Musíte zamestnávateľovi nahlásiť péénku? Dokedy?+16 najčastejších otázok a odpovedí o PN

Odkedy Vám môže lekár vystaviť PN? Ako sa môj zamestnávateľ dozvie, že mi lekár vystavil ePN? Čo mám robiť, ak môj obvodný lekár ešte neponúka možnosť elektronickej PN? Musím ohlásiť zamestnávateľovi ukončenie práceneschopnosti?

30.06.2023 06:00
Lekár s pacientom Foto:
Ilustačná foto.
debata (1)

Odkedy mi môže lekár vystaviť ePN?

Od 1. júna 2022 je možné vystaviť ePN alebo štandardné päťdielne tlačivo, od 1. júna 2023 budú všetci všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia vystavovať už len ePN a od 1. januára 2024 budú aj lekári-špecialisti, vrátane lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť uznávať PN iba elektronicky.

Výplatná páska: Ako sa počíta mzda, keď ste na dovolenke a ako vtedy, ak ste na PN
Video
Zdroj: TV Pravda

Ako sa môj zamestnávateľ dozvie, že mi lekár vystavil ePN?

Zamestnávateľovi oznamuje údaje o vašej ePN Sociálna poisťovňa cez eSlužby, ku ktorým má každý zamestnávateľ prístup. V časti ePN si váš zamestnávateľ nájde všetky potrebné údaje o vás, aby vám mohol vyplatiť náhradu príjmu počas vašej dočasnej PN. Zamestnávateľ zároveň cez eSlužby oznámi Sociálnej poisťovni údaje potrebné pre posúdenie nároku na nemocenské alebo úrazový príplatok, ako aj údaje potrebné na výplatu nemocenského alebo úrazového príplatku.

Kde si môžem pozrieť informácie o svojej ePN v Sociálnej poisťovni?

Sociálna poisťovňa oznamuje údaje o ePN a o automatickom vybavovaní nemocenského alebo úrazového príplatku cez Elektronický účet poistenca. Každý poistenec má zriadený Elektronický účet poistenca, ale prístup k tejto službe si musí aktivovať.

Sprístupnenie účtu je jednoduché: vybavíte si ho po jednej osobnej návšteve pobočky Sociálnej poisťovne. Prístup do účtu máte následne k dispozícii kedykoľvek cez heslo alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Muž so zlomenou rukou Čítajte viac Péenka má prísne pravidlá. Môžete si ísť počas nej nakúpiť? Kto a kedy vás môže skontrolovať? A kedy vám hrozia vysoké pokuty?

V nevyhnutnom prípade môžete oprávneného lekára požiadať o vytlačenie odpisu ePN (napr. pre vlastnú potrebu, ak nie ste poistencom v Slovenskej republike a potvrdenie potrebujete pre inštitúciu sociálneho poistenia v zahraničí). Odpis ePN je vlastne papierová kópia elektronického záznamu. Má pre vás len informačný charakter a kópiu nie je potrebné predkladať Sociálnej poisťovni, ani zamestnávateľovi. Sociálnej poisťovni ju predložíte len v prípade, ak sa lekárovi z technických príčin nepodarí vybaviť vašu práceneschopnosť elektronicky, čiže v systéme ePN.

Čo mám robiť, ak môj obvodný lekár ešte neponúka možnosť elektronickej PN?

Pripomeňte mu, že ePN už funguje a procesy sú jednoduchšie, rýchlejšie a spoľahlivejšie. Navyše, ako pacientovi vám dáva možnosť zodpovednejšie pristupovať k svojmu zdraviu. Po uznaní práceneschopnosti nemusíte doručovať potvrdenia, čím vám v čase ochorenia uľahčí situáciu – priamo po vyšetrení sa odchádzate liečiť.

rodina, rodičia, bábätko, dieťa, láska, radosť Čítajte viac Muži už dostávajú otcovské. Od januára zas porastú tehotenské aj materské dávky. O koľko si rodiny prilepšia?

