Čo okrem dôchodku dostávajú penzisti od štátu

Najčastejšou dávkou pre penzistov sú penzie. Aké druhy existujú? Okrem toho majú penzisti možnosť si penziu zvýšiť prácou či cestovať vlakmi so zľavou až zadarmo. Ako na to?

07.09.2021 06:00
dedko, senior, penzista, obil, prekvapenie,... Foto:
Ak by penzista z určenej dohody za mesiac zarobil viac ako 200 eur,** platí poistné len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.
debata (45)

Najčastejšou dávkou sú penzie

Starobný dôchodok

Na to, aby ste ho dostali, musíte splniť podmienky. Tou základnou je dosiahnutie penzijného veku (ten už pevne určuje tabuľka, ktorá je spoločná pre ženy a aj mužov a zohľadňuje aj počet vychovaných detí) a minimálne 15 odpracovaných rokov. Suma penzie sa odvíja aj od mzdy, ktorú budúci penzista zarábal, a od jednej menej známej veličiny – aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Jej suma je v tomto roku 14,2107 eura.

Predčasný dôchodok

Dostať ho môže človek, ktorý odpracoval najmenej 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a výška jeho predčasnej penzie ku dňu, od ktorého o ňu požiadal, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, teda vyššia ako 261,70 eura (táto suma platí do 30. júna 2022). Suma predčasnej penzie sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku.

Minimálny dôchodok

Ak ste odpracovali najmenej 30 kvalifikovaných rokov, teda ak ste za rok zarobili aspoň 24,1 % priemernej mzdy a výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadate o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by ste mohli mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku), máte nárok na penzijné minimum. Za 30 odpracovaných rokov patrí minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne. Platí, že čím viac odpracovaných rokov, tým vyššie penzijné minimum.

Pozostalostná dávka

Je dôchodková dávka, ktorej účelom je zabezpečiť vdove alebo vdovcovi príjem v prípade úmrtia manžela či manželky. Suma pozostalostnej penzie je 60 % z dôchodku, ktorý poberal zomretý manžel alebo manželka.

13. dôchodok

Nárok naň a jeho výplatu má penzista, ktorý má v nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Tento rok ho penzisti dostanú už v novembri. Jeho maximálna suma bude opäť 300 eur a dostanú ju penzisti s dôchodkom na úrovni životného minima, teda ak je ich penzia v sume 218,06 eura. Tí penzisti, ktorých dôchodok je vyšší ako 912,60 eura, dostanú zhodne po päťdesiat eur. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 218,07 do 912,59 eura sa výška 13. penzie bude znižovať až do minimálnej hranice 50,01 eura.

muž, senior, dôchodca, počítanie, papiere, kalkulačka, dane Čítajte aj Priemerná starobná penzia oproti vlaňajšku stúpla. O koľko si prilepšili dôchodcovia?

Za prácu popri poberaní penzie vyšší dôchodok

Popri penzii si privyrába mnoho penzistov. Ak človek dosiahne dôchodkový vek, môže pracovať bez obmedzenia. Skutočnosť, že poberá dôchodok nemá žiaden vplyv na sumu, ktorú zarobí. Navyše, ak pracuje na zmluvu, majú nárok na rovnaké benefity, aké zamestnávateľ dáva ostatným zamestnancom. Môže si tak zobrať dovolenku, musí dostať gastrolístky. Zo sociálneho poistenia zas dostane dávky podľa toho, aké odvody platí. Pracujúcim dôchodcom vzniká nárok na dávky podľa toho, aké povinné poistenie im vyplýva z pracovnoprávneho vzťahu, ktorý uzatvorili. Ak sú v riadnom pracovnom pomere, platia poistné na starobné a nemocenské poistenie, okrem týchto poistení za nich platí zamestnávateľ aj poistné na úrazové a garančné poistenie, ak má povinnosť byť garančne poistený. To znamená, že im môže vzniknúť nárok na nemocenské, úrazové a garančné dávky. Samozrejme, po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok.

