Nestíhate daňové priznanie? Poradíme, čo musíte urobiť +30 otázok a odpovedí o daniach

Riešite daňové priznanie v poslednej chvíli? Posledný termín na splnenie tejto povinnosti je tento rok 2. apríl - v prípade, ak ste nepožiadali o odloženie podania daňového priznania.

28.03.2024 10:00
peniaze, výpočet Foto:
Ilustračné foto.
debata

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka, a to na ktoromkoľvek daňovom úrade alebo v pobočke daňového úradu, alebo na kontaktnom mieste daňového úradu.

1. Aký vysoký musím mať príjem?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahnu sumu 2 461,41 eura s výnimkou uvedenou v zákone o dani z príjmov, alebo ak vykazuje daňovú stratu, informuje Finančná správa.

daňové priznanie, podiel z dane, notebook Čítajte aj Chystáte sa darovať dve percentá z dane? Takto ich môžete poukázať

Dodáva, že do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, čo znamená, že je rezidentom Slovenska.

2. Čo sa do príjmov nezahŕňa?

Do sumy celkových zdaniteľných príjmov vo výške 2 461,41 eura pre účely posúdenia povinnosti sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybratím tejto dane je splnená daňová povinnosť alebo daňovník neuplatní iný postup a ak sa daňovník rozhodne, že daň vyberanú zrážkou nebude považovať za preddavok na daň.

3. Dokedy môžem požiadať o odklad?

Daňovník si tiež môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom oznámenie musí byť podané najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, teda najneskôr 2. apríla 2024 na miestne príslušný daňový úrad (ak ho podáva v papierovej forme).

Dôležité pri vyplnení daňového priznania, či už pre živnostníka, alebo fyzickú osobu, je mať k dispozícií potrebné dokumenty. Zaistite si potvrdenie o príjmoch zamestnávateľa, potvrdenia o zaplatených daniach, bankové výpisy a ďalšie relevantné doklady o príjmoch alebo výdavkoch. Tieto dokumenty budú základom pre správne vyplnenie vášho daňového priznania.

4. Ako podám daňové priznanie?

Po zabezpečení dokumentov využite elektronickú formu podania. Na Slovensku je možné daňové priznanie podať elektronicky cez portál Finančnej správy Slovenskej republiky. Tento spôsob je nielen rýchly a pohodlný, ale aj bezpečný a ušetrí vám čas a úsilie spojené s osobnou návštevou daňového úradu.

Nasleduje fáza vyplnenia daňového priznania on-line. Postupujte podľa pokynov na webovej stránke Finančnej správy SR a venujte pozornosť každému detailu. Je dôležité byť dôkladný a presný pri vyplňovaní údajov, aby ste predišli chybám, ktoré by mohli spôsobiť ďalšie problémy.

Nezabudnite si overiť daňové priznanie pred odoslaním. Dôkladná kontrola je kľúčová, aby ste sa uistili, že ste uviedli všetky potrebné údaje a že sú správne. Keď ste si istí, môžete odoslať daňové priznanie cez portál Finančnej správy SR. Po odoslaní si vyžiadajte potvrdenie o podaní, aby ste mali doklad o tom, že ste dané daňové priznanie podali v stanovenom termíne.

Nesmiete zabúdať ani na sledovanie termínov a platieb daní. Aj keď ste podali daňové priznanie v poslednej chvíli, dôležité je dodržiavať termíny platby daní a mať vyrovnané všetky daňové povinnosti včas.

Je dôležité si uvedomiť, že podanie daňového priznania na poslednú chvíľu môže priniesť určité riziká a stres. Preto sa snažte vyhnúť opakovaniu takejto situácie v budúcnosti plánovaním a organizáciou vašich finančných záležitostí.

Ak však napriek vašim najlepším snahám dôjde k podaniu daňového priznania v poslednej chvíli, dodržiavajte uvedené kroky a postupujte podľa pokynov Finančnej správy SR. S istotou tak zvládnete túto situáciu aj v budúcnosti a minimalizujete prípadné komplikácie.

5. Kto mi pomôže s daňovým priznaním?

Na Slovensku existujú rôzne formy daňových priznaní, medzi ktoré patria napríklad zjednodušené daňové priznanie, štandardné daňové priznanie alebo individuálna daňová kontrola. Okrem toho existujú aj rôzne formy zníženia daní, ako napríklad zľavy na dani z príjmov, zľavy na dani z nehnuteľností alebo rôzne daňové úľavy a odpočty podľa platných daňových predpisov. Je dôležité poznať tieto možnosti a využiť ich v súlade s vašou osobnou finančnou situáciou.

