Po smrti manžela sa vypláca dôchodok, nie však vždy. Kto nemá nárok? A treba oň žiadať?

Účelom vdovského či vdoveckého dôchodku je zabezpečiť pozostalej manželke či manželovi príjem v prípade úmrtia jej manžela či manželky. Vdovský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Vypláca sa pravidelne každý mesiac.

20.10.2023 06:00
žena, dôchodkyňa, seniorka, mladá žena, matka s... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nárok na vdovský dôchodok

Ak manžel odvádzal poistné do Sociálnej poisťovne (bol zamestnaný alebo si platil poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne, či ho za neho, v určitých prípadoch, odvádzal štát) a ku dňu smrti získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, v prípade jeho úmrtia pozostalej manželke vznikne nárok na vdovský dôchodok. Rovnako v prípade, ak zomrel v dôsledku pracovného úrazu či choroby z povolania.

Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku?
Video
Zdroj: TV Pravda

Za vdovu po zomretom mužovi sa považuje žena, ktorá bola s daným mužom zosobášená. Nárok si teda môžete uplatniť len v prípade, že ste s partnerom mali uzavreté manželstvo.

Nárok neovplyvňuje dĺžka trvania manželského zväzku, neskúma sa spoločné žitie manželov či spolužitie v jednej domácnosti ani či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu alebo nie.

Nárok na vdovský dôchodok vám vzniká, ak ste vdova po manželovi, ktorý

 • ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok,
 • ku dňu smrti nepoberal niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok,
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
 • ku dňu smrti nepoberal starobný, predčasný starobný či invalidný dôchodok, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok.

Ak ste žili so zomretým mužom ako druhovia bez uzavretia manželstva a máte spoločné deti, tie si môžu uplatniť nárok na sirotský dôchodok.

Nárok na vdovský dôchodok vám nevzniká, ak ste sa so zomretým manželom rozviedli či ste so zomretým mužom žili ako družka, a to i v prípade dlhého spolužitia a spoločných detí.

Odkedy vzniká nárok na vdovský dôchodok?

Nárok na vdovský dôchodok vzniká dňom smrti manžela, teda dňom, ktorý je uvedený v úmrtnom liste ako deň úmrtia. V prípade nezvestného je to deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho.

Ako požiadať o dôchodok

O dôchodok požiadate v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde spíšete žiadosť o priznanie vdovského dôchodku.

Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme na stránke Sociálnej poisťovne. Tu si môžete vybrať konkrétnu pobočku (pracovisko) podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.

Po rezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.

Následne sa dostavíte na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska.

Predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili, a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti.

Zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne (ktorý vám bol pridelený Rezervačným systémom) spíše s vami cez elektronický formulár Žiadosť o vdovský dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení, ktoré ste predložili.

Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti.

dôchodkyňa, žena, laptop, notebook, zamýšľanie Čítajte viac Vyplácanie pozostalostného dôchodku má prísne pravidlá. Niekto ho nedostane vôbec, niekomu ho po dvoch rokoch zoberú, vybraným ľuďom ho ale vrátia

Ako sa tento dôchodok vypláca

 • Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne vopred, vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne.
 • Výplatný termín vám určí Sociálna poisťovňa.
 • Dôchodková dávka vám bude vyplácaná na účet, ktorý ste uviedli pri spisovaní žiadosti o dôchodok, vyplácaná môže byť aj v hotovosti.
 • Ak ste umiestnená v zariadení sociálnych služieb, dôchodok vám bude poukazovaný prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania dôchodku.

Aké doklady potrebujete:

ak zomretý manžel poberal dôchodok a už nepracoval, treba predložiť nasledujúce doklady:

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas,
 • sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, ak bolo manželstvo uzatvorené v cudzine a nie je zapísané v osobitnej matrike,
 • úmrtný list manžela, ak manžel zomrel v cudzine a úmrtie nie je zapísané v osobitnej matrike.

Rodné listy detí:

 • ak bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, predložíte rozhodnutie príslušného orgánu o jeho prevzatí,
 • v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku predložíte aj úmrtný list alebo výpis z matriky,
 • v prípade, ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa).

