Vdovský či vdovecký dôchodok: Po úmrtí jedného z manželov

Prvým krokom k vdovskému či vdoveckému dôchodku je žiadosť. Čo k nej potrebujete a aká bude výška vašej pozostalostnej penzie? Ako dlho na ňu budete mať nárok?

04.08.2021 09:00
žena, bolesť, smútok, trúchlenie Foto:
Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manžela/manželky.
debata

Nárok na pozostalostnú dávku má vdova/vdovec po manželovi/manželke, ktorý/ktorá

  • ku dňu smrti poberal/a starobný, invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný dôchodok,
  • ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo
  • ku dňu smrti získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, alebo
  • zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (to znamená, že zomretý/zomretá manžel/ka nemusel/a získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia – zamestnania).

Po splnení týchto podmienok u zomretého/zom­retej vdova/vdovec poberá dôchodok minimálne jeden rok, ak sa nevydá/neožení.

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manžela/manželky (uvedenom v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho/mŕtvu).

Ako dlho možno poberať vdovský/vdovecký dôchodok?
Možno ho poberať počas jedného roka od smrti manžela/manželky. Po uplynutí jedného roka trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok:

  • stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (teda vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
  • je invalidná/inva­lidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %,
  • vychovala/vycho­val aspoň tri deti,
  • dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti,
  • dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.

Môže sa po čase obnoviť výplata tejto dávky?
Áno. Ak vdove/vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku, pretože uplynie jeden rok a prestane spĺňať niektorú z uvedených podmienok a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku sa jej/mu obnoví. O uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom) ústredie Sociálnej poisťovne, v ktorom žiadateľ uvedie meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a skutočnosť, že žiada o uvoľnenie výplaty pozostalostnej dávky. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou/vdovcom po zomretom/zomretej manželovi/manželke (že sa napr. znovu nevydala/neoženil), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
smútok, skľúčenosť, budúcnosť Čítajte viac Pozostalostná penzia: Dostanete 60 % alebo polovicu?

Prvým krokom je žiadosť

Žiadosť: konanie o priznanie pozostalostnej penzie sa začína písomnou žiadosťou na predpísanom tlačive. V čase koronakrízy nie je možné osobne spisovať žiadosť. Sociálna poisťovňa preto odporúča, aby si žiadateľ v takomto prípade preveril aktuálny režim fungovania miestne príslušnej pobočky cez Covid semafor, na jej webovej stránke, prípadne kontaktoval priamo pobočku telefonicky alebo e-mailom a dohodol si ďalší postup.

V „oranžových“ a „červených“ pobočkách (podľa aktuálnej situácie aj v ďalších určených) si poistenec dohodne termín (deň, hodinu), keď príde osobne do pobočky podpísať vyplnenú žiadosť o dôchodok. Tú pripraví zamestnanec pobočky SP po vzájomnej telefonickej komunikácii a na základe žiadosti o spísanie žiadosti o dôchodok, ktorú poistenec zaslal.

Údaje a doklady: tlačivo si vyžaduje identifikačné údaje manželov a údaje, ktoré majú priamy vplyv na nárok a výšku dôchodku. Ak presne neviete, čo potrebujete, obrátiť sa môžete na poisťovňu cez jej bezplatnú linku 0800 123 123 alebo môžete priamo zájsť do svojej pobočky.

Predložiť musíte originály alebo úradne overené kópie rôznych dokladov: ide predovšetkým o nasledovné doklady: občiansky preukaz alebo cestovný pas, sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, úmrtný list manžela/ky, doklad o ukončení vzdelania zomretého manžela/ky (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne), pozostalá manželka predkladá vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti, doklad či potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie.

Ako dlho trvá konanie: aby nárok na pozostalostný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo spravidla konanie predĺži. Sociálna poisťovňa musí rozhodnúť do 60 dní od podania žiadosti, ale v mimoriadne zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní, musí to však žiadateľovi písomne oznámiť.

žena, smútok, vdova, trúchlenie Čítajte viac Pozostalostné penzie v otázkach a odpovediach. Ako je to u rozvedených ľudí?

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #otázky a odpovede #vdovecký dôchodok #pozostalostná penzia