Chcete byť majiteľom pôdy? Existuje aj iný spôsob nadobudnutia vlastníctva ako kúpa alebo prenájom

Pokiaľ sa chcete stať vlastníkom napríklad pôdy, ktorú obrábate, musíte ju mať v nepretržitej držbe po dobu najmenej desať rokov. Ide o spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k pôde takzvaným vydržaním.

20.12.2023 06:00
žena pri traktore Foto:
Plynutie vydržacej doby sa nepreruší ani tým, ak sa nehnuteľnosť stane predmetom dedičstva, a teda zmení sa jej vydržiteľ.
debata (5)

Staráte sa o pôdu alebo pozemok, ktoré nie sú evidované na vaše meno, a chcete byť ich vlastníkom? Zákon pripúšťa, že v oprávnených prípadoch ich môžete získať do vlastníctva na základe vydržania. Ide o zákonný spôsob, akým možno nadobudnúť vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Podľa Občianskeho zákonníka ide o spôsob, pri ktorom nový vlastník neodvodzuje svoje vlastnícke právo od predchádzajúcich vlastníkov. Pokiaľ sa chcete stať vlastníkom napríklad pôdy, ktorú obrábate, musíte ju mať v nepretržitej držbe po dobu najmenej desať rokov. Podmienkou vydržania ale je, aby bol vydržiteľ po celú dobu užívania pozemku dobromyseľný. Musí sa domnievať, že je skutočným oprávneným držiteľom pozemku a nakladá s ním, akoby mu patril. Plynutie vydržacej doby sa nepreruší ani tým, ak sa nehnuteľnosť stane predmetom dedičstva, a teda zmení sa jej vydržiteľ.

pôda, stavebný pozemok, plán Čítajte aj Chcete predať pôdu výhodnejšie? Zmeňte ju na stavebný pozemok

Dobromyseľnosť je založená na tom, že držiteľ musí byť presvedčený, že vec alebo právo mu patria. Nestačí ale len presvedčenie o tom, že vám pôda alebo iný majetok patria. Pri rozhodovaní sa prihliada na objektívne okolnosti, ktoré dokazujú, že ste v práve a máte nárok vlastniť predmetnú nehnuteľnosť.

Skúma sa, či držiteľ mohol, alebo nemohol mať pochybnosti o tom, že mu vec naozaj patrí. Vydržať pôdu alebo iný majetok sa vám môže podariť napríklad vtedy, ak sa nájdu dôkazy o tom, že v minulosti sa bývalí vlastníci dohodli o výmene pôdy a podobne. Výmenu potom nenahlásili do pozemkovej knihy, pretože to nebolo povinné.

Za dobromyseľného možno považovať držiteľa aj vtedy, ak napríklad pozemok nadobudol na základe nejakej zmluvy alebo rozhodnutia, tie však z nejakého dôvodu nevstúpili do platnosti a on to nevedel, alebo môže ísť o dediča, ktorý nepozná predchádzajúci stav a nemá istotu, ako presne sú stanovené hranice medzi pozemkami. Počítať však treba s tým, že každý prípad vydržania vlastníckeho práva je individuálny, vždy sa posudzujú všetky okolnosti a následne sa rozhodne. Za okamih vzniku vlastníckeho práva sa považuje samotné uplynutie vydržacej doby.

Proces vydržania riešia advokáti a súdy a prebieha v štyroch etapách. V prvej, v advokátskom prieskume, sa preveria všetky predpoklady vydržania vrátane historicko-právnych súvislostí. Ak bol žiadateľ v prvej etape úspešný, súd vydá v druhej etape takzvané vyzývacie uznesenie, ktorým dotknuté osoby vyzve, aby uplatnili námietky.

zmluva, manželia, právnička, právna kancelária Čítajte aj Predali ste pôdu alebo pozemok nevýhodne? Skúste odstúpiť od zmluvy

V tretej etape súd prešetrí podané námietky a ak zistí, že podmienky na vydržanie nie sú splnené, návrh zamietne. V opačnom prípade potvrdí vydržanie vlastníckeho práva priamo v súdnom rozhodnutí. Na záver celého procesu súd v rámci štvrtej etapy doručí rozhodnutie o potvrdení vydržania príslušnému katastru a ten vykoná bezplatný zápis nového vlastníka.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #pôda neznámych vlastníkov