Skončili ste zamestnanie? Čo robiť

Vzniká vám po ukončení zamestnania povinnosť evidovať sa na úrade práce? Je možné si popri poberaní podpory privyrobiť?

31.03.2023 09:00
práca, otázniky Foto:
Ilustračné foto.
debata

Evidencia na úrade je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ale je povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie.

Ak sa občan rozhodne, že chce byť evidovaný na úrade a má ukončený pracovný pomer a nie je dočasne práceneschopný, môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie:

 • osobne,
 • elektronickými prostriedkami, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom (prostredníctvom portálu www.slovensko.sk) alebo
 • odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana.

Žiadosť treba podať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má miesto trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu (obvyklý pobyt je miesto, kde sa občan zdržiava a je mimo adresy trvalého pobytu).

Ak občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10 kalendárnych dní po skončení pracovného pomeru, bude zaradený do evidencie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania. Ak požiada o zaradenie po uplynutí 10 kalendárnych dní odo dňa skončenia zamestnania, bude zaradený dňom osobného podania žiadosti.

Spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie treba predložiť:

 • platný občiansky preukaz,
 • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru,
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Zamestnanec úradu pri podávaní žiadosti poskytne občanovi informácie o podmienkach evidencie na úrade a poučí ho, že žiadosť o zaradenie je zároveň žiadosťou o dávku v nezamestnanosti, ktorú posudzuje, priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa. Občanovi stále zostáva tiež možnosť podať si žiadosť o dávku v nezamestnanosti aj v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

žena, práca, nezamestnanosť Čítajte viac Od júla dostanú ľudia, ktorí prídu o prácu, viac peňazí. Niektorí aj viac ako 1300 eur

Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie informácie:

 • o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest (sprostredkovanie zamestnania je bezplatné; na sprostredkovanie vhodného zamestnania občan nemá právny nárok),
 • informačno-poradenské služby (pri voľbe povolania, výbere zamestnania a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní),
 • odborné poradenské služby (vypracovanie individuálneho akčného plánu, individuálne a skupinové poradenstvo), o nástrojoch aktívnych opatrení na trhu práce (o vzdelávaní a príprave pre trh práce a príspevkoch napr. na samostatnú zárobkovú činnosť, na presťahovanie za prácou, na dopravu do zamestnania…).

Z evidencie na úrade vyplývajú pre občana, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, práva, ale aj určité povinnosti.

V prípade, že uchádzač o zamestnanie je práceneschopný a nemôže sa dostaviť na úrad, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu (osobne, telefonicky, poštou…) a následne si dať vystaviť doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti. Začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje uchádzač do troch dní odo dňa vystavenia; skončenie preukazuje osobne pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak uchádzač o zamestnanie predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, nie je povinný preukazovať hľadanie si zamestnania a dostaviť sa na stanovené kontakty úradu.

Zdroj: upsvar.sk

Práca a zároveň podpora v nezamestnanosti?

Poberáte dávku v nezamestnanosti a máte možnosť privyrobiť si, ale neviete, či si tým neohrozíte priznanie alebo výplatu dávky v nezamestnanosti? Skúma Sociálna poisťovňa iné príjmy počas poberania dávky v nezamestnanosti?

 • Nie. Sociálna poisťovňa počas vyplácania dávky v nezamestnanosti neskúma, či má poberateľ dávky v nezamestnanosti aj iné príjmy, napr. zo zárobkovej činnosti na základe dohody. Má to však vplyv na vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, od ktorej je závislé poberanie dávky v nezamestnanosti.
 • Nárok na poberanie dávky zanikne uplynutím podporného obdobia (6 mesiacov) alebo vyradením z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce (zaniká vám presne v deň vyradenia z evidencie.)
 • Nárok na poberanie dávky zaniká aj dňom priznania starobného dôchodku, predčasného alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
 • Sociálna poisťovňa bude vyplácať dávku počas celého podporného obdobia (6 mesiacov) len pod podmienkou, že budete zaregistrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
muž, dôchodca, krabica, práca, nezamestnanosť Čítajte viac Dávka v nezamestnanosti. Kto a kedy má na ňu nárok

Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti? Po troch mesiacoch

Existuje nejaká lehota, počas ktorej je potrebné požiadať o jednorazové vyplatenie dávky v nezamestnanosti? Napríklad ak bol človek nezamestnaný tri mesiace, poberal dávku do 31. januára a následne sa zamestná, je nejaký termín, do ktorého treba požiadať o jednorazové vyplatenie?

Poistenec má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace a ak o jej vyplatenie písomne požiada. Nesmie mať však priznaný starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %.

Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých má nárok na výplatu nemocenského, ošetrovného, materského a počas ktorých sa mu vypláca rodičovský príspevok. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy: dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (šesť mesiacov), dňom smrti fyzickej osoby, jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávka v nezamestnanosti #Úrad práce #nezamestnaní