Ak zomretý manžel ešte pracoval a nepoberal dôchodok, je potrebné doložiť i nasledujúce doklady:

 • doklad o ukončení vzdelania zomretého (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo jeho štúdium, ktoré nebolo ukončené),
 • poistenci narodení od roku 1963 potrebujú aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou o trvaní vojenskej služby,
 • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Každé konanie a posudzovanie žiadosti je individuálne, a preto môžu byť potrebné aj ďalšie doklady, podľa toho, aké skutočnosti treba ešte dokladovať. Poradí vám zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne.

Sirotský dôchodok je možné vybaviť len pre nezaopatrené dieťa do 26. roku života, ktoré študuje alebo pre zlý zdravotný stav nemôže študovať ani vykonávať zárobkovú činnosť (podrobnejšie v časti: Sirotský dôchodok). Ak spĺňa maloleté dieťa podmienky pre získanie nároku na sirotský dôchodok, žiadosť o sirotský dôchodok môžete podávať vy pod rodným číslom maloletého dieťaťa.

Lehota na rozhodnutie

Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní.

Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku).

Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú.

V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Dôchodok vám môže byť vyplácaný aj preddavkovo, ale len po splnení podmienok nároku na vdovský dôchodok, je však potrebné ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

dôchodcovia, dôchodky, notebook, laptop, počítač, usmiati dôchodci Čítajte viac Pravidlá vyplácania dôchodkov sa zmenili. Týka sa to aj vás? Čo treba splniť, aby ste ho dostali?

Aká bude výška vdovského dôchodku

Suma vdovského dôchodku je 60 % sumy dôchodku zomretého manžela, na ktorý mal alebo by mal nárok ku dňu smrti.

Jej suma závisí od sumy starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý zomretý manžel poberal alebo od sumy dôchodku, na ktorý by mal nárok.

Vdovský dôchodok v plnej sume dostanete len vtedy, ak sama nemáte nárok na iný dôchodok. V prípade, že poberáte nejaký iný dôchodok, budete v plnej sume dostávať vyšší dôchodok. Z toho nižšieho vám bude vyplácaná polovica. Ak je suma dôchodku, ktorý už poberáte, nižšia ako suma vdovského dôchodku, dostanete vdovský dôchodok v plnej sume a iný dôchodok v polovičnej.

Ako sa vypočítava suma

Podľa toho, koľko rokov bolo odvádzané dôchodkové poistenie a podľa výšky hrubých zárobkov (hrubej mzdy), ktoré za svoj pracovný život zomretý získal.

Ako dlho budete dôchodok dostávať

Nárok na výplatu vdovského dôchodku trvá väčšinou dva roky od smrti manžela.

Po dvoch rokoch možno vdovský dôchodok poberať len v nasledujúcich prípadoch:

 • ak vdova dovŕšila dôchodkový vek (v prípade, ak neuzavrie nové manželstvo),
 • ak sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, alebo bolo toto dieťa v rodine zomretého vychovávané. Môže tak ísť aj o vlastné dieťa vdovy či jej osvojené dieťa alebo ak bolo dieťa vdove alebo zomretému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva,
 • ak je vdova invalidná a jej schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 percent,
 • ak vychovala aspoň tri deti alebo
 • ak dovŕšila aspoň 52 rokov a vychovala dve deti.
 • ak dovŕšila aspoň 57 rokov a vychovala jedno dieťa.

Kedy zaniká vdovský dôchodok

Vdovský dôchodok vám zanikne v prípade,

 • ak uzavriete nové manželstvo alebo
 • ak ste úmyselným trestným činom spôsobili smrť manžela, a to dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.
 • Nárok na výplatu vdovského dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý vdovský dôchodok alebo jeho časť patrili.

Môže sa výplata dôchodku obnoviť?

Áno. Ak vám zanikne nárok na výplatu vdovského dôchodku z dôvodu uplynutia dvoch rokov (či z dôvodu, že ste prestali spĺňať niektorú z podmienok), no po čase začnete opäť niektorú z podmienok spĺňať, nárok na výplatu vdovského dôchodku sa vám obnoví.