6. Kedy za daň platiť nemusíte

 • Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak
 • za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo
 • celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo za rok 2023 predstavuje sumu 2 461,41 eura. Za rok 2022 táto suma predstavovala 2 289,63 eura.
 • neplatí v prípade, ak daňovník uplatňuje daňový bonus, ak sa daň vyberá zrážkou, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo preddavky na zabezpečenie dane.
 • Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.
 • Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 (t. j. z nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od „držiteľa“) sa neplatí, ak nepeňažné plnenie v úhrnnej sume za príslušný kalendárny rok nepresiahne 40 eur.

Otázky a odpovede k tomu, kedy nemusíte platiť daň

7. Daň nepresiahne 17 eur

Fyzická osoba podá daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023, v ktorom vypočíta daňovú povinnosť v sume 10 eur. Je povinná túto sumu dane zaplatiť?

Pretože daň nepresiahla 17 eur, fyzickej osobe nevzniká povinnosť daň uvedenú v daňovom priznaní zaplatiť.

8. Daň presiahne 17 eur

Fyzická osoba dosiahla v roku 2023 zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 461,41 eura a podá daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023. V tomto daňovom priznaní vypočíta daňovú povinnosť v sume 22 eur. Je povinná túto sumu dane zaplatiť?

Keďže daňová povinnosť presiahla 17 eur, daňovník je povinný túto sumu uhradiť.

9. Daň na úhradu nepresiahne 5 eur

Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023, v ktorom vypočíta daň na úhradu sume 3 eurá. Je povinný túto sumu 3 eurá aj zaplatiť?

Keďže daň na úhradu nepresiahla 5 eur, daňovníkovi nevzniká povinnosť daň na úhradu v sume 3 eurá zaplatiť.

10. Daň vyberaná zrážkou z nepeňažných plnení od „držiteľa“ dosiahnutých v roku 2023

Lekár ako zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dosiahol v roku 2023 nepeňažné plnenia od farmaceutických spoločností v celkovej výške 38 eur. Je povinný z týchto plnení odviesť daň zrážkou?

Keďže nepeňažné plnenie za rok 2023 nepresiahlo sumu 40 eur, lekárovi nevznikla povinnosť zaplatiť daň z týchto nepeňažných plnení a nevznikla mu ani povinnosť podať správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane.

11. Kedy zvoliť paušálne výdavky?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby je dôležitým krokom, ktorý musí každý z nás urobiť, ak naše zdaniteľné príjmy dosiahnu určitú hranicu. Ale čo to vlastne znamená? Čo sa deje v prípade, že naše príjmy presiahnu túto sumu, alebo ak sme síce neprekročili hranicu, no vykazujeme stratu?

Najskôr sa treba pozrieť na situáciu, keď naše príjmy presiahnu danú sumu. V tomto prípade sme povinní podať daňové priznanie. Ale čo ak sme nedosiahli túto sumu, ale sme vykázali stratu? Aj v tomto prípade musíme podať daňové priznanie.

Teraz sa pozrime na to, ako môžeme znížiť našu daňovú povinnosť voči štátu. Existujú rôzne spôsoby, ako môžeme uplatňovať výdavky, ktoré znižujú našu daňovú základňu.

12. Do akej sumy si môžeme uplatniť paušálne výdavky?

Jednou z možností, ako si možno znížiť daňovú povinnosť, sú paušálne výdavky. To znamená, že si môžeme uplatniť pevnú percentuálnu časť našich príjmov ako výdavky. Napríklad si môžeme uplatniť 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však do určitej sumy, napríklad 20 000 eur. Tento prístup je vhodný pre tých, ktorí nemajú veľa zložitých výdavkov na evidenciu.

Ďalšou možnosťou sú skutočné preukázateľné výdavky. To znamená, že si môžeme uplatniť výdavky na základe vedenia jednoduchého účtovníctva alebo daňovej evidencie. Tento prístup je vhodný pre tých, ktorí majú veľa zložitých výdavkov na evidenciu a chcú si zabezpečiť presný prehľad.

