9 otázok a odpovedí k daňovému priznaniu +príklad na vyplnenie priznania

Kedy má daňovník povinnosť podať daňové priznanie? Je možné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania? Aký typ daňového priznania musí daňovník podať?

17.03.2024 06:00
muž, žena, manželia, dane, daňové Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Daňovník počas celého roku 2023 vykonával podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia a dosiahol príjmy vo výške 19 520 eur. Má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 (typu B), a to v lehote do 2. apríla 2024. V tejto lehote je povinný daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní aj zaplatiť. Daňovník však môže v lehote do 2. apríla 2024 podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

2. Daňovník okrem príjmov zo zamestnania vo výške 15 280 eur dosiahol v roku 2023 aj príjmy z podnikania na základe živnostenského oprávnenia vo výške 7 820 eur. Má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023?

Áno, pretože jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahli sumu 2 461,41 eura. V podanom daňovom priznaní za rok 2023 uvedie aj príjmy zo zamestnania (na základe potvrdenia od zamestnávateľa), a tiež aj príjmy z podnikania.

3. Daňovník v roku 2023 okrem príjmov zo zamestnania vo výške 2 500 eur dosiahol príjmy z prenájmu vlastnej nehnuteľnosti vo výške 1 200 eur. Má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023?

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú oslobodené od dane z príjmov vo výške 500 eur. To znamená, že do úhrnu zdaniteľných príjmov daňovníka sa započítajú príjmy zo zamestnania vo výške 2 500 eur a príjmy z prenájmu znížené o výšku oslobodených príjmov, teda vo výške 700 eur (1 200 – 500). Keďže úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka za zdaňovacie obdobie roka 2023 (2 500 + 700 = 3 200 eur) prevýši sumu 2 461,41 eura, daňovníkovi vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2023.

manželia, dane, muž, žena, daňové priznanie, Čítajte viac Na podanie daňového priznania máte už len niekoľko dní

4. Daňovník, ktorý bol celý rok 2023 zamestnaný, vyhral nepeňažnú výhru v reklamnej súťaži vo výške 500 eur. Príjem zo závislej činnosti dosiahol vo výške 14 500 eur. Má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023, alebo môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?

Za zdaniteľný príjem sa v tomto prípade považuje okrem príjmov zo závislej činnosti vo výške 14 500 eur aj nepeňažná výhra v sume prevyšujúcej 350 eur (do výšky 350 eur ide o oslobodené príjmy), teda suma 150 eur. Keďže daňovník dosiahol okrem príjmu zo závislej činnosti aj príjem z výhry, pričom jeho celkové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 461,41 eura, vznikla mu povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023.

5. Daňovník bol v roku 2023 evidovaný na úrade práce. V novembri 2023 začal vykonávať činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Zo živnosti dosiahne v roku 2023 príjem vo výške 1 500 eur a na dosiahnutie tohto príjmu vynaloží výdavky vo výške 1 950 eur. Keďže výdavky daňovníka vynaložené v roku 2023 na dosiahnutie príjmov zo živnosti sú vyššie ako príjmy, daňovník pri príjmoch z podnikania vykáže daňovú stratu. Je daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2023, ak jeho úhrn zdaniteľných príjmov nepresiahol sumu 2 461,41 eura?

Keďže daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2023 vykáže daňovú stratu, má povinnosť podať daňové priznanie, aj keď úhrn jeho zdaniteľných príjmov nepresiahol sumu 2 461,41 eura.

6. Daňovník dosiahne za rok 2023 príjem z prenájmu vo výške 400 eur a príjem zo závislej činnosti vo výške 12 500 eur. Aký typ daňového priznania je daňovník povinný podať?

Daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A, pretože príjem z prenájmu je do výšky 500 eur oslobodený a daňovník teda dosiahol len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Daňovník sa môže v tomto prípade rozhodnúť, či podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (typ A), alebo požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

7. Daňovník dosiahol za rok 2022 príjem z predaja nehnuteľnosti (príjem nie je oslobodený od dane z príjmov), príjem zo sprostredkova­teľskej činnosti a poberal príjmy zo závislej činnosti. Aký typ daňového priznania bude podávať?

Daňovník, ktorý dosiahol v príslušnom zdaňovacom období okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napr. zdaniteľné príjmy z predaja nehnuteľnosti (§ 8) a príjmy zo sprostredkovania (§ 6), vysporiada si svoju daňovú povinnosť podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typu B.

zmluva, manželia, právnička, právna kancelária Čítajte viac Notári vám pomôžu v týchto prípadoch

8. Daňovník – poberateľ starobného dôchodku pracoval v roku 2023 na dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej mu plynul príjem vo výške 2 100 eur. Iné príjmy nemal. Musí podávať daňové priznanie, alebo musí požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?

