Darovaciu zmluvu zrušiť môžete. Aj tú s vecným bremenom v podobe dožitia darcu v darovanom dome

Väčšinu zmlúv zákon pri splnení podmienok zrušiť povoľuje. Patrí medzi ne aj tá, na základe ktorej vzniklo vecné bremeno v podobe dožitia darcu v darovanej nehnuteľnosti. Zároveň treba vymazať takéto darovanie z listu vlastníctva. Dohodnúť sa na tom musia však obe zmluvné strany.

11.05.2023 08:00
práca, stretnutie, míting, darovacia zmluva Foto:
Ilustračné foto.
debata

Oprávnený z vecného bremena a povinný majú zákonnú možnosť vecné bremeno zrušiť, potrebná je k tomu zmluva o zániku vecného bremena. Tá by mala byť uzavretá medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena.

Bližšie náležitosti tejto zmluvy zákon neuvádza, odporúčame však uviesť napríklad, či sa strany dohodli na odplatnom alebo bezodplatnom zániku vecného bremena, dôvod zrušenia vecného bremena, ktorá strana bude znášať náklady spojené s výmazom vecného bremena z katastra nehnuteľností, či kto a kedy podá návrh na vklad.

K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je však potrebné aj povolenie vkladu príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, ako vyplýva z § 151p Občianskeho zákonníka („Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.“) Okrem uzavretia zmluvy je tak potrebné aj podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, ktorým sa bude žiadať výmaz vecného bremena.

Katastrálny zákon v § 42 ods. 3 výslovne uvádza, na ktorých dokumentoch predkladaných katastru nehnuteľností sa vyžaduje overený podpis. Pri zániku vecného bremena sa vyžaduje na zmluve overenie podpisu oprávneného z vecného bremena.

Video
Právnička Jana Alušíková (advokátska kancelária MPH) o darovaní a darovacích zmluvách - publikované 13. 11. 2020.
rodina, šťastná rodina, rodičia, deti Čítajte viac Ako sa dá žiť ďalej v byte, ktorý darujete deťom + Návod, ako napísať darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena

Vzor: Zánik zmluvy o vecnom bremene doživotného užívania:

Zmluva o zániku vecného bremena doživotného užívania uzatvorená podľa § 151p Občianskeho zákonníka:

Oprávnený z vecného bremena:

meno, adresa, rodné číslo (ďalej len „oprávnený z vecného bremena“)

Povinný z vecného bremena:

meno, adresa, rodné číslo, (ďalej len „povinný z vecného bremena“)

vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto

Zmluvu o zrušení vecného bremena doživotného užívania

Povinný z vecného bremena je na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa 1. 2. 2015 vlastníkom nehnuteľného majetku: byt na …ulici, súpisné číslo .., PSČ, mesto, zapísaného na Okresnom úrade …,
katastrálny odbor, LV č. …, okres …, katastrálne územie…

Zmluvou o prevod nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa … bolo zároveň v prospech oprávneného z vecného bremena zriadené vecné bremeno spočívajúce v jeho práve doživotného bývania a užívania vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti.

Dôvody, ktoré viedli k zriadeniu vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena pominuli, oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno zriadené zmluvou o prevod nehnuteľnosti sa dňom podpísania tejto zmluvy zrušuje.

Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno sa zrušuje bezplatne. Právne účinky zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nastanú vkladom do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad do katastra na základe tejto zmluvy podá povinný z vecného bremena do 1 týždňa od podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami.

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich práva a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

dátum, miesto a podpis povinného a overený podpis oprávneného

zmluva, podpis, pero Čítajte viac Oplatí sa viac napísať závet alebo darovať nehnuteľnosť deťom? Každý spôsob má výhody

Ako sa píše návrh na vklad do katastra

Uvedie sa označenie návrhu: Návrh na vklad zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností

Uvedie sa adresa príslušného okresného úradu – katastrálneho od­boru

Uvedie sa meno, adresa, dátum narodenia a rodné číslo navrhovateľa

V texte návrhu je potrebné popísať, prečo navrhovateľ žiada o zaniknutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Napríklad: „Ja navrhovateľ… som účastníkom zmluvy o zrušení vecného bremena zo dňa … na základe ktorej došlo medzi mnou ako oprávneným z vecného bremena a mojou dcérou …, rodenou …, ako povinnou z vecného bremena, k zrušeniu vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania nehnuteľnosti Vecné bremeno bolo zriadené na základe darovacej zmluvy, uzavretej… ktorou sme ja, navrhovateľ a moja manželka …, darovali dcére … nehnuteľnosť. Nehnuteľnosť, ktorá bola mnou a mojou manželkou dcére darovaná a vo vzťahu ku ktorej došlo zároveň k zriadeniu práva doživotného užívania v prospech mňa a mojej manželky, je zapísaná na LV č. … nachádzajúca sa v okrese .., nachádzajúca sa v katastrálnom území: …c, vedené na katastri....."

„Manželka … ako darkyňa a oprávnená z vecného bremena zomrela dňa … Podľa § 151p ods. 4 Občianskeho zákonníka ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu teda vo vzťahu k … zaniklo zo zákona jej smrťou dňa … Dôkaz: – úmrtný listu … Ja ako druhý darca a oprávnený z vecného bremena som sa po manželkinej smrti presťahoval do inej nehnuteľnosti, kde mám aj trvalý pobyt (prikladám overenú fotokópiu potvrdenia o trvalom pobyte). V nehnuteľnosti darovanej dcére už žiť nechcem a súhlasím s jej predajom, a preto som s dcérou uzavrel zmluvu o zrušení vecného bremena.“

„Navrhujem, aby po preskúmaní kataster vydal rozhodnutie, ktorým sa vklad zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, zriadeného zmluvou zo dňa … v prospech …, povoľuje.“

Prílohy: Zmluva o zrušení vecného bremena uzavretá podľa § 151p ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, originál úmrtného listu …, overená fotokópia potvrdenia o trvalom pobyte …, správny poplatok v hodnote 66 eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovacia zmluva #vecné bremeno #darovanie nehnuteľnosti