Opatrovatelia a asistenti majú nárok na viac peňazí a to aj tí, ktorí poberajú dôchodok. Koľko dostávajú po novom?

Od júla dostáva viac než 77- tisíc ľudí vyšší peňažný príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu. Dostali ho všetci opatrovatelia aj osobní asistenti, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych. Upravila sa hodinová sadzba osobnej asistencie aj výška peňažného príspevku na opatrovanie.

26.09.2023 06:00
dôchoca, invalid, vozíčkar Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

V súčasnosti je tento príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre rok 2023 t. j. 569 eur mesačne. Hodinová sadzba osobnej asistencie sa zvýšila zo sumy 5,20 eura na 5,52 eur t.j. o 0,32 eura viac.

Zároveň, od 1. júla 2023 sa prestal krátiť opatrovateľský príspevok pre tých opatrovateľov, ktorí poberajú niektorú z dôchodkových dávok a zároveň nimi opatrovaná osoba využíva ambulantnú formu sociálnej služby.Koľko dostávajú opatrovatelia asistenti po novom?

žena, matka, dieťa Čítajte viac Za koho zaplatí odvody štát? Kto nemusí platiť nič, ale peniaze dostane?

Peňažný príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri:

 • úkonoch sebaobsluhy,
 • starostlivosti o domácnosť,
 • realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.

Výška príspevku

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku:

Základná výška peňažného príspevku je mesačne:

 • 569,00 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 756,80 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania ani nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

 • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2-násobok sumy životného minima,
 • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima,
 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak opatrovanie vykonáva dôchodca:

Opatrovník, ak poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. plný invalidný dôchodok), výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:

 • 426,75 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 567,60 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.
Invalid, invalidný dôchodok, PN, poistenec, Čítajte viac Ako možno získať peniaze na kúpu auta pre hendikepovaného človeka. Prečo nedostane príspevok každý

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak osoba s ŤZP zomrie:

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela, a za nasledujúci kalendárny mesiac.

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom sú výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť.

Výška príspevku Výška peňažného príspevku je mesačne 22,27 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 59,88 eura.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent. Účelom osobnej asistencie je v prvom rade aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP, ale aj vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne. Osobnú asistenciu nemôže vykonávať fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent. Osobnú asistenciu nemôže vykonávať ani rodič dieťaťa do dosiahnutia jeho plnoletosti (ak je osobou s ŤZP dieťa); osoba, ktorá prevzala také dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu; profesionálny rodič; súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP.

Kto môže byť osobný asistent?

 • Môže to byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony.
 • Môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. Toto obmedzenie neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa osoba s ŤZP zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
 • Rodinný príslušník osoby s ŤZP môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne, a to len na vybrané druhy činností zo zákonom ustanoveného zoznamu činností.

Výška príspevku

Výška peňažného príspevku zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie je 5,52 eura. Výška sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Iný príjem osoby s ŤZP nemá vplyv na výšku príspevku.

Vznik nároku Nárok na peňažný príspevok vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Peňažný príspevok sa:

 • prizná a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
 • poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
 • vypláca mesačne pozadu,
 • vypláca mesačne na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac.
Peňažný príspevok sa vypláca v eurách V hotovosti alebo hotovostným prevodom na žiadosť osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na osobnú asistenciu priznal alebo na jej účet v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo aj na účet v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na osobnú asistenciu priznal, určí.

(MPSVaR SR)

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie