Chcete predať pôdu výhodnejšie? Zmeňte ju na stavebný pozemok

Koľko zaplatíte za to, aby ste pôdu predali výhodne? Zmena pozemku z poľnohospodárskeho na stavebný nie je zadarmo.

29.11.2023 06:00
pôda, stavebný pozemok, plán Foto:
Ilustračné foto.
debata

Základnú sadzbu odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a odvodu za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy ustanovuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy a podľa kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek ustanovených v prílohe č. 1. k predmetnému nariadeniu. Základná sadzba odvodov je taxonomicky ustanovená v Prílohe č. 1 k nariadeniu vlády. V Prílohe č. 2 nariadenia vlády je „Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území“; v tabuľke sú uvedené iba chránené kódy BPEJ v príslušnom katastrálnom území.

Odvod za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa vypočíta ako odvod za trvalé odňatie poľnohospodár­skej pôdy.

Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, ktoré podliehajú povinnosti platenia odvodu, je ustanovený v prílohe č. 2 predmetného nariadenia.

Základná sadzba odvodu sa zvyšuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, na ktorej je vybudované funkčné zariadenie na účely závlah.

Základná sadzba odvodu sa znižuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, ktorá priamo nadväzuje na zastavanú plochu v obci.

Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie vinice sa ustanovuje v

  • Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a Vinohradníckej oblasti Tokaj na 100 eur/m2,
  • Nitrianskej vinohradníckej oblasti a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti na 60 eur/m2,
  • Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti a Východoslovenskej vinohradníckej oblasti na 40 eur/m2.

Základná sadzba odvodu za dočasné odňatie vinice sa ustanovuje na 10 eur/m2.

zmluva, manželia, právnička, právna kancelária Čítajte viac Predali ste pôdu alebo pozemok nevýhodne? Skúste odstúpiť od zmluvy

Ako sa platí odvod

Odvod sa platí bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa alebo poštovým poukazom na účet orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy. Za deň úhrady odvodu sa považuje deň, keď poukázaná suma bola pripísaná na účet orgánu ochrany poľnohospodár­skej pôdy.

Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o trvalom odňatí poľnohospodár­skej pôdy.

Odvod za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo za každý aj začatý rok trvania dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o dočasnom odňatí poľnohospodár­skej pôdy.

Odvod za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o neoprávnenom zábere poľnohospodár­skej pôdy.

stavebné povolenie Čítajte viac Chcete pôdu zmeniť na stavebný pozemok a výhodne predať alebo na ňom stavať? Pozrite sa, ako sa to dá

Oslobodenie od platby

Od odvodu je oslobodené odňatie poľnohospodárskej pôdy na

a) stavbu zariadenia a opatrenia slúžiaceho na sprístupnenie a ochranu poľnohospodárskeho pozemku, ako je spevnená poľná cesta, protierózna stavba a opatrenie, protipovodňová stavba a opatrenie a melioračná stavba na zavlažovanie poľnohospodárskeho pozemku, ktorej objem zodpovedá ploche zavlažovanej poľnohospodár­skej pôdy,

b) stavbu vodnej nádrže alebo vodojemu na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, zriadenie ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva a stavbu čistiarne odpadových vôd,

c) stavbu pozemnej komunikácie alebo železničnej dráhy,

d) verejnoprospešnú stavbu, ktorej investorom je obec,

e) stavbu objektu na obranu štátu,

  1. pozemok pod rodinným domom
  • s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2,
  • s dvoma nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2.
  • zastavanou plochou sa rozumie pozemok priamo pod rodinným domom s príslušenstvom, čo predstavuje prístupové cesty a chodníky. Určená výmera je oslobodená od platenia odvodov, ak ju žiadateľ prekročí, za výmeru nad oslobodenie zaplatí odvody podľa tabuliek v prílohe nariadenia vlády.
poľnohospodárstvo, pôda, farmárka, pozemky, nákupo pôdy Čítajte viac Kedy môže byť pôda v podnájme?

Cena odňatia

  • najprv si zistite, či v konkrétnom katastrálnom území sa váš kód BPEJ nachádza medzi chránenými kódmi BPEJ. Povinnosti platenia odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy alebo neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy podliehajú iba chránené kódy BPEJ. Ak sa Váš kód BPEJ medzi chránenými kódmi nenachádza, to znamená, že nie je chránený a nepodlieha ani plateniu odvodov za odňatie poľnohospodár­skej pôdy.
  • do úvahy treba vziať aj to, či sa vášho prípadu týkajú ustanovenia nariadenie vlády č.58/2013 Z. z., v znení nariadenia vlády č. 192/2014 Z. z., ktoré ustanovujú zníženie a zvýšenie základnej sadzby odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy a oslobodenie odňatia poľnohospodárskej pôdy od odvodov.
  • ďalšie potrebné informácie zistíte priamo na príslušnom okresnom úrade, na odbore opravných prostriedkov alebo pozemkovom a lesnom odbore.

Zdroj: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodár­skej pôdy

Chystáte sa predať pozemok? Urobiť musíte toto

V prípade zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskej pôdy platí režim rovnaký ako pri každej kúpnej zmluve.

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je jeho odplatný prevod alebo bezodplatný prevod podľa § 588 až 611 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka, ako aj prevod na účely výkonu záložného práva podľa § 151j Občianskeho zákonníka alebo výkonu zabezpečovacieho prevodu práva podľa § 553c Občianskeho zákonníka.

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely nie je prevod podľa § 611 Občianskeho zákonníka, ak zamieňanými vecami sú poľnohospodárske pozemky, ktorých hodnoty sú porovnateľné; hodnoty zamieňaných pozemkov sú porovnateľné, ak ich rozdiel nie je väčší ako 10 %.

Za nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku sa nepovažuje bezodplatný prevod do vlastníctva oprávnených osôb podľa osobitných predpisov a prevod podľa osobitných predpisov.

Zákonom nie je dotknuté nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pri vykonávaní pozemkových úprav a pri prevode vlastníctva vo verejnom záujme na účely, na ktoré možno poľnohospodársky pozemok vyvlastniť.

zmluva, manželia, právnička, právna kancelária Čítajte viac Predali ste pôdu alebo pozemok nevýhodne? Skúste odstúpiť od zmluvy

Zmluva o prevode poľnohospodárskeho pozemku je klasická kúpna zmluva. V prípade zmluvy o prevode poľnohospodárskeho pozemku platí režim rovnaký ako pri každej zmluve. Zrušiť alebo odstúpiť od nej možno, ak je v nej dohodnuté alebo ak tak stanoví zákon. V princípe nie je rozdiel medzi bežnou kúpnou zmluvou a zmluvou o predaji poľnohospodárskeho pozemku.

Ak chce niektorý zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti podiel predať, je povinný ponúknuť ho ostatným spoluvlastníkom. Ponuka musí byť písomná. Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, platí zákonná dvojmesačná lehota a oprávnený, ktorému bol spoluvlastnícky podiel ponúknutý, musí kúpnu cenu vyplatiť do tejto lehoty. Kúpna cena musí byť taká istá, aká je ponúknutá za spoluvlastnícky podiel treťou osobou. Ak nemôže túto podmienku splniť ani po stanovení odhadnej ceny, jeho predkupné právo zaniká. Povinný nemusí takúto ponuku urobiť iba vtedy, ak ide o prevod spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe.

Podľa zákona č. 220/2004 na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Rozhodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predaj pôdy #poľnohospodárska pôda #stavebný pozemok