Daňovník, ktorého príjmy nepresiahnu sumu 2 461,41 eura za zdaňovacie obdobie roka 2023, pričom mu zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň v zmysle § 35 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť podávať daňové priznanie za rok 2023. Je však pre neho výhodné toto daňové priznanie podať, aby mu správca dane na základe podaného daňového priznania vrátil sumu zaplatených preddavkov na daň, nakoľko mu nevznikla povinnosť platiť daň z príjmov.

9. Daňovník oznámil správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania (do 31.3) predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (do 30.6.), vzniká mu z toho dôvodu automaticky aj povinnosť podať daňové priznanie v prípade, ak zistí, že jeho celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 2 461,41 eura a nevykázal ani daňovú stratu, to znamená, že z toho dôvodu mu nevyplynula povinnosť podať daňové priznanie?

Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania, nezakladá mu to automaticky aj povinnosť podať daňové priznanie. Tomuto daňovníkovi odporúčame, aby oznámil správcovi dane (miestne príslušnému daňovému úradu), že mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie (z titulu nepresiahnutia stanovenej hranice celkových zdaniteľných príjmov a nevykázania daňovej straty za príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré vymedzujú povinnosť podania daňového priznania). Zároveň upozorňujeme, že ak správca dane z určitého dôvodu vyzve daňovníka na podanie daňového priznania, daňovník je povinný postupovať podľa pokynov správcu dane.

Pán Jozef v roku 2023 popri starobnom dôchodku vo výške 500 eur mesačne poberal aj príjem zo závislej činnosti na základe uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti za 11 mesiacov v úhrnnej sume 2 100 eur, z ktorého mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň v sume 399 eur. Uplatnil si odvodovú úľavu, t. j. neplatil poistné z príjmu do 200 eur.

Postup na vyplnenie daňového priznania

Budete si podávať daňové priznanie sami? Prinášame vám návod, ako ho správne vyplniť.

Pri vyplnení daňového priznania typu A pre fyzické osoby sa postupuje takto:

I. oddiel: Údaje o daňovníkovi

Riadky 01 až 10 – uvedie svoje identifikačné údaje podľa predtlače.

II. oddiel: Údaje na uplatnenie zníženia základu dane a daňového bonusu

 • Na riadku 27 vyznačí skutočnosť, že bol na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku.
 • Na riadku 28 nemusí uviesť výšku vyplateného dôchodku, lebo si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (úhrnná suma jeho dôchodku za rok 2023 je vyššia ako výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. za rok 2023 suma 4 922,82 eura).

V. oddiel: Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti

 • Na riadkoch 34 a 35 uvedie príjem, ktorý poberal na základe dohody, t. j. sumu 2 100 eur (ide o údaj uvedený v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch) z riadku 01 a 01a, ktoré mu vystavil zamestnávateľ).
 • Na riadku 39 uvedie základ dane v sume 2 100 eur (z riadku 03 Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch).

VI. oddiel: Výpočet dane podľa § 15 zákona – v eurách

 • Keďže je poberateľom starobného dôchodku, nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, preto riadok 40 ostane prázdny (resp. je možné uviesť nulu).
 • Rovnako riadok 43 ostane prázdny, prípadne sa môže uviesť nula.
 • Na riadku 44 uvedie základ dane vo výške 2 100 eur.
 • Na riadku 45 uvedie sumu dane 399 eur (19 % zo sumy 2 100 eur).
 • Na riadku 56 však uvedie nulu, pretože jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2023 nepresiahli sumu 2 461,41 eura.
 • Na riadkoch 58 a 64 uvedie nulu.
 • Na riadku 69 uvedie sumu preddavkov na daň zrazených podľa § 35 zákona vo výške 399 eur, ktorú mu zamestnávateľ zrazil pri vyplatení odmeny (táto suma je uvedená v tlačive Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov na r. 04).
 • Vyplní tiež riadok 72, na ktorom uvedie výšku daňového preplatku 399 eur (t. j. rozdiel medzi výškou daňovej povinnosti a sumou zrazených preddavkov na daň).

VIII. oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Daňovník vyznačí, že neuplatňuje postup podľa § 50 zákona (nepoukazuje 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, lebo mu nevznikla daňová povinnosť z podaného daňového priznania).
 • Na riadku 87 – uvedie počet príloh 1 (kópia potvrdenia o príjme od zamestnávateľa). Pod riadkom 87 vypíše dátum vyplnenia daňového priznania a podpíše sa.

XI. oddiel – Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového bonusu a vyplatenie zamestnaneckej pré­mie

Daňovník zaškrtne možnosť „Žiadam o vrátenie daňového preplatku…“

 • Následne uvedie spôsob vrátenia daňového preplatku (poštovou poukážkou alebo na účet, ak na účet uvedie aj IBAN). Na záver uvedie dátum a podpíše sa.

Zdroj: Finančná správa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daň z príjmov #daňovníci #daňové priznanie