Kto a aké daňové zvýhodnenia si môže uplatniť?

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi uplatniť nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na jeho manželku alebo manžela, uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa, uplatnenie zamestnaneckej prémie za splnenia zákonom vymedzených podmienok alebo si možno znížiť základ dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

28.03.2023 14:00
muž, žena, počítač, laptop, daňové priznanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Ak podávate daňové priznanie, núka sa vám možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane. Daňovník má nárok na jej uplatnenie len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Ak je základ dane daňovníka v roku 2022 rovný alebo je nižší ako 20 235,97 eura, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 4 579,26 eura.

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 235,97 eura, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 638,25 eura a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom

  • starobného dôchodku,
  • vyrovnávacieho príplatku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • starobného dôchodkového sporenia,
  • výsluhového dôchodku,

alebo ak bol poberateľom dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia.

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok ani daňovník, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane stanovená pre zdaňovacie obdobie.

daňové, priznanie, dane, odvody, peniaze Čítajte viac Koniec marca sa blíži, nezabudnite na dane

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

  • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
  • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
  • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
  • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Ako sa vypočíta nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2022 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 38 553,01 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

4 186,75 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem

rozdiel medzi sumou 4 186,75 eura a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 186,75 eura

nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 4 186,75 eura

Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2022 vyšší ako 38 553,01 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

rozdiel medzi sumou 13 825 eur (63,4-násobok platného životného minima, ktoré k 1.1.2022 pred­stavuje sumu 218,06 eura) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

rozdiel medzi sumou 13 825 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

rodina, dane, dieťa, manželia Čítajte viac Lehota na podanie daňového priznania sa kráti

Výpočet vlastného príjmu manželky

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť.

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba: príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, 13. dôchodok, príplatok k dôchodku politickým väzňom príspevok športovému reprezentantovi, kompenzačný príspevok baníkom.

Materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry a pod. sa započítavajú do úhrnu príjmov manželky a majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú si bude manžel uplatňovať na manželku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňový bonus #daňové prizanie #daňové zvýhodňovanie