Vdovský dôchodok nie je celá penzia po zomretom. Pozrite sa, ako sa počíta jeho výška. Kto dostáva najviac?

Suma pozostalostnej penzie sa počíta z dôchodku zomretého alebo z dôchodku, na ktorý by mal zomretý nárok v čase smrti.

06.03.2024 06:00
seniorka, frustrácia, vdova Foto:
Ilustračné foto,
debata (1)

Suma vdovského dôchodku je 60 % sumy dôchodku zomretého manžela, na ktorý mal alebo by mal nárok ku dňu smrti. „Jej suma závisí od sumy starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý zomretý manžel poberal, alebo od sumy dôchodku, na ktorý by mal nárok,“ uvádza Sociálna poisťovňa. Pozor však, platí, že pozostalostný dôchodok dostane vdova alebo vdovec v plnej sume len vtedy, ak sami nemajú nárok na iný dôchodok. V prípade, že poberajú nejaký iný dôchodok, budú v plnej sume dostávať vyšší dôchodok. Z toho nižšieho im bude Sociálna poisťovňa vyplácať polovicu. Ak je suma dôchodku, ktorý už vdova alebo vdovec poberajú, nižšia ako suma vdovského dôchodku, dostanú vdovský dôchodok v plnej sume a iný dôchodok v polovičnej.

Výška pozostalostnej penzie závisí od toho, koľko rokov bolo odvádzané dôchodkové poistenie, a od výšky hrubých zárobkov (hrubej mzdy), ktoré za svoj pracovný život zomretý získal. Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne vopred, vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne. Výplatný termín určí Sociálna poisťovňa. Dôchodková dávka vám bude vyplácaná na účet, ktorý žiadateľ uvedie pri spisovaní žiadosti o dôchodok, možné je však aj vyplácanie v hotovosti. Ak je niekto umiestnený v zariadení sociálnych služieb, dôchodok bude poukazovaný prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak osoba nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku.

Suma vdovského dôchodku je 60 % starobného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti, invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti, alebo predčasného starobného dôchodku priznaného zomretému manželovi.

vdova, smutná, smútok, strata Čítajte viac Vdovský dôchodok sa nepriznáva doživotne. Kedy vám zoberú túto penziu a čo nesmiete urobiť, ak ju chcete poberať?

Suma vdovského dôchodku po manželovi, ktorý zomrel po 31. decembri 2012 a ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dňa jeho smrti, ak k úmrtiu došlo pred dovŕšením dôchodkového veku, je 60 % predčasného starobného dôchodku, na ktorý mal zomretý manžel nárok v deň smrti. Suma predčasného starobného dôchodku sa určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku, ktorá sa vyplácala ku dňu zániku nároku na jeho výplatu, sa pripočíta zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané po priznaní predčasného starobného dôchodku a pripočítajú sa sumy zvýšení. Takto určená suma sa zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní pred dňom, ku ktorému získal 40 odpracovaných rokov, a o 0,3 % za každých začatých 30 dní odo dňa, ku ktorému získal 40 odpracovaných rokov, počas ktorých sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal.

Ak zomretý manžel poberal predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku naň, zomrel v deň dovŕšenia dôchodkového veku alebo neskôr, suma vdovského dôchodku je 60 % zo sumy starobného dôchodku, ktorý sa určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku, ktorá sa vyplácala ku dňu zániku nároku na jeho výplatu, sa pripočíta zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané po priznaní predčasného starobného dôchodku a pripočítajú sa sumy zvýšenia. Takto určená suma sa zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní pred dňom, ku ktorému získal 40 odpracovaných rokov, a 0,3 % za každých začatých 30 dní odo dňa, ku ktorému získal 40 odpracovaných rokov, počas ktorých sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal.

Ak k úmrtiu manžela došlo pred 1. januárom 2013 a zomretý manžel mal priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do dňa jeho smrti, môže vdova požiadať o nový výpočet vdovského dôchodku. Suma vdovského dôchodku bude 60 % zo sumy predčasného starobného dôchodku (resp. starobného dôchodku), ktorá sa určí rovnakým spôsobom ako v prípadoch, ak k úmrtiu manžela došlo po 31. decembri 2012. Nárok na výplatu vdovského dôchodku v novej sume po manželovi, ktorý zomrel pred 1. januárom 2013, vzniká odo dňa podania žiadosti o nový výpočet vdovského dôchodku, najskôr však od 1. januára 2013. O novej sume vdovského dôchodku sa rozhodne do 90 dní od začatia konania.

Suma vdovského dôchodku je 60 %, resp. 70 %, ak manžel zomrel pred 30. júnom 1964, zo sumy starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov, na ktorý mal alebo by mal zomretý manžel nárok ku dňu smrti, ak zomretý manžel v čase smrti poberal čiastočne invalidný dôchodok a nebol zamestnaný, vdovský dôchodok sa určí ako 60 %, resp. 70 % zo sumy invalidného dôchodku, na ktorú by mal zomretý manžel nárok, keby bol v čase smrti invalidný, alebo ak zomretý manžel v čase smrti poberal invalidný dôchodok a bol zamestnaný, vdovský dôchodok sa určí ako 60 % zo sumy invalidného dôchodku, na ktorú by mal zomretý manžel nárok pri novom vymeraní invalidného dôchodku. O nové vymeranie invalidného dôchodku musí vdova požiadať.

žena, dôchodkyňa, seniorka, mladá žena, matka s dcérou Čítajte viac Po smrti manžela sa vypláca dôchodok, nie však vždy. Kto nemá nárok? A treba oň žiadať?

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Zomretý manžel, ktorý nebol poberateľom žiadneho dôchodku, zomrel 4. januára 2024. K tomuto dňu získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdove vznikol nárok na vdovský dôchodok od 4. januára 2024. Ku dňu smrti získal 7 988 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, keď by dovŕšil dôchodkový vek, predstavuje 4 635 dní, spolu to je 12 623 dní, to znamená 34,5836 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (12 623 : 365 = 34,5836). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,6565. Aktuálna dôchodková hodnota 2024 je 17,7688 eura.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mal zomretý manžel nárok od 4. januára 2024, sa určí takto: 0,6565 × 34,5­836 × 17,7688 = 403,50 eura mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor). Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 403,50 = 242,10 eura mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Ak po uvedenom zomretom manželovi vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov a ich úhrnná suma presiahne sumu dôchodku, na ktorý by mal nárok ku dňu smrti, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži. Suma vdovského dôchodku sa od 4. januára 2024 zvýšila o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 35,20 eura mesačne, na 277,30 eura mesačne.

Príklad č. 2

Manžel zomrel 4. januára 2024. Pretože bol poberateľom starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdove nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti poberal zomretý manžel starobný dôchodok v sume 419,20 eura mesačne. Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 419,20 = 251,60 eura mesačne. Suma dôchodku sa odo dňa priznania dôchodku nezvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku ani o percento určené podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 210/2023 Z. z., teda o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku, keďže suma vdovského dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného starobného dôchodku zomretého. Ak po uvedenom zomretom manželovi vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov a ich úhrnná suma presiahne sumu dôchodku, na ktorý by mal nárok ku dňu smrti, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.

uzi Čítajte viac Zdravotne znevýhodnení seniori dostanú ďalší príspevok. Žiadosti si už môžu posielať

Príklad č. 3

Zomretá manželka, ktorá nebola poberateľkou žiadneho dôchodku, zomrela 4. januára 2024. K tomuto dňu získala počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdovcovi vznikol nárok na vdovecký dôchodok od 4. januára 2024. Ku dňu smrti zomretá manželka získala 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, keď by dovŕšila dôchodkový vek, predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261).

Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota 2024 je 17,7688 eura. Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mala zomretá manželka nárok od 4. januára 2024, sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 17,7688 = 706,20 eura mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor). Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 706,20 = 423,80 eura mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Ak po uvedenej zomretej manželke vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov a ich úhrnná suma presiahne sumu dôchodku, na ktorý by mala nárok ku dňu smrti, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.

Suma vdoveckého dôchodku sa od 4. januára 2024 zvýšil o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 61,50 eura mesačne, na 485,30 eura mesačne.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #vdova #vdovec #vdovecký dôchodok #pozostalostná penzia #vdovská penzia