Kedy mám ako zamestnanec nárok na dávku nemocenské?

V prípade, že vaša liečba trvá dlhšie ako 10 dní. Dávku nemocenské začína Sociálna poisťovňa vyplácať od 11. dňa práceneschopnosti. Prvých desať dní hradí váš zamestnávateľ.

Ktoré povinnosti musím dodržať, aby som nestratil nárok na dávku nemocenské?

Okrem dodržiavania liečebného režimu ste povinný počas trvania práceneschopnosti zdržiavať sa na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie dávky nemocenské alebo zaznamenanej pri vzniku ePN (žiadosť sa nepodáva, žiadosťou je samotná ePN). V prípade zmeny adresy ju bezodkladne oznámte Sociálnej poisťovni. Zmenu pobytu počas ePN nebude vyznačovať lekár, ale musí ju nahlásiť poistenec.

Na ktorý účet mi Sociálna poisťovňa vyplatí nemocenské?

Na váš účet, na ktorý vám zamestnávateľ zasiela mzdu. Nemocenské pri ePN sa poukazuje na účet v banke alebo adresu oznámenú poistencom (pri prvej ePN). Ak by spôsob výplaty nenahlásil ani poistenec ani zamestnávateľ, dávku vám SP vyplatí na adresu vášho trvalého pobytu.

Ako mám postupovať v prípade, ak si želám, aby mi výplata nemocenského bola poukázaná na iný účet, než mzda od zamestnávateľa?

Oznámite to čo najskôr Sociálnej poisťovni napríklad prostredníctvom vášho Elektronického účtu poistenca.

Som SZČO. Ako mám nahlásiť spôsob výplaty nemocenského?

SZČO a dobrovoľne poistení by si pri prvej ePN mali nahlásiť spôsob výplaty dávky (číslo bankového účtu) prostredníctvom ich Elektronického účtu poistenca. Sociálna poisťovňa im inak nemocenské vyplatí na adresu trvalého pobytu – poštou.

Musím ohlásiť zamestnávateľovi ukončenie práceneschopnosti?

Nie.

Ako sa moja ePN ukončí?

Ak sa do dňa určeného ako deň predpokladaného skončenia ePN nedostavíte na ďalšie vyšetrenie bez dohodnutia náhradného neskoršieho termínu s príslušným ošetrujúcim lekárom, ktorý určil ePN, tento deň sa považuje za deň ukončenia ePN a lekár vytvorí elektronický záznam o ukončení ePN. Ak sa dohodnete s príslušným ošetrujúcim lekárom na neskoršom termíne vyšetrenia, ošetrujúci lekár určí nový dátum predpokladaného skončenia ePN.

stavbár, robotník, zamestnanec Čítajte viac Po pracovnom úraze môžete dostať viacero dávok. Ako sa vypočíta ich výška? + príklady

Môžem si údaje o mojej elektronickej PN priebežne skontrolovať ?

Áno, prehľad o vašej elektronickej PN nájdete vo vašom Elektronickom účte poistenca, ktorý máte zriadený v Sociálnej poisťovni. Aktivácia prístupu je jednoduchá: navštívte pobočku Sociálnej poisťovne a podpíšte Dohodu o používaní elektronických služieb.

Čo v prípade, že elektronické systémy budú mať výpadok?

Vtedy platí výnimka: ak z technických príčin nie je možné, aby príslušný ošetrujúci lekár vystavil ePN alebo iným spôsobom elektronický záznam o ePN upravil a je možné predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, vystaví vám tzv. odpis potvrdenia o ePN na predpísanom tlačive.

Som SZČO. Ako sa postup pri ePN zmenil pre mňa?

