Chcete vlastnú studňu? Čo všetko musíte vybaviť? Pozrite si presný postup krok za krokom +poplatky

Mať vlastnú studňu na záhrade je benefit. Ak máte vhodné podmienky, respektíve ak máte na pozemku dostatočné množstvo podzemnej vody, tak sa do toho môžete pustiť. Bez rôznych povolení sa ale ďalej nepohnete. „Je tam veľa faktorov, na ktoré by mal človek myslieť dopredu. Ale skúsenosti hovoria niečo iné. Niektorí ľudia sa v problematike vôbec nevyznajú a pripadá nám to, ako keby ich ráno pri raňajkách napadlo - chceme studňu, a to hneď zajtra,“ opisuje Martin Margetín, majiteľ MM studne.

30.01.2024 06:00
studňa Foto: ,
Ilustračná fotka
debata (21)

Juraja z okolia Bratislavy vyšla výstavba studne do 1 000 eur. „Používam ju na polievanie záhrady (zeleniny), lebo obecná voda je na tento účel drahá. Studňa je vŕtaná, je jednoduchšia ako kopaná, vzhľadom na podložie by narážaná nebola vhodná,“ vysvetľuje. Využíva typ vŕtanej studne.

„Najjednoduchšie je dať si ju vyvŕtať firme. Čerpadlo, potrubie a elektrické zapojenie sa dá spraviť svojpomocne,“ uviedol Juraj. Potreboval na to čerpadlo, plastovú trubku, malú plastovú šachtu, ventil, elektrickú zásuvku chránenú ističom na pripojenie ponorného čerpadla.

Studňu využívajú len na polievanie záhrady a naplnenie menšieho bazénu. V domácnosti ju nepoužívajú. A aj tak sa im ale podarilo ušetriť. Využívanie vlastnej studne znížilo náklady na vodu na približne polovicu, čo je cca 150 eur.

pohár, voda, tekutiny, pitný režim Čítajte viac Používate vodu zo studne? Ak ju nedávate kontrolovať, hrozia vážne zdravotné problémy, nepomože ani to, že ju prevárate

Aj rodina z Bytčice využíva vŕtanú studňu už 15 rokov. Využívajú ju na zalievanie záhrady a taktiež v kúpeľni. V zime dokonca s pomocou vody zo studne robia deťom klzisko. Realizácia takejto studne ich vyšla 2 000 eur. Rodina z okolia Žiliny je so studňou veľmi spokojná a odporúčajú ostatným ľuďom, aby si urobili vlastnú studňu, ak majú takú možnosť.

MM studne sa zameriavajú na kopané studne a na západné Slovensko, kde je pôda, v ktorej sa dajú robiť takéto studne. Pôda musí byť v takomto prípade štrková, piesková alebo ílovitá zemina, môžu to byť aj nejaké spraše.

Samozrejme, že sú miesta, kde natrafíte na tvrdšiu pôdu, v ktorej je napríklad bridlica, žula, pieskovec. V týchto prípadoch je kopanie studne zložitejšie a, samozrejme, aj viac finančne náročné, hovorí Margetín. Ďalej radí, že najdôležitejšie je poznať lokalitu, v ktorej chce človek budovať studňu. Napríklad, či v danej lokalite je veľa povrchovej vody alebo sa voda nachádza až hlbšie a podľa toho zvoliť typ studne – kopanú alebo vŕtanú. Treba si položiť tiež otázku, koľko vody budeme potrebovať na jedno použitie. „Treba sa popýtať susedov, aký typ studne majú a či voda stíha natekať, či v letných suchých mesiacoch nemajú problém s vodou zo studne. Či nie sú v danej lokalite tekuté piesky, teda najväčší problém pri vŕtanej studni. Studňa sa pri nedostatočnom obsype začne zanášať pieskom,“ dodal Margetín.

Predtým, ako si ale objednáte firmu, mali by ste už mať v rukách súhlas od miestneho obecného úradu, hydrogeologický posudok a vyjadrenie hydrogeológa, a samozrejme projekt na studňu od projektanta. Cena za kopanie studne sa nedá povedať všeobecne. Závisí od lokality, v ktorej sa bude robiť. Náklady teda závisia od druhu pôdy. Alebo aj od toho, či je v okolí výrobca betónových skruží a akú cenu má za skruže, platí sa dovoz skruží, odvoz zeminy. Existuje mnoho faktorov, od čoho sa cena odvíja.

