Vydedenie má prísne pravidlá, nie je to len o vzťahoch v rodine. Deti len tak ľahko nevydedíte

Vydediť príbuzného môžete formou listiny o vydedení. Musí obsahovať presný dátum a okruh vydedených osôb a váš vlastnoručný podpis. Dôvod vydedenia musíte uviesť čo najkonkrétnejšie.

22.01.2024 06:00
nahnevaná žena, telefón Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Vydedenie je právny úkon, ktorý ak je platný, zbavuje konkrétnu osobu dedičského práva. Dôvody vydedenia presne určuje Občiansky zákonník a uvádza presne štyri možnosti, pre ktoré možno niekoho vydediť. Potomok môže byť vydedený, ak v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, alebo o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, bol odsúdený za úmyselný trestný čin na dobu najmenej jedného roka alebo trvalo vedie neusporiadaný ži­vot.

V prvom prípade treba zvážiť reálne možnosti poskytnutia pomoci zo strany potomka, pretože zo strany potomka môže ísť o objektívne prekážky, ktoré mu bránia poskytnúť poručiteľovi pomoc (pobyt v zahraničí, choroba samotného potomka.

Pri druhom dôvode sa posudzuje či vzťah medzi poručiteľom a potomkom mal naozaj mal charakter skutočného vzťahu, či nešlo len o predstieraný a formálny vzťah. Stav možno posúdiť z rozličných vonkajších prejavov, napríklad z osobného, prípadne písomného styku, zo vzájomnej starostlivosti potomka a poručiteľa a podobne.

dedenie, rodina, pozostalí Čítajte viac Kto má nárok na najväčší podiel z dedičstva? Kedy nededia príbuzní? Môže dediť po vás váš sused?

Pri hodnotení stavu nemožno zabudnúť ani konkrétne možnosti dediča prejavovať záujem. V treťom prípade sa vyžaduje právoplatné odsúdenie vydedeného dediča rozhodnutím trestného súdu pre úmyselný trestný čin. Neprihliada sa na to, o aký trestný čin ide, podmienkou platného vydedenia je trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka ako skutočnosť, že ide o úmyselný trestný čin. Usporiadaným životom, ktorom sa hovorí v štvrtom prípade, sa myslí zriadený, čestný, poriadny, počestný život. Ak potomok trvale nežije takýmto životom, môže ho poručiteľ vydediť. Takto vedený život musí byť objektívne preukázateľný.

V každom prípade však platí, že dôvody vydedenia by sa mali posudzovať individuálne. Je napríklad dostatočným dôvodom na vydedenie dospelého syna skutočnosť, že o matku už desať rokov neprejavuje nijaký záujem? Syn býva približne 300 kilometrov od bydliska matky, nestretáva sa ňou, odmieta návštevy. Neprišiel ani na oslavu žiadneho jubilea, neposlal dar, ignoruje pozvania na návštevu aj na rodinné udalosti. Považuje sa záujem, ak syn raz za čas (nie každý rok) pošle pohľadnicu k Vianociam?

V tomto prípade prichádza do úvahy ako dôvod vydedenia ten, že potomok neprejavuje o poručiteľa opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať. Veľmi zásadné je do listiny o vydedení napísať, v čom matka vidí, že syn neprejavuje o ňu opravdivý záujem: odmieta sa s ňou stretávať, nekomunikuje, ignoruje pozvania, prečo to ona pociťuje ako ignoráciu a nezáujem o jej osobu a prečo chce syna vydediť.

V prípade, ak syn napadne listinu o vydedení, súd bude následne skúmať dôvody vydedenia a bude sa zaujímať o to, či vydedený potomok naozaj neprejavoval o zosnulého rodiča opravdivý záujem. Preto je dobré napísať aj zdanlivo nepodstatné veci, ako napríklad, že syn neprišiel na oslavu jubilea napriek pozvaniu. Platí, že je veľmi ťažké preukázať, že deti naozaj nemali skutočný záujem o rodiča počas jeho života. Čím viac tých podrobností napíšete, tým je istejšie, že listina o vydedení zostane platná aj po súdnom prejednávaní. Je potrebné, aby sa už života poručiteľa pripravili dôkazy, ktoré sa použijú po jeho smrti.

poradňa, muž, žena, dedenie Čítajte viac Môžete dediť po partnerovi, ak nie ste manželia? Kto dostane jeho majetok? Pozrite si príklady, kedy máte nárok dediť a kedy nie

Spomenúť treba aj problematiku vydedenia a maloletých potomkov. Maloletí potomkovi poručiteľa, bez ohľadu na to, či ide o manželských, alebo mimomanželských potomkov, musia dostať z dedičstva po poručiteľovi aspoň toľko, koľko predstavuje ich dedičský podiel zo zákona. Plnoletí potomkovia musia dostať z dedičstva aspoň toľko, koľko by predstavovala polovica ich podielu, keby malo dôjsť k dedeniu zo zákona. Pokiaľ by závet bol v rozpore s uvedeným, bol by v tej časti neplatný, ak opomenutý dedič túto neplatnosť uplatní. Uvedené by sa však neriešilo, ak by došlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Vydediť osobu možno na základe listiny o vydedení, ktorá musí obsahovať rovnaké náležitosti ako závet. Prípustné je spísať ju vlastnou rukou, zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo môže mať aj podobu notárskej zápisnice. Chýbať nesmie vlastnoručný podpis, v prípade, ak osoba nemôže písať, nesmú chýbať podpisy svedkov.

Listina musí takisto obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná. Dôvod vydedenia musí byť v listine výslovne uvedený, samotná jeho existencia na vydedenie nestačí. Nestačí ako dôvod vydedenia uviesť iba zákonnú formuláciu, dôvod treba presne opísať. Listina o vydedení môže byť spísaná vlastnoručne alebo u notára formou notárskej zápisnice. Môžete si ju nechať doma alebo ju uložiť v Centrálnom registri závetov a listín o vydedení, ktorý vedie Notárska komora SR.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #závet #dedičské spory #vydedenie #dedič