Ťažké zdravotné postihnutie: Ako žiadať o príspevky a pomoc

Ak máte funkčnú poruchu a potrebujete príspevok, žiadosť adresujte na úrad práce. V prípade odkázanosti žiadajte o sociálnu službu.

, 12.10.2021 08:00
invalid, invalidný, vozík, vozíčkar Foto:
Jednotlivé podmienky uplatnenia nároku na príspevky na kompenzáciu upravuje zákon.

Kto je vlastne ťažko zdravotne postihnutou osobou? Človek, ktorý je dlhodobo telesne alebo duševne znevýhodnený, pričom ťažké zdravotné postihnutie je postihnutie s obmedzením telesných a zmyslových alebo duševných schopností minimálne 50 %. Rozsah týchto nedostatkov určuje takzvaná miera funkčnej poruchy, ktorá sa priraďuje každému ochoreniu individuálne a vyjadruje sa v percentách.

Typy zdravotného postihnutia:

 • Telesné postihnutie – postihnutie pohybových orgánov, trpia ním ľudia so zníženou pohyblivosťou.
 • Zrakové postihnutie – trvalé poruchy zraku (nevidiaci, slabozraké, čiastočne nevidiace osoby a osoby s poruchami bipolárneho videnia).
 • Sluchové postihnutie – poruchy sluchu (čiastočne alebo úplne nepočujúci).
 • Chronické choroby a postihnutia – nevyliečiteľné ochorenia typu cukrovka, celiakia, hemofília, skleróza multiplex a podobne.
 • Mentálne postihnutie – trvalo znížené rozumové schopnosti spôsobujúce zhoršenú výmenu informácií s okolím, problémy so samoobslužnými činnosťami, prípadne s určitými situáciami v spoločnosti.
 • Psychické postihnutie – nevyliečiteľné psychické ochorenia postihujúce citovú stránku, prežívanie, správanie, pričom intelekt postihnutých ostáva nepoškodený.
 • Kombinované zdravotné postihnutia – viaceré druhy postihnutia naraz.
ŤZP, invalidný vozík, ruky, kruh, ochrana Čítajte viac Čo sa ešte mení pre zdravotne postihnutých ľudí?

Posudková činnosť v prípade zdravotného postihnutia

Posudzovanie nepriaznivého zdravotného vzťahu osoby na účely kompenzácie vo forme finančných príspevkov, vyhotovenia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo parkovacieho preukazu osoby s hendikepom sa vykonáva prostredníctvom lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti.

Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného orgánu alebo sociálny pracovník príslušného orgánu, prípadne iní odborníci z oblasti stavebníctva, architektúry, ergoterapie a pomôcok.

Kompenzácia v prípade zdravotného postihnutia

Finančná kompenzácia, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a parkovací preukaz sú kompenzácie, ktoré sa prideľujú na základe miery funkčnej poruchy.

Peňažné príspevky – jednorazové alebo opakované peňažné príspevky od štátu:

 • na osobnú asistenciu,
 • na kúpu, výcvik používania, na úpravu alebo na opravu pomôcky,
 • na kúpu zdvíhacieho zariadenia, na kúpu alebo úpravu osobného motorového vozidla,
 • na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
 • na prepravu,
 • na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
 • na opatrovanie.

Jednotlivé podmienky uplatnenia nároku na peňažné príspevky štátu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím nájdete v zákone 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

dieťa, ťzp, učiteľka, posunková reč Čítajte viac Príspevky na kompenzáciu a ich výška v septembri 2021

Ste odkázaný na pomoc druhých? Žiadajte o sociálnu službu

Osoba s ŤZP je odkázaná na pomoc inej osoby, ak je odkázaná na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách. Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej osoby s ŤZP na pomoc inej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci pri zabezpečovaní starostlivosti o seba, starostlivosti o domácnosť alebo pri realizovaní základných sociálnych aktivít, ktoré vyplývajú z rodičovskej starostlivosti poskytovanej neplnoletej fyzickej osobe rovnakého veku. Osoba s ŤZP je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej osoby je V alebo VI. Účelom opatrovania je zabezpečiť každodennú pomoc osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Čo je účelom osobnej asistencie?
Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. Je určená najmä pre tých, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity. Osobný asistent má pomáhať občanovi s postihnutím vykonávať tie aktivity, ktoré by občan rovnakého veku bez zdravotného postihnutia vykonával bežne sám, bez asistencie a pomoci inej osoby. Miera potrebnej pomoci a každodenné aktivity sú u každého človeka iné, závisí od jeho osobnostných predpokladov, životného štýlu a aktivít.

Vďaka novele zákona o kompenzáciách sa zlepšili podmienky osobných asistentov. Hodinová sadzba je 4,82 eura a bolo úplne zrušené sledovanie príjmu ťažko zdravotne postihnutej osoby. Okrem toho napríklad po novom majú nárok na osobnú asistenciu aj deti s ŤZP v detských domovoch, ale aj ŤZP rodičia pri starostlivosti o dieťa do troch rokov. Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.

ŤZP, parkovací preukaz Čítajte viac Ako vybaviť preukaz osoby s hendikepom a parkovací preukaz
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #ŤZP #sociálna služba #príspevky na kompenzáciu #odkázanosť