Kto má nárok na invalidný dôchodok? Ako sa počíta jeho suma? Kedy vám žiadosť zamietnu?

Ak máte dlhodobo zdravotné problémy, môžete zvážiť možnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku.

15.04.2023 07:00
Chorá žena Foto: ,
Ilustračná foto.
debata (2)

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý splní viacero podmienok, a to navyše súčasne. Musí byť invalidný (na základe správ z odborných vyšetrení, o invalidite a o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať rozhoduje posudkový lekár), musí mať odpracovaný potrebný počet rokov (v závislosti od jeho veku) a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov.

Bez akých dokladov sa pri podávaní žiadosti nezaobídete?

K žiadosti je potrebné doložiť tlačivo Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná (poskytne ho pobočka Sociálnej poisťovne) vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom. Vhodné je doložiť aj aktuálne odborné lekárske nálezy, ktoré dokumentujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje svoju totožnosť platným preukazom totožnosti. Na spísanie žiadosti sú potrebné: doklad o ukončenom vzdelaní alebo potvrdenie školy o tom, odkedy – dokedy trvalo štúdium, vojenskú knižku alebo doklad od príslušnej vojenskej správy o konaní základnej vojenskej služby a vojenského cvičenia, ak ide o muža, rodné listy detí (u žien), v prípade úmrtia detí aj úmrtné listy, u rozvedených žien rozhodnutie súdu o rozvode, ak bolo dieťa umiestnené do ústavu alebo domova, doklad odkedy – dokedy, potvrdenie o všetkých obdobiach v evidencii nezamestnaných občanov do 31. decembra 2000, potvrdenie o všetkých obdobiach poberania podpory v nezamestnanosti od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, potvrdenie (hodnoverný doklad) o období zamestnania (poistenia), ktoré doteraz nebolo preukázané, potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. aprílom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzatvorenú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení, vyplnené a bankou overené tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke, ak poistenec žiada poukazovať dôchodok týmto spôsobom. Pri prvých troch dokladoch stačí, ak ich pri spisovaní žiadosti žiadateľ predloží na nahliadnutie.

Ako a kto bude rozhodovať o miere poklesu schopnosti pracovať?

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav trvajúci aspoň jeden rok má v porovnaní so zdravou osobou pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 %. Posudkový lekár posudzuje zdravotný stav žiadateľa o invalidný dôchodok na základe lekárskych správ a nálezov špecialistov. Hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie, tzv. rozhodujúce zdravotné postihnutie, ktorému určí príslušnú percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Každé ďalšie ochorenie môže zvýšiť percento invalidity spolu najviac o 10 %.

V akom prípade mi žiadosť bude zamietnutá?

Ak je miera poklesu schopnosti pracovať do 40 %, poistencovi invalidný dôchodok nepatrí (zamietne sa). Ak je nad 40 %, invalidný dôchodok poistencovi patrí, ak súčasne spĺňa aj podmienku potrebného obdobia dôchodkového poistenia.

Handicapovaný muž Čítajte viac Invalidita či zdravotné postihnutie? Jedno nevylučuje druhé. Na aké dávky a príspevky máte nárok?

Je pri žiadosti o invalidný dôchodok dôležité aj to, koľko rokov mám odpracovaných?

Počet rokov dôchodkového poistenia závisí od veku, v ktorom poistenec bol uznaný za invalidného. Čím je starší, tým viac rokov musí mať odpracovaných. Zákon to stanovuje takto:

  • ak má vek do 20 rokov, na priznanie invalidného dôchodku môže mať odpracovaný menej ako jeden rok,
  • nad 20 rokov do 24 rokov – najmenej jeden rok,
  • nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej dva roky,
  • nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej päť rokov,
  • nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej osem rokov,
  • nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej desať rokov,
  • nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.

Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

Môže invalidný dôchodca pracovať?

Áno, môže pracovať a zároveň poberať invalidný dôchodok. Zákon o sociálnom poistení ani iný právny predpis nezakazuje súčasné poberanie invalidného dôchodku a výkon zárobkovej činnosti.

Ilustračná foto. Foto: SHUTTERSTOCK
Pracujúci dôchodca Ilustračná foto.

Nesúhlasím s rozhodnutím posudkového lekára. Čo môžem urobiť?

Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti o invalidný dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začatia konania. V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba žiadateľovi o dôchodok písomne oznámiť. Ak je miera poklesu schopnosti pracovať menej ako 41 %, ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť o invalidný dôchodok zamietne, o čom vydá písomné rozhodnutie. Žiadateľ má možnosť v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia podať odvolanie ústrediu alebo pobočke Sociálnej poisťovne.

Muž na vozíku Čítajte viac Ako sa posudzuje zdravotné postihnutie? Majú zdravotne postihnuté osoby nárok na invalidný dôchodok?

Ako sa počíta suma invalidného dôchodku?

Sociálna poisťovňa najskôr vypočíta výšku invalidného dôchodku poistenca. Ak má mieru poklesu schopnosti pracovať nad 40 % (čiže najmenej 41 %) a zároveň do 70 %, bude poistenec dostávať toto určené percento z jeho vypočítaného invalidného dôchodku. Ak má poistenec priznanú invaliditu nad 70 %, potom mu patrí celý vypočítaný invalidný dôchodok bez ohľadu na to, o koľko percent prevyšuje jeho invalidita hranicu 70 %.

Príklad: Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia.

Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje** 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia **(7 703 : 365 = 21,1042).

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí takto: 0,7874 × 21,1­042 × 16,4764 = 273,80 eura mesačne.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 32,30 eura mesačne, na 306,10 eura mesačne.

Príklad je len informatívny.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok