Oplatí sa ísť na péenku? Ako sa počíta jej výška? Koľko dostanete od zamestnávateľa a koľko od poisťovne?

Péenka alebo inak povedané nemocenské dávky sa vypočítajú z denného vymeriavacieho základu poistenca alebo z jeho pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

07.07.2023 06:00
kalkulačka s peniazmi Foto:
Ilustačná foto.
debata

Pri výpočte dávky sa určí rozhodujúce obdobie, to je to obdobie, z ktorého príjem sa použije pri výpočte dávky.

Výška nemocenského pri zamestnancovi predstavuje 55 % denného vymeriavacieho základu. Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (od 1. do 10. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa).

Výplatná páska: Ako sa počíta mzda, keď ste na dovolenke a ako vtedy, ak ste na PN
Video
Zdroj: TV Pravda

Nemocenské pre SZČO, fyzickú osobu v ochrannej lehote a zamestnanca, ktorému zanikne pracovný pomer počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti, je od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu a od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu.

Nemocenské sa zníži na polovicu, ak sa poistenec stal dočasne práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok.

Spôsob výplaty pri nemocenskom uplatnenom cez ePN

Elektronická PN sa môže vyplácať tromi spôsobmi – buď na účet poistenca v pobočke zahraničnej banky alebo v hotovosti na adresu.

Chorá žena so šálkou Čítajte viac Koľko peňazí dostanete tento rok, ak budete na péenke alebo ošetrovnom?

Ako informuje Sociálna poisťovňa, po priznaní nároku na dávku sa dávka vypláca do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nemocenská dávka patrí, v lehotách určených poisťovňou.

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili.

Premlčacia lehota neplynie počas obdobia konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Obdobie poskytovania dávky

Nemocenské sa vypláca za kalendárne dni. Dávka sa nevypláca odo dňa každého porušenia liečebného režimu určeného lekárom do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní od každého dňa, v ktorom bol porušený liečebný režim, v období vyplácania materského.

Nárok na nemocenské vzniká zamestnancovi

  • od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • pri zániku nemocenského poistenia počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti odo dňa nasledujúceho po dni zániku nemocenského poistenia,
  • v ochrannej lehote od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • povinne nemocensky poistenej SZČO od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.
žena, choroba, smrkanie, vreckovka, teplota, horúčka, Covid-19, prechladnutie, chrípka, alergia Čítajte viac Ste na péenke? Vedeli ste, že vás môžu skontrolovať a dať pokutu? Môže tak urobiť aj zamestnávateľ?

Nárok na nemocenské zaniká

  • uplynutím 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, t. j. uplynutím podporného obdobia,
  • do podporného obdobia sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak patria do obdobia 52 týždňov pred jej vznikom,
  • ak nemocenské poistenie trvalo aspoň 26 týždňov od skončenia poslednej dočasnej pracovnej neschopnosti a poistencovi počas týchto 26 týždňov nevznikla dočasná pracovná neschopnosť, predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti sa do podporného obdobia nezapočítavajú,
  • dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého bol poistenec právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, v ktorého dôsledku sa stal dočasne práceneschopným,
  • dňom smrti poistenca.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #péenka #výpočet výšky péenky