Od čoho sa odvíja výška dávky v nezamestnanosti a ako sa počíta? Pozrite si príklady

Vznikol vám nárok na dávku v nezamestnanosti a chcete si vypočítať jej približnú výšku?

19.07.2023 06:00
žena, práca, nezamestnanosť Foto:
Ilustračné foto.
debata
 • Od vašej hrubej mzdy za posledné dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Zjednodušene možno povedať, že výška dávky bude približne polovica vášho hrubého mesačného príjmu, resp. jeho priemeru za dva roky pred tým, ako ste sa zaevidovali na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Výška dávky v nezamestnanosti na jeden deň je 50 % denného vymeriavacieho základu. To znamená, že ak ste napríklad dva roky pred zaevidovaním sa zarábali 1 000 eur mesačne (hrubá mzda), vaša dávka v nezamestnanosti v roku 2023 by mala byť približne 500 eur.
Nezamestnanosť na Slovensku klesla na historické minimum
Video
Zdroj: TV Pravda

Výška dávky v nezamestnanosti

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ). Výška dávky v nezamestnanosti = DVZ x 50 % x počet dní v danom mesiaci, za ktorý patrí dávka. Suma dávky sa zaokrúhli na 10 eurocentov na­hor.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti určená z maximálneho DVZ
Obdobie vzniku nárok na DVN od-do Všeobecný vymeriavací základ Suma maximálneho DVZ Maximálna výška dávky za 30 dní Maximálna výška dávky za 31 dní
01.07.2023 – 30.06.2024 15648 85,7425 1 286,20 1 329,10
01.07.2022 – 30.06.2023 14532 79,6274 1194,5 1234,3
01.07.2021 – 30.06.2022 13596 74,4987 1117,5 1 154,80

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Denné vymeriavacie základy, teda príjmy, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti v rozhodujúcom období, sa sčítajú a vydelia sa počtom dní rozhodujúceho obdobia (do tohto počtu dní sa nezapočítavajú dni neplatenia poistného), suma DVZ sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.

kríza, počítanie, domov Čítajte viac Podpora v nezamestnanosti je vyššia. Kto má na ňu nárok?

DVZ = súčet vymeriavacích základov: počet dní rozhodujúceho obdobia

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti

Maximálny DVZ vychádza zo všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý sa mení vždy k 1. júlu daného roka:

 • Od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka je vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom tomu kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti,
 • od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka je vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom tomu kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Maximálny DVZ= DVZ je najviac vo výške určenej ako podiel 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu a čísla 365. DVZ max = 2 x VVZ : 365

Maximálna výška dávky je vypočítaná z maximálneho DVZ podľa: DVZ max = 2 x VVZ : 365

Výpočet sumy dávky v nezamestnanosti bez základu

Dávka v nezamestnanosti sa vypočíta z takzvanej konštanty vtedy, ak poistenec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti.

Určenie konštanty vychádza z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu, ktorý je vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Konštanta = 1/12 VVZ x 50.

Výška dávky v nezamestnanosti určená z tzv. konštanty, ak bol žiadateľ zaradený do evidencie na úrade práce v mesiaci, ktorý má 30 dní
Obdobie vzniku nároku na DvN od – do VVZ Konštanta (50 % 1/12 VVZ) DVZ z konštanty Výška dávky za 30 dní Výška dávky za 31 dní
01.01.2023 – 31.12.2023 14532 605,5 20,1834 302,8 312,9
01.01.2022 – 31.12.2022 13596 566,5 18,8834 283,3 292,7
01.01.2021 – 31.12.2021 13104 546 18,2 273 282,1

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Výplata dávky

Dávka sa poskytuje za kalendárne dni (nie za pracovné) a vypláca sa mesačne pozadu v lehote určenej Sociálnou poisťovňou.

Dávky sa poukazujú na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky určený príjemcom dávky, inak v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky alebo na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky, ak príjemca dávky adresu neurčil.

žena, práca, nezamestnanosť Čítajte viac Nezamestnaní dostanú o 100 eur viac. Kto má na tieto peniaze nárok a čo sa ešte zvýši?

Ak chcete zmeniť spôsob výplaty dávky alebo ste si dávku nevyzdvihli na pošte, použite formulár, ktorý nájdete na stránkach Sociálnej poistenie.

Kedy sa bude dávka v nezamestnanosti vyplácať?

 • Dávka v nezamestnanosti sa vypláca väčšinou do 15. kalendárneho dňa v mesiaci (za predošlý mesiac), a to v prípade, že vám dávka bude vyplácaná na účet.
 • Ak budete poberať dávku v hotovosti na adresu, dostanete ju medzi 18. a 27. dňom v mesiaci.
Výška dávky v nezamestnanosti určená z tzv. konštanty, ak bol žiadateľ zaradený do evidencie na úrade práce v mesiaci, ktorý ma 31 dní
Obdobie vzniku nároku na DvN od – do VVZ Konštanta (50 % 1/12 VVZ) DVZ z konštanty Výška dávky za 30 dní Výška dávky za 31 dní
01.01.2023 – 31.12.2023 14532 605,5 19,5323 293 302,8
01.01.2022 – 31.12.2022 13596 566,5 18,2742 274,2 283,3
01.01.2021 – 31.12.2021 13104 546 17,613 264,2 273,1

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Práva poistenca/pobe­rateľa dávky

 • uplatniť si nárok na dávku v nezamestnanosti,
 • požiadať o vydanie potvrdenia o nároku na dávku v nezamestnanosti, nároku na jej výplatu a jej sumu.

Povinnosti poistenca/pobe­rateľa dávky

 • V podaniach uvádzať identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo).
 • Príjemca dávky je povinný príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava (v prípade, ak je dávka vyplácaná na adresu príjemcu mimo ohláseného trvalého bydliska a nie je posielaná na účet).
 • Poistenec a poberateľ dávky sú povinní preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a na zánik sociálneho poistenia.
 • Poistenec je povinný príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce pre vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu.
 • Príjemca dávky je povinný do ôsmich dní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Ak bol poistenec alebo príjemca dávky písomne vyzvaný pobočkou Sociálnej poisťovne, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak pobočka Sociálnej poisťovne neurčila inú lehotu.
 • Poistenec a príjemca dávky sú povinní príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu mena a priezviska (v prípade cudzincov).

Zdroj: (Sociálna poisťovňa)

Premlčanie nároku na výplatu dávky

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. Premlčacia lehota neplynie počas obdobia konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Prechod nároku na dávku/úmrtie poberateľa dávky

V prípade smrti poberateľa dávky použite formulár Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm, ktorú nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne. Nároky na výplatu dávky po smrti poberateľa dávky prechádzajú postupne na manžela (manželku), deti a rodičov. Tieto nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto osôb.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #dávky v nezamestnanosti