Pre orientáciu uvádza Margerín príklad. Cena kopanej studne sa začína na 250 eur/1m (práca, skruže, pôda je hnedozem, ílovitá vrstva, štrk, piesok). Cena je závislá od lokality a od materiálu. Firma Hydro Real Group sa zase venuje vŕtaným studniam. „Cena vychádza okolo 60 eur/bm cena vrátane prác, materiálu, dopravy a odkalenia vrtu,“ informuje Lívia Dobrucká z Hydro Real Group.

Správne poplatky

 • Žiadosť o stavebné – na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 30 eur
 • Žiadosť na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám: na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 50 eur
 • Žiadosť na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám: na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 30 eur
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia: na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 20 eur
 • Poplatok na pošte za výpis z listu vlastníctva spôsobilého na právne účely – 7,90 eura
 • Kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4 – 8 eur.

Postup pri vybavení povolenia na studňu:

Prvý krok – Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu:

Podanie žiadosti o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu je nevyhnutným prvým krokom. V tejto fáze je potrebné predložiť nasledujúce prílohy:

 • 2 x projektová dokumentácia (projekt geologických prác)
 • Kópia listu vlastníctva
 • Situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

Poznámka: Informácie o hydrogeologickom prieskume môžu byť získané od spoločnosti alebo odborníka na geologické práce.

Druhý krok – Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby:

Následne nasleduje podanie žiadosti o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby. Prílohy tejto žiadosti zahŕňajú:

 • 2 x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu
 • Projektová dokumentácia (jednoduchý projekt studne)
 • Situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

Poznámka: Odborná správa z hydrogeologického prieskumu je nevyhnutná pre posúdenie žiadosti o zámeru vodnej stavby.

Tretí krok – Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

V tejto fáze sa podáva žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Prílohy sú nasledujúce:

 • Doklady o vlastníckych alebo iných právach k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva)
 • 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia od dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy
 • Situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)
 • Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
 • Doklad o uhradení správneho poplatku

Poznámka: Vykonané vodoprávne konanie vedie k rozhodnutiu o povolení vodnej stavby a môže obsahovať povolenie na osobitné užívanie vôd.

Štvrtý krok – Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

Posledným krokom je podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré zahŕňa:

 • Fotokópia stavebného povolenia
 • Zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
 • Doklad o uhradení správneho poplatku

Poznámka: Kolaudačné rozhodnutie potvrdzuje zhodu vybudovanej vodnej stavby so schválenou dokumentáciou a umožňuje jej uvedenie do plného prevádzkového režimu.

Zdroj informácií: Webová stránka stavebnik.sk

Aj studňa je stavba

Rovnako ako pri stavbe garáže, rodinného domu či prístavby potrebujete získať povolenie na výstavbu studne.

Mnohí možno argumentujú ustanovením § 18 zákona 364/2004 Z.z. o vodách, ktoré hovorí: „Zákon 364/2004 Z.z. o vodách § 18 – Všeobecné užívanie vôd – každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia a súhlasu orgánu štátnej správy odoberať alebo inak používať povrchové alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám. Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery povrchových vôd sú zariadenia na gravitačný odber alebo na ich čerpanie s možnosťou odberu do 60 l/min…“

Na prvý pohľad toto ustanovenie vyzerá tak, že na vybudovanie studne netreba žiaden doklad, ale nie je to tak. Dôležité je si uvedomiť, že jednoduchým vodným zariadením na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa voda čerpá ručne, a pramenné záchytky s výdatnosťou menšou ako 10 l/min a prenosné nádoby.

Nohy v ponožkách Čítajte viac Studenú podlahu koberec nezohreje. Potrebuje zatepliť

To znamená, že bez povolenia môžete stavať studňu, z ktorej budete čerpať vodu len ručne. Studňa využíva podzemné zdroje vody, preto ju treba vykopať do dostatočnej hĺbky. Gravitačný odber znamená odber samospádom, čo vo väčšine prípadov pri rodinných domoch nie je reálna možnosť. Osobitné nariadenia platia aj pri čerpaní vody z minerálnych prameňov. V tomto prípade neplatí, že takáto stavba nepotrebuje povolenie. Práve naopak, kvôli špecifickosti čerpanej vody (minerálnej) budete potrebovať viac povolení.

Pri čerpaní vody zo studne pomocou čerpadla sa postupuje podľa § 21 – Povolenie na osobitné užívanie vôd. To znamená, že pri stavbe studne je potrebné stavebné povolenie. Ak máte v úmysle vybudovať na svojom pozemku studňu s cieľom získať pitnú alebo úžitkovú vodu, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie na zriadenie takéhoto vodného diela. Povolenie vydáva Obvodný úrad životného prostredia (v prípade, že je žiadateľom právnická osoba) alebo obec prostredníctvom obecného úradu (v prípade, že je žiadateľom fyzická osoba).

Riskovať sa neoplatí

Za výstavbu studne bez povolenia môžete dostať pokutu. Nelegálna stavba studne sa tiež považuje za nelegálny odber podzemných vôd a pokuta sa môže pohybovať v rozmedzí od niekoľkých stoviek do tisícov eur aj u fyzických osôb. V prípade živnostníkov je pokuta ešte vyššia. Nie je podstatné, koľko vody ste skutočne odobrali, tá sa stanovuje odhadom. Preto nezabúdajte na najmenšie detaily pri získavaní povolenia a včasnom nahlásení prác obecnému úradu.

Všeobecne platí, že najmenej 15 dní pred začatím geologických prác vrtu (v prípade studne 30 dní vopred) súvisiacich so zásahom do pozemku, je nevyhnutné oznámiť účel, rozsah a harmonogram prác príslušnému obecnému úradu v lokalite, kde majú byť vykonané. Prakticky je oznámenie riešené zaslaním kompletného projektu obecnému úradu. Ten sa k projektu vyjadrí a v odôvodnených prípadoch môže vyžadovať expertné posúdenie od geologickej služby alebo iného odborníka. V takom prípade sa začiatok prác musí odložiť.

Výber studne

Vo všeobecnosti sa domáce studne delia na tri hlavné typy, a to povrchové studne, hlboké studne a vŕtané studne. Nižšie sa podrobne pozrieme na tieto tri typy a preberieme ich kľúčové rozdiely, riziká a ďalšie faktory na zváženie.

Povrchové studne

Povrchové, alebo inak povedané plytké studne či kopané, predstavujú tradičnú metódu získavania vody, ktorá je v mnohých prípadoch vhodná pre individuálne domácnosti. Vzhľadom na ich relatívnu jednoduchosť a nižšie náklady na inštaláciu sa môžu javiť ako atraktívna voľba. Ale kým sa rozhodnete pre vybudovanie plytkej studne, je dôležité si uvedomiť, že ich umiestnenie a hĺbka sú kľúčové faktory ovplyvňujúce kvalitu a spoľahlivosť získavanej vody. Povrchové studne sú často umiestnené v oblastiach, kde je hladina podzemnej vody vyššia, čo umožňuje ľahší prístup k vode. Na druhej strane, práve táto blízkosť k zemskému povrchu zvyšuje riziko kontaminácie z povrchových znečistení, ako sú pesticídy, hnojivá a odtoky, ktoré sa môžu do vody dostať počas dažďových období alebo znečistenia z povrchu. Taktiež v čase sucha alebo pri poklese hladiny podzemnej vody môže byť výdatnosť plytkej studne obmedzená, čo môže viesť k jej dočasnému alebo dokonca trvalému vyschnutiu. Preto je vždy dôležité zabezpečiť, aby bola studňa správne umiestnená, navrhnutá a pravidelne testovaná odborníkom na kvalitu vody.

Hlboké studne

Hlboké studne, známe tiež ako artézske studne, sú často považované za ideálne riešenie pre zabezpečenie kvalitnej pitnej vody, najmä v oblastiach, kde je hladina podzemných vôd príliš nízka. Ich hlavnou prednosťou je, že sa voda nachádza v hlbších vrstvách zemského plášťa, kde je lepšie chránená pred kontamináciami z povrchu, ako sú chemikálie používané v poľnohospodárstve a priemyselné odpady. Tieto studne sú vŕtané vrtákmi schopnými preniknúť cez pevné skalné vrstvy, čo činí proces ich vytvárania náročnejším a finančne nákladnejším. Hlboké studne sa vytvárajú vykopaním alebo ryhovaním do hĺbky zvyčajne nie viac ako 10–15 metrov. Významné rozdiely pri hlbokých studniach spočívajú v ich schopnosti poskytovať konzistentný a spoľahlivý prísun vody aj v obdobiach dlhodobého sucha, čím predstavujú významnú investíciu do dlhodobej udržateľnosti vodného zdroja. Voda z hlbokých studní je tiež často chladnejšia a lepšie chránená pred sezónnymi zmenami teploty. Na druhej strane je potrebné zvážiť vyššie náklady nielen na samotnú inštaláciu, ale aj na pravidelnú údržbu. Aj keď je riziko povrchovej kontaminácie nižšie, nemali by sme prehliadať možnosť, že súčasťou hlbokých vodných zdrojov môžu byť rozpustené minerály a soli, ktoré môžu vyžadovať ďalšie filtračné alebo čistiace postupy na zabezpečenie kvality vody pre bežné použitie. Je preto nevyhnutné, aby bol pred vŕtaním hlbokých studní vykonaný dôkladný hydrogeologický prieskum, ktorý by identifikoval optimálnu hĺbku a umiestnenie studne, ako aj kvalitu vody.