V zásade je pre vás postup rovnaký ako pri zamestnancoch s tým rozdielom, že dávku nemocenské vám Sociálna poisťovňa začne vyplácať už od prvého dňa práceneschopnosti. Po návšteve lekára a vypísaní ePN nemáte, okrem dodržiavania liečebného režimu, žiadne ďalšie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Výmena elektronických dokumentov sa medzi inštitúciami uskutoční elektronicky. Všetky ostatné povinnosti, vrátane priebežnej kontroly ePN on-line a tiež prípadnú zmenu účtu, na ktorý vám bude nemocenské vyplatené, nahlásite cez váš Elektronický účet poistenca.

Som SZČO. Som povinný oznámiť Sociálnej poisťovni vznik a zánik prerušenia povinného nemocenského poistenia, ak ePN trvá viac ako 52 týždňov?

V prípade, ak ePN trvá viac ako 52 týždňov, oznamuje vznik a zánik Sociálna poisťovňa SZČO. V prípade papierovej PN platí pôvodný postup.

Ako si uplatňuje nárok na nemocenské osoba nemocensky poistená v inom členskom štáte EÚ, ak jej slovenský ošetrujúci lekár potvrdil elektronickú PN – ePN?

Slovenský elektronický systém ePN nie je prepojený s elektronickými systémami v iných členských štátoch EÚ. Ak slovenský ošetrujúci lekár potvrdzuje pracovnú neschopnosť prostredníctvom systému ePN, osoba ktorá si chce uplatniť nárok na nemocenské v inom členskom štáte EÚ, môže slovenského ošetrujúceho lekára požiadať o vystavenie tlačiva – toto tlačivo slúži aj na účely uplatnenia nároku na nemocenské a preukázanie vzniku, trvania a ukončenia práceneschopnosti v inom členskom štáte EÚ.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ak máte aktivovaný prístup do Elektronického účtu poistenca v eSlužbách Sociálnej poisťovne, tak okrem ePN budete mať k dispozícii aj informácie o konaní a výplate dávky nemocenské.

Poistenec, ktorému jeho lekár potvrdil ePN, môže prostredníctvom Elektronického účtu poistenca vziať späť žiadosť o nemocenské/ú­razový príplatok.

Výplatná páska: Ako sa počíta mzda, keď ste na dovolenke a ako vtedy, ak ste na PN
Video
Zdroj: TV Pravda

Taktiež nahlásiť úraz alebo oznámiť číslo účtu alebo adresu, na ktorú mu Sociálna poisťovňa má zasielať nemocenské/úrazový príplatok, tvrdí poisťovňa.

Ďalej informuje, že žiadosť o nemocenské/ú­razový príplatok môže poistenec až do ukončenia konania o nároku na nemocenské/úrazový príplatok vziať späť. Konanie o nároku na dávku bude z vyznačených poistných vzťahov zastavené.

Čo nájdete v Elektronickom účte poistenca?

 • informácie o priebehu konania o nemocenskom/ú­razovom príplatku,
 • informácie o výplate nemocenského/ú­razového príplatku,
 • informácie o vykonaných kontrolách dodržiavania liečebného režimu,
 • číslo ePN,
 • meno a priezvisko lekára, ktorý ePN vystavil,
 • poistný vzťah,
 • stav danej ePN – hodnoty trvá / stornovaná / ukončená,
 • dôvod vzniku ePN a jeho zmenu – choroba, úraz, choroba z povolania, karanténne opatrenie/izolácia, pracovný úraz,
 • dátum začiatku ePN a jeho zmenu,
 • dátum predpokladaného trvania ePN a jeho zmenu,
 • dátum práceschopnosti a jeho zmenu,
 • činnosti, ktoré môže poistenec vykonávať počas dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • pobyt počas dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • vychádzky počas dočasnej pracovnej neschopnosti a ich zmenu,
 • dátum stornovania ePN.

Postup vyplnenia formulára v Elektronickom účte poistenca

Poistenec si v časti „Elektronická práceneschopnosť“ vyberie konkrétnu ePN kliknutím na riadok ePN. Následne sa dostane do detailu ePN.

