa? Pozrite si 13 dôležitých otázok a odpovedí, ktoré sa vám môžu hodiť a urýchlia rozvod

Rozvod je bežná záležitosť, no nie každý vie, ako presne postupovať a aké má možnosti.

08.10.2023 06:00
pohadana dvojica Foto:
Aké sú právne dôsledky rozvodu?
debata

1. Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Manželstvo môže v Slovenskej republike zrušiť výlučne súd.

2. Z akých dôvodov sa možno rozviesť?

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

3. Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o:

 • Osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko).

Manžel alebo manželka, ktorí pri uzavretí manželstva prijali priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môžu do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijímajú opäť svoje predošlé priezvisko.

Manžel/manželka, ktorí pri uzavretí manželstva prijali priezvisko ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechali v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, môžu do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že upúšťajú od používania spoločného priezviska.

Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu? Foto: SHUTTERSTOCK
pravnik, stretnutie, meeting Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?
 • Rozdelenie majetku manželov.

Rozvodom manželstva zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vysporiadanie podľa zásad uvedených v §150 Občianskeho zákonníka.

K vysporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva môže dôjsť: a) dohodou, b) súdnym rozhodnutím, c) uplynutím doby.

 • Maloleté deti manželov.

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví aj výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok.

Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom tiež v rozhodnutí o rozvode. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakáže.

Súd okrem toho určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

 • Vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov.

Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa jeho schopností a možností.

Ak sa manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého súd.

4. Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

Rozluku manželstva právny poriadok Slovenskej republiky neupravuje.

5. Čo znamená v praxi pojem „vyhlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

Okrem rozvodu manželstva možno manželstvo vyhlásiť rozhodnutím súdu za neplatné. Také manželstvo sa považuje za neuzavreté od samého začiatku (matrimonium nullum). Okrem toho môže súd vyhlásiť, že manželstvo nikdy nevzniklo (non matrimonium).

6.Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Okolnosti, ktoré spôsobujú neplatnosť manželstva, sú:

 • Existencia iného manželstva,
 • príbuzenský vzťah medzi predkami a potomkami, ako aj medzi súrodencami, to isté platí o príbuzenstve založenom osvojením,
 • nedostatok veku, ak ide o maloletého staršieho ako 16 rokov a mladšieho ako 18 rokov,
 • duševná porucha, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.
 • vyhlásenie o uzavretí manželstva, ktoré nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne,
 • ak napriek existencii niektorej z uvedených okolností vylučujúcich uzavretie manželstva dôjde k uzavretiu manželstva, považuje sa toto za vzniknuté (existujúce), a to až do právoplatného rozhodnutia súdu o vyhlásení takéhoto manželstva za neplatné.
Aké sú podmienky anulovania manželstva? Foto: SHUTTERSTOCK
symbol práva Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva:

 • Bolo vynútené násilím,
 • urobila maloletá osoba mladšia ako 16 rokov,
 • bolo urobené pred nepríslušným matričným úradom s výnimkou podľa § 4 ods. 2 a 3 alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred nepríslušným starostom alebo primátorom, alebo poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva,
 • bolo urobené pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná podľa osobitného predpisu, alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred osobou, ktorá nebola oprávnená vykonávať činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • bolo urobené v cudzine pred orgánom, ktorý na to nebol určený,
 • urobil zástupca bez platného plnomocenstva alebo ak došlo k odvolaniu plnomocenstva podľa tohto zákona.

7. Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Manželstvo, o ktorom súd rozhodol, že je neplatné, sa považuje za neuzavreté. O právach a povinnostiach manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch po rozhodnutí súdu o neplatnosti manželstva platia rovnako ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch.

dieťa, matka, škola, nový školský rok Čítajte aj S povinnosťami prichádza záťaž. Ako na ňu dieťa pripraviť?

Rozhodnutím o neplatnosti manželstva strácajú platnosť aj vyhlásenia manželov o spoločnom priezvisku, takže každý z nich je povinný užívať svoje pôvodné priezvisko.

8. Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na súd?

Rozvod manželstva môže vysloviť výlučne súd. Na riešenie súvisiacich otázok možno využiť zákon o mediácii.

9. Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod/rozlu­ku/anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady treba pripojiť k žiadosti?

Návrh na rozvod manželstva, vyhlásenie manželstva za neplatné alebo vyhlásenie, že manželstvo nevzniklo, sa podáva na okresný súd.

rodičia, dieťa, rodina, matka, otec, bábätko Čítajte viac Môže matka poberať materské a otec otcovské súčasne na to isté dieťa? Aká je odpoveď?

Miestne príslušný na konanie je súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich.

Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

Z návrhu musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sa ním sleduje, a musí byť podpísané.

Okrem toho má obsahovať označenie účastníkov, ich zástupcov, ak ich majú, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a musí byť zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha. Navrhovateľ je povinný pripojiť k návrhu listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva.

Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí... Foto: SHUTTERSTOCK
sudcovske kladivo Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva bolo vynútené násilím.

10. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Poskytovanie právnej pomoci upravuje zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Za konanie o rozvode manželstva sa platí súdny poplatok. Účastník konania môže požiadať o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov.

Na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie, alebo bránenia páva.

Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť, poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

rodina, deti, manželia, zábava, hra Čítajte viac Aké príspevky môžu rodičia od štátu poberať? Kto má na ne nárok a v akej výške?

11. Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva/roz­luke/anulovaní manželstva?

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia súdneho rozhodnutia.

12. Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode/roz­luke/anulovaní manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Proti rozhodnutiu o uznaní či neuznaní cudzieho rozhodnutia možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva Krajskému súdu v Bratislave a rozhoduje o ňom Najvyšší súd.

13. Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v tomto členskom štáte alebo ktorí majú inú štátnu príslušnosť?

Zrušenie manželstva rozvodom sa spravuje právnym poriadkom štátu, občanmi ktorého sú manželia v čase začatia konania.

Ak sú manželia príslušníkmi rôznych štátov, spravuje sa zrušenie manželstva rozvodom slovenským právnym poriadkom.

  Muži Ženy
Rodinný stav 2 655 094 2 773 698
Slobodný/á 1 320 720 1 110 933
Ženatý/Vydatá 1 067 572 1 090 045
Rozvedený/á 191 693 251 987
Ovdovený/á 61 594 314 578
Nezaistené 13 515 6 155

Zdroj: ŠÚ SR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #súd #manželstvo #žiadosť o rozvod