Človek, ktorý má priznanú invaliditu, dostáva penziu. Pravidelne

Pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave, ktorý trvá spravidla jeden rok, a o ktorom možno predpokladať, že bude pokračovať ďalej, môžete na základe odporúčania ošetrujúceho lekára požiadať o invalidný dôchodok.

03.05.2022 08:00
rodina, papier, postavičky, ťzp, zťp, invalidný... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kto má nárok?

Poistenec, ktorý súčasne splní tieto podmienky:

  • je invalidný (na základe správ z odborných vyšetrení; o invalidite a o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať rozhoduje posudkový lekár),
  • získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od jeho veku),
  • ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov.

otáznik, smútok, stres, depresia Čítajte viac Invalidita: Aké problémy do nej ženú ľudí? Úrazy to nie sú

K žiadosti treba predložiť viaceré doklady

  • K žiadosti je potrebné doložiť tlačivo Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná (poskytne ho pobočka Sociálnej poisťovne), vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom. Vhodné je doložiť aj aktuálne odborné lekárske nálezy, ktoré dokumentujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje svoju totožnosť platným preukazom totožnosti.
  • Na spísanie žiadosti sú potrebné: doklad o ukončenom vzdelaní alebo potvrdenie školy o tom, odkedy – dokedy trvalo štúdium, vojenskú knižku alebo doklad od príslušnej vojenskej správy o konaní základnej vojenskej služby a vojenského cvičenia, ak ide o muža, rodné listy detí (u žien), v prípade úmrtia detí aj úmrtné listy, u rozvedených žien rozhodnutie súdu o rozvode, ak bolo dieťa umiestnené do ústavu alebo domova, doklad odkedy – dokedy, potvrdenie o všetkých obdobiach v evidencii nezamestnaných občanov do 31. decembra 2000, potvrdenie o všetkých obdobiach poberania podpory v nezamestnanosti od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, potvrdenie (hodnoverný doklad) o období zamestnania (poistenia), ktoré doteraz nebolo preukázané, potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. aprílom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzatvorenú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení, vyplnené a bankou overené tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke, ak poistenec žiada poukazovať dôchodok týmto spôsobom. Pri prvých troch dokladoch stačí, ak ich pri spisovaní žiadosti žiadateľ predloží na nahliadnutie.
muž, invalid, invalidný vozík, rúra Čítajte viac Invalidný dôchodok nedostanete automaticky. Koľko peňazí vám dajú a kedy vám žiadosť zamietnu?

Ako sa určí percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať?

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav trvajúci aspoň jeden rok má v porovnaní so zdravou osobou pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 %. Posudkový lekár posudzuje zdravotný stav žiadateľa o invalidný dôchodok na základe lekárskych správ a nálezov špecialistov. Hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie, tzv. rozhodujúce zdravotné postihnutie, ktorému určí príslušnú percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Každé ďalšie ochorenie môže zvýšiť percento invalidity spolu najviac o 10 %.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #ŤZP #hendikep #invalidita