Kto má nárok požiadať o príspevok na pohreb? V akej výške ho štát poskytuje?

Vyrovnávanie sa so stratou blízkej osoby je náročný proces, ktorý môže zásadne ovplyvniť aj rodinný rozpočet. V tejto situácii môžete požiadať o niektoré finančné príspevky od štátu.

15.11.2023 06:00
UP Pohreb Foto:
Ilustračné foto.
debata

Príspevok na pohreb je sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého. Maximálna výška príspevku je 79,67 eura a nárok na tento príspevok zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zosnulého. Požiadať oň môže oprávnená osoba, ktorou je plnoletá fyzická osoba, ak spĺňa tieto podmienky:

  • zabezpečuje pohreb zosnulého
  • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
  • zosnulý mal v čase smrti trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
  • zosnulý mal v čase smrti prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a je pochovaný na území Slovenskej republiky

O príspevok je možné požiadať:

  • osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zosnulého podaním žiadosti o príspevok na pohreb (musí byť potvrdená matrikou a pohrebnou službou),
  • elektronicky na slovensko.sk.
penzista, úmrtie príbuzného, pozostalý, dôchodkyňa Čítajte viac Zomrel vám blízky človek? Aké povinnosti vás čakajú?

Vdovský dôchodok

Je dôchodková dávka, ktorej účelom je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela. Žiadosť o priznanie vdovského dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľky. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Vdovecký dôchodok

Jeho účelom je zabezpečiť vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manželky. Žiadosť o priznanie vdoveckého dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Sirotský dôchodok

Jeho účelom je zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa. Dieťaťu môže vzniknúť nárok na sirotský dôchodok po každom z rodičov alebo osvojiteľov. To znamená, že dieťa môže mať nárok na dva sirotské dôchodky. Žiadosť o priznanie sirotského dôchodku spisuje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Dávky zo sociálneho poistenia v prípade úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania

Pozostalostná úrazová renta je pravidelná peňažná dávka úrazového poistenia, ktorá má zabezpečiť osoby, ktorým poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, bol povinný poskytovať výživu na základe rozhodnutia súdu.

doktor, lekár, meranie tlaku, tlakomer, vysoký tlak Čítajte viac Potrebujete voľno na vyšetrenie u lekára, svadbu či na pohreb? Musíte ho dostať

Jednorazové odškodnenie

Slúži na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, poskytuje sa manželovi, manželke a nezaopatrenému dieťaťu.

Náhrada nákladov spojených s pohrebom poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania

Príspevok má nahradiť výdavky na smútočné ošatenie a cestovné výdavky na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť. Podrobnosti o nároku a konaní o priznaní náhrady nákladov spojených s pohrebom nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Dávka sa roky nezvyšovala

Táto dávka sa nezvyšovala už 16 rokov. Napriek tomu, že jej zvýšenie ešte v roku 2013 žiadali odborári vtedajšieho ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera (Smer-SD) a v roku 2020 na nezvyšovanie tejto dávky upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), od roku 2007 sa tak nestalo.

Ide o príspevok na pohreb, ktorého suma už 16 rokov predstavuje 79,67 eura. Výška tohto príspevku nie je naviazaná na žiadnu ekonomickú veličinu. Sumu pohrebného pritom môže vláda zvýšiť jednoducho, svojím nariadením, každoročne k 1. septembru. Zvýšenie príspevku na pohreb tak nemusí schvaľovať parlament. Od roku 1999 sa pritom príspevok na pohreb zvýšil o 10 eur. Naposledy sa tak stalo na návrh vtedajšej ministerky práce a sociálnych vecí Viery Tomanovej (Smer-SD) k 1. septembru 2007, keď táto dávka stúpla o 100 Sk (3,31 eura) na 2 400 Sk (79,67 eura).

Príspevok na pohreb zaviedla v roku 1998 tesne pred voľbami vtedajšia vláda, a to v sume 2 100 korún (v prepočte 69,71 eura). Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pohreb #úmrtie #sirotský dôchodok #vdovecký dôchodok #finančný príspevok