13. Môžem byť platcom DPH?

Ďalším aspektom, na ktorý treba pamätať, je to, kto si môže uplatniť paušálne výdavky. Paušálne výdavky sú určené pre podnikateľov alebo živnostníkov, ktorí nie sú platcami DPH alebo sú platcami len časť zdaňovacieho obdobia. Je dôležité poznamenať, že nie každý môže tieto výdavky uplatniť, pretože existujú isté výnimky, ako sú napríklad príjmy z prenájmu.

Povedzme si to na príklade. Predstavme si, že živnostník sa stal platiteľom DPH v priebehu minulého roka. Môže si uplatniť paušálne výdavky? Áno, môže si ich uplatniť, ale nasledujúci rok bude musieť zvážiť iné možnosti.

Ďalším príkladom je situácia, keď živnostník začal podnikať až v priebehu minulého roka a nie je platcom DPH. Aj v tomto prípade môže uplatniť paušálne výdavky, ale musí si dať pozor na to, že suma týchto výdavkov nemôže presiahnuť maximálnu stanovenú sumu.

Je dôležité si uvedomiť, že paušálne výdavky sa oplatia pre tých, ktorí majú nižšie skutočné výdavky ako tie, ktoré sú stanovené paušálne. To je zvlášť dôležité pre tých, ktorí vykonávajú tzv. slobodné povolania, ako napríklad daňoví poradcovia, programátori alebo novinári.

14. Príklad

Povedzme si to na konkrétnom príklade. Predstavme si podnikateľa, ktorý mal v minulom roku príjmy z podnikania vo výške 42 000 eur. Jeho skutočné výdavky sú však len 6 700 eur. V tomto prípade sa mu oplatí uplatniť paušálne výdavky.

V neposlednom rade je dôležité spomenúť povinnosti živnostníka pri uplatňovaní paušálnych výdavkov. Ak sa rozhodneme pre tento spôsob, sme povinní viesť evidenciu o našich príjmoch a zásobách a pohľadávkach.

15. Ako mať čo najnižšiu daň?

Nezdaniteľná suma na daňovníka

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je suma, ktorá pomáha znížiť dane. Jej výška sa vypočítava ako 21-násobok životného minima platného k 1. januáru daného roku, čo bolo v roku 2023 234,42 eura.

16. Čo platí pre rok 2023?

Ak má daňovník základ dane zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej zárobkovej činnosti rovný alebo nižší ako 21 754,18 eura (92,8-násobok životného minima), nezdaniteľná časť základu dane je 4 922,82 eura.

Ak je základ dane vyšší, počíta sa rozdiel medzi 10 361,36 eura (44,2-násobok životného minima) a štvrtinou základu dane. Ak to vyjde na záporné číslo, nezdaniteľná časť základu dane je nula.

17. Aké obmedzenia platia pre dôchodcov?

Obmedzenia platia pre dôchodcov a niektoré príjmy. Ak bol daňovník dôchodcom alebo dostal dôchodok počas roka, jeho nezdaniteľná časť základu dane sa upravuje podľa toho, či dostal dôchodok nad alebo pod svojou nezdaniteľnou časťou. Táto úprava sa robí aj v prípade, že sa stal dôchodcom uprostred roka.

18. Môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane vo forme daňového bonusu aj počas roka?

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka je možné si uplatniť už počas roka vo forme daňového bonusu. Ak je niekto zamestnanec, môže si to uplatniť u svojho zamestnávateľa. Dôchodcovia môžu nezdaniteľnú časť základu dane uplatňovať počas roka len v prípade, že nie sú dôchodcami od začiatku roka.

Ak má daňovník príjmy z podnikania alebo iných činností, alebo ak je zamestnancom a musí podať daňové priznanie, môže si nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť v daňovom priznaní. Nie je potrebné prilievať žiadne ďalšie dokumenty k daňovému priznaniu.

ruky, peniaze, kalkulačka, počítanie Čítajte aj Ministerstvo práce začne od apríla vyplácať príspevok vo výške skoro 8 000 eur. Kto ho dostane? Máte nárok aj vy?
19. Kedy si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela)?

Nezdaniteľná časť základu dane pre manželku alebo manžela za rok 2023 je možná len v prípade, ak manželka alebo manžel žil(a) s daňovníkom a splnil(a) aspoň jednu z týchto podmienok:ň

 • Staral(a) sa o maloleté dieťa v domácnosti.
 • Poberal(a) peňažný príspevok na opatrovanie.
 • Bol(a) evidovaný(á) ako uchádzač(ka) o zamestnanie.
 • Bol(a) považovaný(á) za občana so zdravotným postihnutím.
 • Bol(a) považovaný(á) za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak tieto podmienky boli splnené len niekoľko mesiacov v roku, nezdaniteľná časť základu dane za každý mesiac je 1/12 celoročnej sumy.