Pracujúcemu penzistovi vždy v januári, a to bez žiadosti, prepočíta Sociálna poisťovňa jeho dôchodok. „Automaticky, bez žiadosti dôchodcu, zvyšuje Sociálna poisťovňa starobný dôchodok vždy od 1. januára kalendárneho roka za obdobie dôchodkového poistenia získaného popri poberaní dôchodku v predchádzajúcom roku. Robíme tak do 31. marca. Zvýšené dôchodky potom dostanú pracujúci dôchodcovia vo svojich aprílových výplatných termínoch. Dôchodky majú pritom zvýšené spätne od 1. januára. O zvýšení pritom Sociálna poisťovňa vydáva aj písomné rozhodnutie, ktoré dôchodcom posiela vždy do 31. marca,“ priblížila postup Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

kolegovia, skupina, tím, spolupráca, pracujúci penzisti, rozmýšľanie, písanie Čítajte aj Pracujúci penzisti: Bude vek prekážkou v zamestnaní?

Príklad výpočtu zvýšenia dôchodku po jeho priznaní

Pán Ľudovít dosiahol dôchodkový vek 1. októbra 2013 a od tohto dňa sa mu vypláca penzia. Od 1. januára 2021 do 30. apríla 2021 pracoval. Po zániku dôchodkového poistenia požiadal od 1. mája 2021 o zvýšenie starobného dôchodku. K 30. aprílu 2021 sa mu dôchodok vyplácal v sume 462,50 eura mesačne. Za obdobie od 1. januára 2021 do 30. apríla 2021 mal osobný vymeriavací základ 3 700,50 eura. Aktuálna dôchodková hodnota je 14,2107 eura. Starobný dôchodok sa od 1. mája 2021 zvýšil takto:

  • určilo sa zvýšenie z jednej polovice osobného mzdového bodu: 3 700,50 : 13 104,00 = 0,2824, (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 13 104,00 eura, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2019, ktorý dva roky predchádza roku 2021) 0,2824 : 2 = 0,1412 zvýšenie dôchodku = 0,1412 × 14,2107 = 2,00655084 eura mesačne.
  • Toto zvýšenie sa pripočíta k vyplácanej sume starobného dôchodku: 462,50 + 2,00655084 = 464,60 eura mesačne.

Kedy z toho, čo zarobíte, nemusíte platiť odvody

  • Starobní, predčasní, invalidní, výsluhoví dôchodcovia po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberatelia invalidného výsluhového dôchodku pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti si môžu určiť v jednom mesiaci jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak príjem z tejto dohody za mesiac nepresiahne 200 eur.
  • Ak by penzista z určenej dohody za mesiac zarobil viac ako 200 eur, platí poistné len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.
  • Vďaka odvodovej úľave môže pracovať na dohodu aj predčasný penzista bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného dôchodku – môže poberať penziu a zároveň pracovať na dohodu. Ak jeho príjem za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku mu výplatu obnoví a zúčtuje.
  • Penzisti, ktorí využijú odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové poistenie, nebudú mať nárok ani na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž zvyšuje dôchodky len tým pracujúcim penzistom, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.
  • Podobne na tom budú aj invalidní dôchodcovia. Tým sa síce invalidná penzia nezvyšuje na základe toho, že pracujú, ale zaplatené odvody sa im zohľadňujú pri výpočte starobného dôchodku. Len čo dovŕšia dôchodkový vek, môžu požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa im vypočíta jeho výšku a porovná ju s invalidným dôchodkom. Vyplácať im bude tú penziu, ktorá bude vyššia.
dôchodkyňa, opatrovanie, sestrička, úsmev Čítajte viac Aké zľavy má senior s ŤZP?

Cestovanie vlakom? Zadarmo

Dôchodcovia do 62 rokov

Zľavy sa týkajú poberateľov starobného, predčasného, sirotského, vdovského alebo vdoveckého, invalidného dôchodku, poberateľov dôchodku manžela/manželky, sociálneho, vdovského alebo vdoveckého výsluhového, sirotského výsluhového a invalidného výsluhového dôchodku. Držiteľ výsluhového dôchodku nemá nárok na bezplatnú prepravu.