Vŕtané studne

Vŕtané studne predstavujú technologicky pokročilý spôsob, ako sa dostať k podzemným vodným zdrojom, čo ich robí vhodnými pre rôzne geologické podmienky. Použitím vysoko výkonných vŕtacích súprav môžu tieto studne dosiahnuť podzemnú vodu v hĺbkach od 30 do 100 metrov, ale môže to byť aj viac. Tento prístup umožňuje opäť dosiahnuť čistejšiu vodu, keďže čím hlbšie sú podzemné vody, tým menšie je riziko ich kontaminácie. Výhodou vŕtaných studní je aj ich menší priemer, ktorý znižuje zásah do krajiny a súvisiace práce, ako sú kopanie alebo vyklčovanie okolitých plôch.

Treba však počítať s tým, že profesionálna inštalácia a výbava, potrebná na vŕtané studne, môže byť výrazne nákladnejšia a vyžaduje si odborné znalosti. Bez správnej inštalácie a udržiavania môže dôjsť k problémom, ako sú zosuvy pôdy a kontaminácia.

Ak sa rozhodnete pre studňu na kľúč od firmy so špecializáciou v odbore, pri vŕtaných a hlbokých studniach môžeme počítať náklady na prácu, materiál a čistenie v rozmedzí zhruba 1 800 až 3 000 eur.

Kolaudácia studne

Po úspešnom získaní povolenia a dokončení stavby studne prichádza na rad kolaudácia. Kolaudačný proces zahŕňa podanie žiadosti o kolaudačné rozhodnutie spolu s všetkými potrebnými dokumentmi. Tieto dokumenty musia obsahovať výsledky testov vody a overenia, ktoré preukazujú, že studňa bola vybudovaná správne a je bezpečná na používanie. V prípade, že všetky aspekty sú v súlade s predpismi a normami, kolaudačný úrad vydá rozhodnutie o schválení studne. V opačnom prípade môže úrad požadovať dodatočné úpravy alebo opravy, kým nebude studňa považovaná za bezpečnú a vyhovujúcu všetkým normám. Poplatok na kolaudáciu studne v domácom prostredí je 20 eur.

Môžem si spraviť aj studňu samostatne?

Mnohí ľudia si na svojom pozemku vytvárajú studne bez toho, aby mali povolenie. Aj keď je to bežné, povolenie je potrebné. Či už je to studňa vykopaná alebo vŕtaná, zákon to vykazuje ako výstavbu, lebo sa z nej čerpá podzemná voda.

Nezáleží na tom, či je studňa vyhrabaná rukami alebo vyvŕtaná strojom, pretože oboje sa považuje za stavbu. Zákon hovorí, že keď z takýchto studní berieme vodu, musíme mať na to príslušné povolenie. Aby bola studňa postavená podľa pravidiel, musíme postupovať podľa určitých bodov v stavebnom zákone a vodnom zákone. Dôležité časti týchto zákonov sú paragrafy 18 a 26 (364/2004 Z. z.), ktoré nám povedia, čo všetko treba spraviť, aby bola studňa schválená a mohli sme ju používať legálne.

Čo môžem robiť bez akýchkoľvek povolení?

Ak chcete čerpať podzemnú vodu, môžete použiť jednoduché studne na vašom pozemku, kde vodu čerpáte ručne, alebo malé zariadenia pre vodu z prameňov, ktoré majú výdatnosť menej ako 10 litrov za minútu.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #cena #Studňa #budovanie