20. Koľko musí daňovník v roku 2023 zarobiť?

Menej alebo rovnako ako 41 445,46 eur, nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela je rozdiel medzi 4 500,86 eura a ich vlastným príjmom. Ak je výsledok záporný, nezdaniteľná časť je nula.

Viac ako 41 445,46 eura, nezdaniteľná časť základu dane je rozdiel medzi 14 862,23 eur a štvrtinou ich príjmu, znížený o ich vlastný príjem. Ak je výsledok záporný, nezdaniteľná časť je nula.

21. Čo sa započítava do príjmu manželky?

Do vlastného príjmu manželky alebo manžela sa započítava akýkoľvek príjem, s výnimkou určitých benefitov, ako je zamestnanecká prémia, dávky zo sociálneho zabezpečenia a štipendiá pre študentov.

22. Kedy je možné uplatniť si nezdaniteľnú časť na manželku?

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku alebo manžela je možné po skončení roka v rámci ročného zúčtovania u zamestnávateľa alebo v daňovom priznaní, v závislosti od príjmového zdroja.

23. Kedy znižuje základ dane sporenie v III. pilieri?

Zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a celoeurópske osobné dôchodkové produkty sú tiež nezdaniteľnou časťou základu dane. Ale nie viac ako 180 eur za rok. Pre ich uplatnenie musia byť splnené tieto podmienky:

 • Príspevky musí daňovník zaplatiť podľa zmluvy o dôchodkovej sporeniu alebo účasti na osobnom dôchodkovom produkte.
 • Nemôže mať žiadnu inú zmluvu, ktorá nespĺňa tieto podmienky.

24. Aké doklady treba predložiť?

Ak bol daňovník iba zamestnancom, môže si tieto príspevky uplatniť po skončení roka pri zúčtovaní u svojho zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ neodvádza tieto príspevky, musí daňovník predložiť potrebný doklad. V ostatných prípadoch môže daňovník tieto príspevky uplatniť v daňovom priznaní bez ďalších dokladov.

25. Kedy znižuje základ dane daňový bonus?

Z vypočítanej dane môžete za presne stanovených podmienok odpočítať daňový bonus. Daňový bonus je suma, ktorá je násobkom počtu detí a mesiacov v roku 2023, počas ktorých ste sa starali o dieťa, či už vlastné, alebo dieťa pridelené do osobnej starostlivosti.

daňová povinnosť = daňová povinnosť – daňový bonus

26. Platia ešte zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou?

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa možnosť odpočítania nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vypustila, takže už za rok 2022 a 2023 nie je možné túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť.

27. Kedy znižuje daň daňový bonus na zaplatené úroky?

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje iba na úroky pri úveroch na bývanie podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. 1. 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky prvýkrát vznikne daňovníkovi až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý poslednýkrát vznikol daňovníkovi nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

28. Aké podmienky musí splniť daňovník, aby mal nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru?

 • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
 • jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov.

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2022 dosiahla 1 304 eur, teda 1,3-násobok tejto sumy predstavuje 1 695,20 eura, táto suma priemerného mesačného príjmu sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2023.

29. Ktoré tlačivo mám vyplniť?

Daňové priznania typu A a typu B sú dva rôzne formuláre používané na podávanie daňových priznaní. Rozdiel medzi nimi spočíva v zdroji príjmov, ktoré zahrňujú.

Typ A je určený pre tých jednotlivcov, ktorí majú príjmy iba zo zamestnania alebo závislej činnosti. To znamená, že tí, ktorí zarábajú peniaze len ako zamestnanci alebo pracovníci na základe dohody o diele, by mali podať daňové priznanie typu A. To je vhodné pre väčšinu ľudí, ktorí dosahujú príjmy prostredníctvom tradičných zamestnaní.

Typ B je pre tých, ktorí majú rôznorodé príjmy. To zahŕňa príjmy zo zamestnania alebo závislej činnosti, ako aj príjmy z podnikania, prenájmu, kapitálového majetku alebo iných zdrojov. Tento typ priznania je pre tých, ktorí majú komplexnejšiu finančnú situáciu, ako sú podnikatelia, majitelia nehnuteľností alebo tí, ktorí majú investície.