Ako sa bezplatne zaregistrovať na bezplatnú prepravu?
Registráciu vybavuje poberateľ dôchodku osobne s týmito dokladmi: fotografia s rozmermi 2×3 cm, osoba musí byť identifikovateľná, vyobrazená z čelného pohľadu, bez pokrývky hlavy a bez pozadia, preukaz totožnosti, potvrdenie o výplate dôchodkových dávok nie staršie ako 30 dní. Registráciou zákazník získa Preukaz pre poberateľa dôchodku do 62 rokov s platnosťou na 1 rok (okrem poberateľov starobného a predčasného dôchodku, ktorým sa vydáva bez obmedzenia).

Aké doklady potrebujete pri kontrole vo vlaku?
Cestovný lístok na bezplatnú prepravu, okrem tratí so SVS, preukaz vydaný pri registrácii.

Seniori nad 62 rokov

Registráciu vybavuje senior osobne s týmito dokladmi: fotografia s rozmermi 2×3 cm, osoba musí byť identifikovateľná, vyobrazená z čelného pohľadu, bez pokrývky hlavy a bez pozadia, preukaz totožnosti. Registráciou zákazník získa Preukaz pre zákazníka, ktorý nie je potrebné predlžovať.

Aké doklady potrebujete pri kontrole vo vlaku?
Cestovný lístok na bezplatnú prepravu, okrem tratí so SVS, preukaz vydaný pri registrácii. Držitelia preukazov bez fotografie (vydávali sa do 15. 6. 2015) aj preukaz totožnosti.

Seniori nad 70 rokov

Železničná spoločnosť Slovensko popri bezplatnej preprave naďalej poskytuje seniorom nad 70 rokov možnosť cestovať v 2. vozňovej triede za symbolické cestovné. Zľavnené cestovné sa dá využiť: ak senior nad 70 rokov nie je registrovaný do bezplatnej prepravy, ak chce cestovať vlakom, v ktorom už pre vyčerpanú kapacitu nie sú k dispozícii cestovné lístky na bezplatnú prepravu.

vlak, ZSSK Čítajte aj Zrušia vlaky zadarmo alebo budú drahšie lístky? Železnice hovoria o zmenách

Senior railplus

Ak máte 60 rokov, ale nespĺňate podmienky na bezplatnú prepravu, môžete vyskúšať kartu Senior railplus. Za 9,90 eura získate na jeden rok tieto výhody: Vnútroštátne zľavy: 40 % zľava z obyčajného cestovného v 2. triede, zľava viac ako 25 % z obyčajného cestovného v 1. triede, polovičné jednorazové a zľavnené časové cestovné na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice, zľava 40 % v 2. triede a 25 % v 1. triede sa uznáva aj vo vlakoch EuroCity (EC) s príplatkom 1 euro, zľava 40 % v 2. triede a 25 % v 1. triede sa uznáva aj v povinne miestenkových vlakoch SuperCity (SC) s príplatkom 1 euro v 2. triede alebo 3 eurá v 1. triede (obsahuje miesto), výhodnejšie cestovné podľa osobitného cenníka vo vlakoch InterCity.

Zdroj: slovakrail.sk

Ako čo najrýchlejšie získate potvrdenie o dôchodku pre železnice

Pre bezplatné cestovanie vlakom je potrebné železničnej spoločnosti predložiť potvrdenie o poberaní dôchodku, nie však o sume poberaného dôchodku. Takéto potvrdenie vyhotoví Sociálna poisťovňa vždy na počkanie, nie je preto potrebné žiadať potvrdenie listom prostredníctvom pošty, pretože ide o zdĺhavú formu.

Najrýchlejšie potvrdenie o poberaní dôchodku získa penzista návštevou ktorejkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne alebo kontaktovaním Informačno-poradenského centra ústredia. Potvrdenie je tiež možné žiadať telefonicky na bezplatnej linke Sociálnej poisťovne 0800 123 123; elektronicky prostredníctvom formulára pre otázky na webovej stránke www.socpoist.sk, prípadne prostredníctvom elektronickej adresy podatelna@socpoist.sk. V takomto prípade bude potvrdenie zaslané dôchodcovi na adresu domov do troch dní.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

45 debata chyba
Viac na túto tému: #zľavy pre dôchodcov #odvodová úľava #dôchodkové dávky #zľavy na vlak