Poberanie dôchodku má prísne pravidlá, hovoria jasne, toto robiť nemôžete, lebo oň prídete. Akú úlohu zohráva suma 200 eur?

Od 1. júna 2022 sa predčasný starobný dôchodok vypláca aj počas obdobia, v ktorom má poistenec súčasne nárok aj na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nemocenské, bez ohľadu na to, kedy sa stal dočasne práceneschopný.

12.10.2023 06:00
pomoc, dôchodca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec je ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (tu platia výnimky) týka sa to aj dôchodkového poistenia na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

Poberateľ predčasného starobného dôchodku môže tento dôchodok poberať a súčasne mať uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, ak si z dohody uplatní výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie a príjem z tejto dohody v kalendárnom roku nepresiahne 2 400 eur. Uplatniť výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie si môže len poistenec, ktorému už bol predčasný starobný dôchodok priznaný, teda nie žiadateľ o priznanie predčasného starobného dôchodku.

žena, dôchodkyňa, matka, dcéra Čítajte viac Dôchodok na Slovensku nedostane každý, podmienky sú prísne, prečo je dôležitá suma 430,30 eura

Súbeh nárokov na výplatu

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov.

1. Poistenec, ktorému sa priznáva predčasný starobný dôchodok, už poberá invalidný dôchodok,

  • vypláca sa iba ten dôchodok, ktorý je vyšší a
  • ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si poistenec zvolil.
  • Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.

2. Poistenec, ktorému sa priznáva predčasný starobný dôchodok, už poberá pozostalostný dôchodok (vdovský

  • dôchodok alebo vdovecký dôchodok)
  • v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
  • nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
  • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy pozostalostný dôchodok.

Zánik nároku na dôchodok a jeho výplatu

Ak poistencovi vznikne povinné dôchodkové poistenie zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby po vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku splatného po vzniku povinného dôchodkového poistenia, ak nie je ďalej uvedené inak.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku vznikne odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. Výplata predčasného starobného dôchodku sa obnoví na žiadosť.

žena za stolom Čítajte viac Menia sa podmienky pri priznávaní predčasného dôchodku, 375,10 eura už nebude stačiť. Čo treba ešte splniť?

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku po 30. júni 2018 nezanikne, ak poberateľ predčasného starobného dôchodku bude vykonávať činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, z ktorej si uplatnil výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie, a to dovtedy, kým príjem z tejto dohody v kalendárnom roku nepresiahne 2 400 eur.

Ak príjem z tejto dohody presiahne v kalendárnom roku sumu 2 400 eur, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne od výplatného termínu dôchodku splatného v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol tento príjem presiahnutý.

Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku?
Video
Zdroj: TV Pravda

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku vznikne opätovne od výplatného termínu dôchodku splatného v januári nasledujúceho kalendárneho roka. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku ale nevznikne, ak bude poistenec dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti (napríklad z inej dohody, či pracovného pomeru alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #odchod do dôchodku #odchod do penzie