Ako treba požiadať o obnovenie?

O uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku požiadate Sociálnu poisťovňu neformálnou žiadosťou (listom). V žiadosti uvediete meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a skutočnosť, že žiadate o uvoľnenie výplaty pozostalostnej dávky. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že ste naďalej vdovou po zomretom manželovi (že ste sa znovu nevydali), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

O uvoľnenie výplaty dôchodku požiadate v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska. Žiadosť o obnovenie výplaty dôchodku spolu s čestným vyhlásením môžete aj zaslať poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8, 813 63 Bratislava alebo elektronicky (ak využívate elektronický občiansky preukaz – eID) cez www.slovensko.sk

V prípade, že si potrebujete overiť, ako je to vo vašom konkrétnom prípade, kontaktujte Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

žena, okno, vdova Čítajte viac Kto dostane vdovský dôchodok navždy a komu ho po dvoch rokoch zoberú?

Príklady: Aký pozostalostný dôchodok dostanete?

Príklad 1: Pán Karol zomrel vo veku 67 rokov, bol poberateľom starobného dôchodku, ten dostával v sume 459,20 eura. Manželka pána Karola nepoberala zatiaľ žiadny dôchodok. Suma jej vdovského dôchodku sa vypočíta ako 60 % zo 459,20 eura. Vdovský dôchodok bude dostávať vo výške 275,52 eura.

Príklad 2: Pán Jozef poberal starobný dôchodok vo výške 500 eur. Jeho právoplatná manželka poberá dôchodok vo výške 400 eur. Vdovský dôchodok jej vychádza ako 60 % z 500 eur, čo predstavuje sumu 300 eur. Ak má Jozefova manželka splnené všetky podmienky na poberanie starobného a vdovského dôchodku, tak vyšší dôchodok bude dostávať v plnej sume a nižší sa skráti na polovicu. V prípade Jozefovej manželky je to tak, že bude dostávať plnú výšku starobného dôchodku 400 eur a k tomu sa jej pripočíta vdovský – polovica z 300, čiže 150 eur. Výška jej dôchodku bude teda 550 eur.

Príklad 3: Pani Alžbeta zomrela v dôchodkovom veku, poberala penziu vo výške 414 eur. Jej pozostalý manžel tiež dostáva penziu, a to vo výške 340,50 eura. Výška vdoveckého vychádza ako 60 % z 414, teda 248,2 eura. Jeho starobný dôchodok je vyšší, preto mu ostáva v plnej výške a deliť na polovicu sa bude vdovský dôchodok, čiže 124,10 eura. Výška jeho dôchodku bude teda 340,50 + 124,10 eur = 464,60 eura.

Príklad 4: Pán Juraj za svoj život nepoberal žiadny dôchodok. Ku dňu svojej smrti získal dostatočný počet rokov na poberanie invalidného dôchodku. Z toho dôvodu mu vznikol nárok na poberanie dôchodku. Tento dôchodok vypočíta Sociálna poisťovňa vo výške 453 eur. Vdovský dôchodok bude jeho manželka poberať ako 60 % z 453, čo predstavuje sumu 271,80 eura.

Príklad 5: Pán Andrej zomrel a poberal dôchodok vo výške 600 eur. Jeho manželka však dôchodok nikdy nepoberala, ale požiadala o vdovský. Vypočíta sa jej ako 60 % zo 600 eur. Andrejova manželka dostane vdovecký dôchodok 360 eur.

Príklad 6: Pani Anna zomrela vo veku 65 rokov. Poberala dôchodok v sume 710 eur. Jej dcéra ešte nedovŕšila 18 rokov a stále študuje na strednej škole. Má nárok na sirotský dôchodok. Ten sa vypočíta ako 40 % z dôchodku jej matky. Čiže 40 % zo 710 eur, čo predstavuje sumu 284 eur. príklady sú informatívne

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #pozostalostná penzia #nárok na vdovský dôchodok