30. Kedy a kto by mal podať daňové priznanie typu A a kedy a kto typu B? Typ A by mal podať každý jednotlivec, ktorý má príjmy len zo zamestnania alebo závislej činnosti. Títo ľudia by mali podať daňové priznanie do konca marca nasledujúceho roka po zdaňovacom období.

Typ B by mal podať každý jednotlivec, ktorý má rôzne príjmy, a to: zo zamestnania, z podnikania, prenájmu, kapitálového majetku atď. Títo ľudia by mali tiež podať svoje daňové priznanie do konca marca nasledujúceho roka po zdaňovacom období.

Je dôležité zistiť, ktorý typ priznania je pre vás ten správny, aby ste mohli správne identifikovať vaše príjmy a platiť správne dane. Ak nie ste istí, aký typ priznania by ste mali podať, odporúča sa konzultácia s daňovým poradcom alebo úradom.

Dokedy treba podať daňové priznanie

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho ro­ka).

seniori, dôchodci, daňové, daňe Čítajte aj Štát vráti dôchodcom dane. Kedy a ako treba o ne požiadať +príklady

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024 (31. marca 2024 je nedeľa a 1. apríla 2024 je deň pracovného pokoja). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Časté otázky a odpovede k daňovému priznaniu

1. Príjmy z podnikania

Daňovník počas celého roku 2023 vykonával podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, pričom dosiahol príjmy vo výške 18 520 eur. V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2023 a zaplatiť vypočítanú daň z príjmov?

Daňovník je povinný vyrovnať svoju daňovú povinnosť za rok 2023 osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typu B) v lehote do 2. apríla 2024. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

2. Príjmy z podnikania

Daňovník začal vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia od 1. 7. 2023, pričom z podnikania dosiahol príjmy vo výške 7 820 eur. V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2023?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 typu B v lehote do 2. apríla 2024. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

3. Daňovník dosiahol príjem z predaja nehnuteľnosti

Daňovník bol celý rok 2023 zamestnaný. V máji 2023 dosiahol príjem z prevodu nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov. Daňovníkovi vznikne povinnosť podať za rok 2023 daňové priznanie. V akej lehote je daňovník povinný toto daňové priznanie podať?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 v lehote do 2. apríla 2024. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

4. Ukončenie podnikania

Daňovník živnostník ukončil svoju živnosť k 31. júnu 2023. Do akej lehoty je povinný podať daňové priznanie?

Daňovník, ktorý ukončil svoju podnikateľskú činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2023, podáva daňové priznanie až po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia, a to najneskôr do 2. apríla 2024. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

5. Daňovník v konkurze

Daňovník vstúpil do konkurzu v júni 2023. V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2023?

Zdaňovacie obdobie fyzickej osoby je vždy kalendárny rok (s výnimkou úmrtia). Takže aj fyzická osoba, na ktorú bol v roku 2023 vyhlásený konkurz, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 v lehote do 2. apríla 2024. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu však za daňovníka pri správe daní koná správca v konkurznom konaní (v prípade, že ide o konkurz vyhlásený podľa druhej časti zákona o konkurze a reštrukturali­zácii).

7. Pozastavenie živnosti

Daňovník pozastavil svoju živnosť k 30. novembru 2023. Kedy je povinný podať daňové priznanie?

Daňovník, ktorý pozastavil svoju činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, podáva daňové priznanie až po skončení tohto zdaňovacieho obdobia. To znamená, ak daňovník pozastaví živnosť v priebehu roka 2023 a vznikne mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023, daňové priznanie je povinný podať v lehote do 2. apríla 2024. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

8. Zrušenie konkurzu

Okresný súd zrušil konkurz na majetok úpadcu s právoplatnosťou k 20. 3. 2023. V akej lehote je daňovník fyzická osoba povinný podať daňové priznanie za rok 2023?

V zmysle § 4 ods. 9 zákona o dani z príjmov u daňovníka s príjmami z podnikania (§ 6) sa základ dane zisťuje vždy za kalendárny rok, a to aj vtedy, ak bol na daňovníka vyhlásený konkurz.

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2023, v ktorom bol zrušený konkurz, daňovník fyzická osoba podáva až po skončení tohto zdaňovacieho obdobia, t. j. v lehote do 2. apríla 2024. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #zamestnanci #daňové priznanie