Vo vrchnej časti obrazovky vľavo sa nachádza „Poistný vzťah“, po rozkliknutí „Zobraziť detail konania“, klikne na „Späťvzatie žiadosti“ a vyplní formulár.

Poistenec vyznačí, z ktorých poistných vzťahov berie žiadosť o nemocenské/ú­razový príplatok späť. Časť „Údaje o poistencovi“ sú vopred vyplnené systémom.

Vo formulári sa automaticky skontrolujú chyby. Ak sa nenájde žiadna, formulár poistenec odošle tlačidlom „Potvrdiť“.

Ak systém upozorní na chyby, je potrebné vrátiť sa do formulára a opraviť ich, následne opäť kliknúť „Potvrdiť“. Formulár sa automaticky odošle.

Zaslaný formulár je možné nájsť v Detaile ePN, v spodnej časti obrazovky, v časti „Oznámenia“. Po kliknutí na riadok konkrétneho oznámenia sa zobrazí zaslané oznámenie s vyplnenými údajmi.

Postup vyplnenia formulára, ak išlo o úraz

Poistenec si v časti „Elektronická práceneschopnosť“ vyberie konkrétnu ePN kliknutím na riadok ePN. Následne sa dostane do detailu ePN.

V strednej časti obrazovky vľavo sa nachádza „Hlásenie úrazu“, po rozkliknutí, poistenec vyplní formulár.

Polia označené hviezdičkou sú povinné. Poistenec môže pridať aj svedkov úrazu po kliknutí na „+Pridať“.

rodina, rodičia, bábätko, dieťa, láska, radosť Čítajte viac Muži už dostávajú otcovské. Od januára zas porastú tehotenské aj materské dávky. O koľko si rodiny prilepšia?

Vo formulári sa automaticky skontrolujú chyby. Ak je formulár bez chyby, formulár odošle tlačidlom „Potvrdiť“. Ak systém upozorní na chyby, je potrebné sa vrátiť do formulára, chybu opraviť a opäť kliknúť „Potvrdiť“. Formulár sa automaticky odošle.

Zaslaný formulár je možné nájsť v Detaile ePN, v spodnej časti obrazovky, v časti „Oznámenia“. Po kliknutí na riadok konkrétneho oznámenia sa zobrazí zaslané oznámenie s vyplnenými údajmi.

Postup vyplnenia formulára a pridanie účtu

Poistenec povinný oznámiť do troch dní od vzniku ePN číslo účtu, na ktorý sa má dávka poukazovať alebo adresu, kam žiada zaslať dávku v hotovosti.

Poistenec si v časti „Elektronická práceneschopnosť“ vyberie konkrétnu ePN kliknutím na riadok ePN. Následne sa dostane do detailu ePN.

V približne v strednej časti obrazovky sa nachádza „Spôsob výplaty dávky“, po kliknutí na „Výplata dávky“ sa formulár otvorí. Časť „Údaje o poistencovi“ sú vopred vyplnené systémom.

Poistenec si prostredníctvom roletky vyberie požadovaný spôsob výplaty dávky – na účet v banke v alebo v hotovosti na adresu a vyplní príslušné políčka.

Vo formulári sa automaticky skontrolujú chyby. Ak je formulár bez chyby, poistenec odošle formulár tlačidlom „Potvrdiť“.

Ak systém upozorní na chyby, je potrebné sa vrátiť do formulára, chybu opraviť a opäť kliknúť „Potvrdiť“. Formulár sa automaticky odošle.

Zaslaný formulár je možné nájsť v Detaile ePN, v spodnej časti obrazovky, v časti „Oznámenia“. Po kliknutí na riadok konkrétneho oznámenia sa zobrazí zaslané oznámenie s vyplnenými údajmi.

stavbár, robotník, zamestnanec Čítajte viac Po pracovnom úraze môžete dostať viacero dávok. Ako sa vypočíta ich výška? + príklady
1 debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #PN